konf260418Dňa 26. 4. 2018 sa na pôde Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku  uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci.“
Na úvod  účastníkov privítala prorektorka pre vzdelávanie KU Helena Kadučáková , prodekan pre vedu a výskum FZ KU  Jaromír Tupý a  zástupcovia partnerských inštitúcií (Pedagogická fakulta KU, Krakowská akadémia Andrzeja Frycza Modrewskiego, Univerzita Tomáše Bati, Zlín a Akademia Ingatianum Kraków).

logo

Vás pozývajú na 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

 

Interdisciplinárna kooperácia

v ošetrovateľstve,

pôrodnej asistencii

a sociálnej práci

 

dňa 26. apríla 2018   

                 v priestoroch

            Fakulty   zdravotníctva

              Katolíckej univerzity

                  v Ružomberku

    Nám. A. Hlinku 48

 

 

PROGRAM KONFERENCIE

Pozvánka - Prihláška

dennarcisov 0601     Symbol žltého jarného kvietka – narcisu opäť spestril ulice slovenských miest. Dôvodom bol tradičný Deň narcisov, ktorý v tomto roku pripadol na piatok trinásteho. Už sa stalo akousi samozrejmosťou, že sa verejnej zbierky v prospech Ligy proti rakovine zúčastňujú aj študenti ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku pod vedením PhDr. Mgr. Mariany Magerčiakovej, PhD. Študenti Andrašová Miriam, Ficková Gabriela, Gernátová Viera, Halčinová Veronika,

švoč2018V stredu, 11.4.2018 sa uskutočnilo na pôde Fakulty zdravotníctva KU fakultné kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Spolu osem študentov z rôznych katedier prezentovalo výsledky svojich odborných prác. Po prezentácii sa ku každej práci prečítal posudok oponenta a následne študenti odpovedali na ich otázky. Nasledovala diskusia, do ktorej svojimi otázkami prispeli členovia komisie v zložení PhDr. Michaela Vicáňová, PhD., RNDr. PaedDr. Mária Nováková, PhD. a doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD. MPH, ale aj prítomní vedecko-pedagogickí pracovníci a študenti.

Na Fakulte zdravotníctva KU sa v tomto akademickom roku opäť uskutoční súťaž odborných prác študentov ŠVOČ. Na fakultné kolo tejto súťaže sa môžu prihlásiť študenti FZ KU so svojimi odbornými prácami pod vedením svojich školiteľov do 9. apríla 2018. Do tohto termínu je potrebné odovzdať prodekanke pre mobility a kvalitu RNDr. PaedDr. Márie Novákovej, PhD. (maria.novakova@ku.sk, miestnosť č.310) vyplnenú prihlášku na ŠVOČ, oponentský posudok práce ŠVOČ a jeden krát prácu v hrebeňovej väzbe. Fakultné kolo súťaže sa uskutoční 11.4.2018 na FZ KU (miesto a čas sa ešte upresní).

Odmena pre študentov bude nasledovná: za prvé miesto odmena 400 Eur, za druhé miesto 300 Eur a za tretie miesto 200 Eur.

Preto neváhajte a prihláste sa na ŠVOČ! Vyskúšate si ako prebieha obhajoba práce a na štátniciach už budete pripravení!

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

b dod 2019

harmonogram

pk2019

zdr studie

banner ar2018

ais2

ele postaokr

2 percenta

kurzy pp