Filozofická fakulta KU v Ružomberku vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania na všetky jednoodborové, medziodborové i učiteľské študijné programy v bakalárskom a magisterskom stupni. V rámci učiteľských študijných programov je opäť možné zvoliť si aj medzifakultné kombinácie. Prihlášky podávajte do 3. augusta (zahraniční uchádzači do 10. augusta) 2016.  
Podrobné informácie k druhému kolu prijímacieho konania sa nachádzajú na webovom sídle FF KU Prijímacie konanie.

 

Edita Príhodová, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie a výchovu

 

Vychádzajúc z doterajších skúseností, ale aj z identity FF KU ako humanitne orientovanej fakulty s konfesijným zameraním, sa FF KU rozhodla založiť Klub absolventov ako štruktúru podporujúcu dlhodobé vzťahy, vzájomnú pomoc v raste ku kvalite života a vzdelávania, čo najužšie spojenie s praxou, ale aj celoživotnú formáciu rozumu a srdca, ktorá presahuje čisto utilitárne chápanie poslania univerzity. Idea Klubu absolventov vychádza z presvedčenia, že je možné vytvárať komunitu, ktorá nadväzuje na jedinečné skúsenosti z čias vysokoškolského štúdia a pokračuje vo vzájomnom zdieľaní a odovzdávaní skúseností aj v podmienkach výziev ďalších fáz života.

Rektor Katolíckej univerzity prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. a dekan Filozofickej fakulty KU Marek Babic, PhD. dňa 15. júna 2016 pri promočnom obrade ocenili absolventov bakalárskeho i magisterského stupňa za napísanie vynikajúcej záverečnej práce.

Písanie záverečnej práce je veľkou výzvou pre vysokoškolských študentov. Vyžaduje nielen intelektuálnu tvorivosť a precíznosť, ktorá je známkou odborných textov, ale aj morálne cnosti ako trpezlivosť, vytrvalosť či cieľavedomosť. Prirodzene, je potrebné zvládnuť časový manažment, ustáť študijné priority pri mnohých lákavých ponukách, spolupracovať so školiteľom práce, podržať si motiváciu aj v ťažších momentoch, keď sa všetko na prvý raz nepodarí...

hroch cbDňa 17. júna zomrel náhle vo veku 69 rokov pán prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc. Pohrebné obrady sa uskutočnia vo štvrtok 30. júna o 13:15 v obradnej sieni krematória mesta Brna, Jihlavská ulica 1.

Jaroslav Hroch pôsobil ako profesor a garant štúdia filozofie na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Bol uznávaným odborníkom v oblasti filozofickej hermeneutiky, americkej filozofie či estetiky, ale pozoruhodný prehľad mal tiež v oblasti literatúry a umenia. Svoje pracovisko obohacoval nielen vedeckou a pedagogickou činnosťou, ale tiež srdečným a ľudským prístupom voči svojim študentom i kolegom. Budeme na neho spomínať ako na láskavého učiteľa, školiteľa a obetavého spolupracovníka.

Nech mu Pán udelí večné odpočinutie!

webAkademické letné školy všeobecne ponúkajú výbornú príležitosť pre študentov, ktorých študijný záujem prekračuje povinné penzum a majú chuť intenzívne nahliadnuť do akademického sveta. Letná škola antickej filozofie 2016 by mohla byť v tomto smere ukážkovým príkladom: odborné semináre a rovnako tak aj neformálne stretnutia vytvorili priestor pre živé diskusie, kvalitné vzdelávanie a predovšetkým neustály kontakt s akademickým prostredím. Letnú školu antickej filozofie zabezpečuje už druhý rok Centrum pre interdisciplinárne štúdia na Filozofickej fakulte KU v rámci riešenia grantu Reception and Reflection of Values of Antiquity in the Christian Culture of the West.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

prijimacie konanie 2kolo

el prihlaska ff white

mozaika banner final2

banner facebook final

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk
kd2

abakus stabakus uc

stravaemail