monografia nove obalkaBaláková, Dana – Kováčová, Viera: K výskumu biblickej frazeológie. Ružomberok: Verbum 2017. 234 s. ISBN 978-80-561-0505-4

Monografia K výskumu biblickej frazeológie čerpá z výsledkov sociolingvistického výskumu poznania biblickej frazeológie zacieleného na predstaviteľov dvoch príbuzných kultúrno-jazykových spoločenstiev – slovenského a českého. Autorky v nej hľadajú odpovede na súbor otázok týkajúcich sa živosti skúmaného okruhu biblických frazém v súčasnom jazyku: na základe empirického materiálu predstavujú znalostno-používateľské zázemie biblických frazém (mieru ich poznania a aktívneho komunikačného využívania u generačne diferencovaných používateľov slovenského a českého jazyka). Výskum reflektuje nielen znalosť a používanie, ale aj porozumenie biblickým frazémam – získaný materiál je totiž cenným príspevkom k poznávaniu respondentského dešifrovania sémantických vlastností frazém a k určeniu smerodajných faktorov, ktoré interpretáciu významu frazém podmieňujú.

02 obrazokTermín podania prihlášok na všetky bakalárske študijné programy uskutočňované na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku je stanovený na 17. apríla 2018 (pre absolventov stredných škôl v SR alebo ČR). FF KU aktuálne ponúka nasledujúce možnosti bakalárskeho štúdia: (1) jednoodborové štúdium anglistiky a amerikanistiky, filozofie, philosophy (filozofia v anglickom jazyku), histórie, psychológie, slovenského jazyka a literatúry a žurnalistiky; (2) medziodborové štúdium ľubovoľnej dvojkombinácie z ponuky anglistika a amerikanistika, filozofia, história a slovenský jazyk a literatúra; (3) učiteľstvo predmetov v ľubovoľnej

www.t2.sk 05Katedra politológie vyhlasuje výsledky druhého ročníka súťaže v písaní esejí „Moja Európa“, ktorá sa na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnila 27. marca 2018. Všetkým 32-om súťažiacim študentom ďakujeme za ich účasť, nasadenie pri práci na texte a odhodlanie zabojovať o víťazstvo. Víťazom súťaže srdečne blahoželáme.

 

 

ffku profile foto 01 8K problematike personálnych výberov pre justíciu a o úlohe psychologicko-diagnostického vyšetrenia v tejto oblasti sa pre portál Českej justície vyjadril doc. PhDr. Jiří Dan, CSc., ktorý pôsobí na Katedre psychológie FF KU v Ružomberku.

Pripomína stručnú históriu personálnych výberov pre justíciu a odpovedá na otázku, prečo sú psychológovia potrební pri kvalitnom výbere uchádzačov. Pomenúva osobnostné vlastnosti, ktoré by mal mať kandidát na sudcu a tiež opisuje tie znaky osobnosti, ktoré sú pre výkon takéhoto povolania nevhodné. V závere načrtáva pozíciu psychológov v oblasti justície. 

Jiří Dan je mimoriadnym profesorom KU a členom Vedeckej rady KU. Okrem toho je  podpredsedom Asociácie poradenských psychológov Českej republiky a členom vedeckej rady Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Dlhé roky vykonával psychologicko-diagnostické vyšetrenia budúcich sudcov a štátnych zástupcov.

Celý rozhovor si môžete prečítať TU.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo