Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) ako riadny člen Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku v súlade s § 1 ods. 4 písm. e) zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizuje vzdelávanie na Univerzite tretieho veku (UTV). Ide o formu celoživotného vzdelávania, ktorá účastníkom umožňuje uspokojiť ich záujmy v oblasti humanitných vied.

 

Poslaním UTV je:

  • zabezpečiť celoživotné vzdelávanie starších občanov v súlade s koncepciou ďalšieho vzdelávania v Slovenskej republike,
  • rozvíjať osobitosti vzdelávania v humanitných vedách v kresťanskom duchu,
  • sprístupniť poslucháčom také poznatky, ktoré by boli prínosom pre rozvoj ich osobnosti, aby vedeli odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti, a tak prinášali úžitok celej spoločnosti.


Charakteristika štúdia

  • Štúdium trvá tri roky (6 semestrov).
  • Organizované je formou sústredení, ktoré sa konajú dvakrát mesačne (spravidla vo štvrtok od 14.00 h). Sústredenie tvorí jedna tematická 90-minútová prednáška, po ktorej nasleduje diskusia.
  • Ukončenie štúdia – ak študent splní všetky podmienky, môže sa prihlásiť na záverečnú skúšku. Po jej úspešnom absolvovaní získa osvedčenie o absolvovaní UTV.

 

Štúdium sa uskutočňuje v štyroch študijných programoch:
Kresťanská kultúra
Starostlivosť o fyzické a psychické zdravie
Senior v súčasnej spoločnosti
Spoznávame Sväté písmo

 

 

Študijný program  Kresťanská kultúra
I.   ročník – sakrálne hudobné umenie, ľudová kultúra (neotvára sa)
II.  ročník – kresťanstvo a literatúra, sakrálne výtvarné umenie
III. ročník – kresťanská antropológia, cirkev a médiá

 

Študijný program  Starostlivosť o fyzické a psychické zdravie
I.   ročník – zdravie človeka, pohyb a výživa (neotvára sa)
II.  ročník – prevencia ochorení, psychické zmeny vo vyššom veku
III. ročník – riešenie záťažových situácií, riešenie záťažových situácií

 

Študijný program  Senior v súčasnej spoločnosti
I.   ročník – sociálna pomoc, komunitný plán  sociálnych služieb, príprava na sénium
     (neotvára sa)
II.  ročník – ochorenia a psychické poruchy u seniorov, výživa , rehabilitácia
III. ročník – právo, spoločenská etika, záťažové situácie a ich riešenie, zvládanie stresu

 

Tematické bloky v študijnom programe  Spoznávame Sväté písmo
I.   ročník – svet Nového zákona (otvára sa)
II.  ročník – evanjeliá
III. ročník – apoštol Pavol, katolícke listy, ďalšie spisy Nového zákona  

 

 

Prihlásenie na štúdium
Prihlásiť sa môžu záujemcovia starší ako 45 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Poplatok za jeden rok štúdia je 35 € pre dôchodcov a nezamestnaných a 45 € pre zamestnaných uchádzačov. Úhrada sa platí bankovým prevodom alebo poštovým poukazom typu U na číslo účtu: SK57 8180 0000 0070 0008 5923 s variabilným symbolom 1100304  v termíne do začiatku výučby.
 

 

SEMINÁR/WORKSHOP
Katolícka univerzita v Ružomberku na Univerzite tretieho veku v októbri  2017 organizuje pre záujemcov nad 45 rokov seminár FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ.

 

Seminár sa uskutoční dňa 20.októbra 2017 na tému  Finančné služby v bankovníctve a 27.októbra 2017 na tému Základné podmienky poisťovníctva.   

 

Čas: od 14,00 - 16,00 hod.
Miesto: Rektorát  KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, Ružomberok
Miestnosť: Sieň rektorov, 3. poschodie
Účasť na seminári je bezplatná. Prihlásiť sa môže každý, kto má viac ako 45 rokov.  

 

Vzor prihlášky: Prihláška na štúdium na UTV

Vzor prihlášky: Prihláška na seminár Finančná gramotnosť

 
Termín prihlásenia: do 15. 9. 2017
 
Písomné prihlášky je potrebné zaslať na adresu:
Katolícka univerzita  UTV
Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok

 

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ !

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2