Rádiologická technika je študijný odbor sústavy študijných odborov spravovaných ministerstvom školstva SR, ktorej absolvent študijného programu nadobudne profesionálnu spôsobilosť vykonávať zdravotnícke povolanie alebo je pripravený pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.
Študijný odbor Rádiologická technika sa môže podľa sústavy študijných odborov študovať v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky pre dennú formu štúdia. Absolvent  tohto študijného programu je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, so širokým odborným profilom, kompetentný samostatne vykonávať odborné činnosti pri dodržiavaní zásad ochrany zdravia pri zaobchádzaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Absolvent pri práci aplikuje všetky získané teoretické aj klinické odborné poznatky, v rámci svojej odbornej kvalifikácie je schopný plne využívať rádiologickú techniku.
Obsah študijného odboru zohľadňuje vývoj porovnateľných profesií v zahraničí a vychádza z odporúčaní a požiadaviek Svetovej zdravotníckej organizácie na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov ako aj z odporúčaní Európskej únie pre vzdelávanie v oblasti radiačnej ochrany. Pri tvorbe študijného odboru sú akceptované odporúčania International Society of Radiographers and Radiological technologists, dokumenty Medzinárodnej komisie pre radiačnú ochranu a ďalšie odporúčania.

 

Štandardy teoretických vedomostí          Štandardy praktických schopností  

Garant: doc. MUDr. Ján Lepej, CSc.

Katedra, na ktorej sa štúdium uskutočňuje: Katedra rádiologickej techniky FZ KU

Prijímacie konanie :

Študijný program LVMvZ pripravuje kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov na vykonávanie rôznych laboratórnych vyšetrovacích metód. Na prijatie na štúdium je v zmysle § 56 Zákona č. 131/2002 o vysokých školách základnou podmienkou získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzači o štúdium musia spĺňať kritériá zdravotnej spôsobilosti, ktoré sú pre nich stanovené vo Vyhláške Ministerstva  zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2009 Z. z. Predpokladajú sa tiež osobnostné predpoklady a manuálne zručnosti pre prácu v laboratóriu zdravotníckeho zariadenia, záujem o tímovú prácu a  spoluprácu s klinickými odborníkmi pri riešení diagnostických problémov pacientov. Od uchádzačov sa vyžaduje aktívny prístup k štúdiu a záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty.

Uplatnenie absolventov

Absolventi získajú odbornú spôsobilosť na vykonávanie laboratórnych vyšetrovacích metód predovšetkým v laboratóriách klinickej biochémie, mikrobiológie, hematológie a transfúziológie, imunológie a patologickej anatómie štátnych i súkromných zdravotníckych zariadení. Tiež sa môžu uplatniť na pracoviskách hygienickej služby, prípadne vo výskumných zdravotníckych pracoviskách.  
Po predpísanej odbornej praxi majú možnosť špecializácie v špecializačných odboroch.

Garant: doc. RNDr.Jaroslav Timko, PhD.

 

Katedra, na ktorej sa štúdium uskutočňuje: Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

Prijímacie konanie :

Obsah študijného programu ošetrovateľstvo vyplýva zo študijného odboru 7.4.1 Ošetrovateľstvo. Absolvent absolvovaním študijného programu získa odborné vedomosti pre pochopenie podstatných faktov, pojmov a princípov zo základov teórie a praxe ošetrovateľstva, ktoré dokáže uplatniť vo svojom povolaní. Absolvent získa vedomosti z vedných disciplín, ktoré opisujú orgány a systémy zdravého a chorého človeka, jeho psychické prežívanie a vlastnosti, sociálne prostredie, kultúrne vplyvy, ako aj jeho spiritualitu, vieru a svetonázor. Na základe získaných odborných vedomostí a praktických zručností absolvent poskytuje samostatnú individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine, skupine a komunite v zdraví, chorobe a prispieva k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu a smrti. V rámci celoživotného vzdelávania je spôsobilý rozširovať si vedomosti a zručnosti v odbore. Jeho profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu.

Uplatnenie absolventov

Garant: doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.

  •            doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD.
  •            doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, PhD.

 

Katedra, na ktorej sa štúdium uskutočňuje: Katedra ošetrovateľstva FZ KU

Prijímacie konanie :

Absolvent študijného programu je oboznámený so základnými pravidlami a indikáciami terapie asistovanej zvieratami. Šport telesne postihnutých prehlbuje vedomosti študenta v oblasti možnosti integrácie človeka so zdravotným postihnutím. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností absolvent musí mať široký odborný profil s nevyhnutným predchádzajúcim všeobecným vzdelaním, byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti pri riešení problémov. Schopný pracovať samostatne aj v tíme, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, ovládať dôležité manuálne zručnosti, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi a etickými normami.

Uplatnenie absolventov

Garant: doc. PhDr.Zuzana Hudáková, PhD. - podľa nového akreditačného spisu

           doc. MUDr.Jozef Kobela, PhD.

Katedra, na ktorej sa štúdium uskutočňuje: Katedra fyzioterapie FZ KU

Prijímacie konanie :

Obsah študijného programu vyplýva zo študijného odboru 7.4.6 Urgentná zdravotná starostlivosť. Študent absolvovaním študijného programu získa primerané teoretické vedomosti a praktické zručnosti na základe ktorých dokáže v systéme zdravotnej starostlivosti organizovať, zabezpečovať a poskytovať všetkým osobám v kritickom stave neodkladnú prednemocničnú starostlivosť a život zachraňujúce činnosti, ktoré vyplývajú z odborných kompetencií pre profesiu zdravotnícky záchranár.

Absolvent na základe získania odborných vedomostí a praktických zručností dokáže pohotovo reagovať, cieľavedome, rozhodne konať, pozná právnu zodpovednosť v súvislosti s výkonom svojej profesie. V mimoriadnych krízových situáciách dokáže pohotovo poskytnúť adekvátnu záchranu a predlekársku prvú pomoc, vrátane jednotlivých špecifických výkonov, kompletne ovláda poskytovanie predlekárskej prvej pomoci. Je schopný vykonávať zmeny, prijímať riziko, niesť zodpovednosť.

Uplatnenie absolventov

Garant: doc. MUDr.Milan Minárik, PhD.

Katedra, na ktorej sa štúdium uskutočňuje: Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti FZ KU

Prijímacie konanie :

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

faculty of health baner
2019 erasmus baner 
 eduroam banerisic banerobedy baner

rzd 2019 baner

informacie o studiu 2019 20 baner

harmonogram 2019 20 baner

prijimacie konanie 2019 20 baner

ais2 baner

posta baner

kurz prvej pomoci baner

casopis zdravotnicke studie baner

zdravie a zivot nf baner