Poslanie Fakulty zdravotníctva KU

Poslaním fakulty je prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu vychovávať a vzdelávať odborníka, ktorý je spôsobilý utvoriť si celistvý obraz o svete, vie sa správne zorientovať v kresťanskom posolstve podľa učenia Katolíckej cirkvi, ktorý rešpektuje dôstojnosť ľudskej osoby od jej počatia až po prirodzenú smrť a má zmysel pre ideál kresťanského spôsobu života. Neoddeliteľnou súčasťou poslania fakulty je prispievať k humanizácii ľudskej spoločnosti cestou vedeckého výskumu.

O štúdium na fakulte sa môže uchádzať každý, kto spĺňa všeobecné podmienky prijatia a rešpektuje špecifický charakter a poslanie fakulty a univerzity. Fakulta napĺňa svoje poslanie výchovno-vzdelávacou, vedeckou, hospodárskou činnosťou, ako aj inými činnosťami súvisiacimi s poslaním fakulty.

 

História Fakulty zdravotníctva KU

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku je najmladšou fakultou univerzity. Táto inštitúcia bola zriadená uznesením rektora KU v Ružomberku z 27. júna 2005, po predchádzajúcom schválení Akreditačnou komisiou Slovenskej republiky. Fakulta vznikla transformáciou Ústavu zdravotníctva a sociálnej práce, ktorý bol súčasťou Pedagogickej fakulty. V prvých rokoch fakulta sídlila v areáli Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok - Fakultnej nemocnice. V decembri 2008 sa realizovala kúpa budovy na Námestí A. Hlinku a následne v júli 2009 sa začalo so stavebnými úpravami budovy pre výučbu. Začiatkom roka 2010 sa Fakulta zdravotníctva presťahovala do nových priestorov na Námestí A. Hlinku 48, kde sídli doteraz. Ciele a úlohy školy sú realizované v úzkej spolupráci s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok – Fakultnou nemocnicou, kde prebiehajú klinické praxe. Na fakulte sa postupne vytvorila katedra ošetrovateľstva, katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti, katedra fyzioterapie, katedra rádiologickej techniky, katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a katedra verejného zdravotníctva. Kultúrna, vedecká a vzdelávacia formácia študentov je založená na humanistických a kresťanských princípoch.  

 

INFORMAČNÝ BULETÍN FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA

 

Dlhodobý zámer

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

faculty of health baner
 eduroam banerisic banerobedy baner

rzd 2019 baner

informacie o studiu 2019 20 baner

harmonogram 2019 20 baner

prijimacie konanie 2019 20 baner

ais2 baner

posta baner

kurz prvej pomoci baner

casopis zs baner

zdravie a zivot nf baner