k pece1V dňoch 9. a 10. októbra 2018 usporiadal PAHOP (Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče) Uherské Hradiště a Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně tretí ročník konferencie Paliativní a hospicová péče s podtémouOd katedry k lůžku“.

Spoluorganizátorom konferencie bola aj Fakulta zdravotníctva Katolíckej Univerzity v Ružomberku, ktorú na konferencii zastupovala doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD. a PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.

Konferencia sa uskutočnila v priestoroch Stojanovho gymnázia na Velehrade, kde prítomní účastníci mali možnosť spoznať krásy tohto mystického miesta.

Konferencie sa zúčastnilo celkom 175 odborníkov z praxe, ale aj akademických pracovníkov podieľajúcich sa na vzdelávaní študentov budúcich zdravotníkov, ktorí sa na svoju profesiu ešte len pripravujú.

V úvode konferencie všetkých prítomných pozdravila Michaela Blahová, členka zastupiteľstva Zlínskeho kraja; Anežka Lengálová, dekanka Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně; Helena Schwarczová, riaditeľka PAHOP a Helena Kadučáková z Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Cieľom konferencie bolo prepojiť v čo najväčšej miere teóriu s praxou. Preto aj počas dvoch dní zazneli kvalitné príspevky zamerané na paliatívnu starostlivosť, ktoré mali jednak formu štúdie, výskumu/prieskumu či skúsenosti z praxe, ktoré boli obzvlášť cenné. Veľkým obohatením boli príspevky pani Janet J Nadicksbernd z Veľkej Británie.

 

www.t2.sk 09Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 20. 9. 2018 privítala účastníkov 8. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Rodina – Zdravie – Choroba. Spoluorganizátormi konferencie boli zahraničné inštitúcie: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Fakulta humanitních studií, Institut zdravotnických studií;  Universytet Medyczny im.Piastów Śląskich we Wroclawiu, Wydział Nauk o Zdrowiu; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Vedeckým garantom konferencie bola doc. PhDr., Mgr. Helena Kadučáková, PhD.

Konferenciu otvorila a  účastníkov privítala PhDr. Marcela Ižová PhD., tajomníčka Katedry ošetrovateľstva FZ KU. Pozvanie na konferenciu prijali a v úvode konferencie sa prihovorili: rektor KU v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., prodekan pre vedu a výskum FZ KU MUDr. Jaromír Tupý, PhD. a zástupcovia partnerských inštitúcií.

Program konferencie RZCH 2018

 

Organizátori:rodina

Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Invite you to participate in the International Scientific Conference

 

20. september 2018 - FZ KU Ružomberok, Nám. A. Hlinku 60

 

Pozvánka na konferenciu RZCH             Záväzná prihláška na konferenciu RZCH

 

taborDetské tábory sú neodmysliteľnou súčasťou letných prázdnin. Jedným z nich je už tradičný detský letný tábor, ktorý organizuje Územný spolok Slovenského Červeného kríža Liptov so sídlom v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s Fakultou zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v Dome H. Dunanta v obci Mlynčeky pri Kežmarku. Pestrý táborový program si pre 35 detí z celého Slovenska, ale aj Českej republiky, pripravili študentky ošetrovateľstva Natália Jurčiaková, Frederika Kubíková, Beáta Štefíková, Barbora Tretinová a Kristína Varechová pod vedením pedagógov Mariany Magerčiakovej a Evy Moraučíkovej.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

b dod 2019

harmonogram

pk2019

zdr studie

banner ar2018

ais2

ele postaokr

2 percenta

kurzy pp