www.t2.sk 014Máte záujem spracovať Vaše obľúbené odborné témy? Chceli by ste s vyučujúcimi z katedier detailnejšie prediskutovať vybrané problémy z Vašich odborov? Mali by ste záujem otestovať si svoje schopnosti ešte pred písaním a obhajobou svojich záverečných prác? Na Filozofickej fakulte KU sa môžu študenti zapojiť do študentskej vedeckej a odbornej činnosti nazvanej Albertus Magnus. Albertus Magnus  je dobrovoľná vedecká aktivita študentov, ktorí by radi prezentovali svoje práce na vybraný problém. Študenti si najskôr vyberú témy a školiteľov, následne napíšu písomné práce, ktoré budú posúdené školiteľom a oponentom, a úplne na záver prebehne obhajoba študentských prác.

t2.sk 018Po úspešnom uvedení projektu Poetry Quartet na pôde Katolíckej univerzity v minulom akademickom roku sme uvítali ponuku na jeho pokračovanie. Druhé stretnutie sa uskutočnilo v Univerzitnej knižnici KU v rámci Týždňa vedy 7. novembra 2017. Autorom myšlienky zjednotiť ako v hudobnom telese štyroch básnikov je doc. et Mgr. Ján Gavura, PhD. – básnik, literárny vedec, pedagóg, prekladateľ, editor a vydavateľ. Projekt sa realizuje na viacerých miestach Slovenska (Prešov, Košice, Levoča, Spišský hrad) od roku 2013. Podujatie má ustálenú štruktúru a meniacich sa

úvodná fotkaV stredu (8. novembra) v rámci Týždňa vedy na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity odznela pod gesciou ružomberskej pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti JÚĽŠ SAV a Katedry slovenského jazyka a literatúry prednáška doc. PhDr. Jany Pekarovičovej, PhD., riaditeľky Studia Academica Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk (Filozofická fakulta Univerzity Komenského), na tému Lingvokulturémy ako súčasť interkultúrnej kompetencie. Účastníci (pedagógovia i študenti) mali možnosť nahliadnuť do bohatých skúseností prednášajúcej v rámci SAS-u (polstoročnica jeho existencie), získať nielen odbornétyzden vedy 2017 ksjl 14 poznatky súvisiace s koncepciou slovakistických štúdií, ale i zaujímavé postrehy frekventantov letnej školy slovenského jazyka a kultúry – a v tomto kontexte „vnímanie, myslenie, hodnotenie, konanie a správanie, ktoré väčšina príslušníkov určitej kultúry považuje za  normálne, samozrejmé, typické“  konfrontovať s pohľadom na Slovákov a slovenčinu z inej perspektívy – očami cudzincov. 

Volebná komisia pre voľby do AS FF KU oznamuje akademickej obci FF KU, že dňa 7. novembra 2017 boli za členov študentskej časti AS FF KU platne zvolení:

 

Bc. Lövingerová Petra                                                                                          

Čollák Daniel

 

 

V Ružomberku 7. 11. 2017

                                                                                       Mgr. Strmeňová Terézia

                                                                                (predsedníčka volebnej komisie)

                                                                                                     v.r.

tvat 2017Študentov, vyučujúcich i širšiu verejnosť pozývame na podujatia, ktoré sa na FF KU v Ružomberku uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017 v dňoch 6. 11. 2017 - 10. 11. 2017. Čakajú nás rôzne hosťovské prednášky, ale tiež rozsiahlejšie podujatia, ako napr. prednáškový cyklus More Tempting than a Cinnabon alebo Dutch Days, ktoré príde otvoriť zástupca veľvyslanca Holandského kráľovstva na Slovensku Martijn Lambarts.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

 

2018

el prihlaska ff white

 

kd2

 

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo