Úlohou Centra celoživotného vzdelávania na Katolíckej univerzite v Ružomberku je zabezpečovať a poskytovať funkčný, efektívny a dostupný systém celoživotného vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení ako aj pre ďalšie cieľové skupiny odborníkov, ktoré študujú v Slovenskej republike. Systém celoživotného vzdelávania vychádza resp. nadväzuje na akreditované študijné programy ktoré sa realizujú na fakultách Katolíckej univerzity v Ružomberku.


Podrobné a aktuálne informácie o celoživotnom vzdelávaní  sú na internetovej stránke: http://www.ccvpfku.sk

 

 

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) ako riadny člen Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku v súlade s § 1 ods. 4 písm. e) zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizuje vzdelávanie na Univerzite tretieho veku (UTV). Ide o formu celoživotného vzdelávania, ktorá účastníkom umožňuje uspokojiť ich záujmy v oblasti humanitných vied.

 

Poslaním UTV je:

 

  • zabezpečiť celoživotné vzdelávanie starších občanov v súlade s koncepciou ďalšieho vzdelávania v Slovenskej republike,
  • rozvíjať osobitosti vzdelávania v humanitných vedách v kresťanskom duchu,
  • vhodnou formou sprístupniť poslucháčom také poznatky, ktoré by boli prínosom pre rozvoj ich osobnosti, aby vedeli odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti, a tak prinášali úžitok celej spoločnosti.


Charakteristika štúdia

 

  • Štúdium trvá tri roky (6 semestrov).
  • Organizované je formou sústredení, ktoré sa konajú dvakrát mesačne (spravidla vo štvrtok od 14.00 h). Sústredenie tvorí jedna tematická 90-minútová prednáška, po ktorej nasleduje diskusia.

 

Ukončenie štúdia – ak študent splní všetky podmienky, môže sa prihlásiť na záverečnú skúšku. Po jej úspešnom absolvovaní získa osvedčenie o absolvovaní UTV.

 

 

Štúdium sa uskutočňuje v štyroch študijných programoch:


Kresťanská kultúra
Starostlivosť o fyzické a psychické zdravie
Humanitné štúdiá
Senior v súčasnej spoločnosti

 

 

Tematické bloky prednášok v študijnom programe Kresťanská kultúra


I. semester – Sakrálne hudobné umenie
II. semester – Ľudová kultúra
III. semester – Kresťanstvo a literatúra
IV. semester – Sakrálne výtvarné umenie
V. semester – Kresťanská antropológia
VI. semester – Cirkev a médiá

 

 

Tematické bloky prednášok v študijnom programe
Starostlivosť o fyzické a psychické zdravie


I. semester – Zdravie človeka
II. semester – Pohyb a výživa
III. semester – Prevencia ochorení
IV. semester – Psychické zmeny vo vyššom veku
V. semester – Riešenie záťažových situácií
VI. semester – Komunikácia

 

 

Okruhy prednášok v študijnom programe Humanitné štúdiá
(neotvára sa v akademickom roku 2016/2017)


I. ročník – dejiny filozofie, psychológia, pedagogika, gerontológia.
II. ročník – biblická teológia, dogmatická teológia, spirituálna teológia, pastorálna teológia, liturgika, dejiny Katolíckej cirkvi.
III. ročník – všeobecné dejiny, dejiny výtvarného umenia, dejiny filmového umenia, slovenská literatúra, slovenská hudba.

 


Okruhy prednášok v študijnom programe Senior v súčasnej spoločnosti
(neotvára sa v akademickom roku 2016/2017)


I. ročník – sociálna práca, sociálne zabezpečenie, formy sociálnej pomoci, komunitný plán sociálnych služieb, príprava na vlastné sénium gerontológia.
II. ročník –  geriatria, neurologické ochorenia seniorov, psychické poruchy u seniorov, výživa vo vyššom veku, senior v rodinnom prostredí, fytoterapia, prvá pomoc, komunikácia v geriatrii, rehabilitácia v geriatrii.
III. ročník – rodinné právo, občianske právo, spoločenská etika, antropológia, záťažové situácie a ich riešenie, zvládanie stresu.
 


Prihlásenie na štúdium


Prihlásiť sa môžu záujemcovia starší ako 50 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Poplatok za jeden rok štúdia je 30 eur. Úhrada sa platí bankovým prevodom alebo poštovým poukazom typu U na číslo účtu: SK57 8180 0000 0070 0008 5923 s variabilným symbolom 1100304  v termíne do začiatku výučby.

 


Vzor prihlášky: Prihláška na štúdium na UTV
 
Termín prihlásenia: do 15. 9. 2016
 
Písomné prihlášky je potrebné zaslať na adresu:


Katolícka univerzita - UTV
Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok

 

 

verbum obalka

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2

 

banner 2 percenta