promo mgrFilozofická fakulta KU otvára pre záujemcov o štúdium v akademickom roku 2018/2019 druhé kolo prijímacieho konania. Uzávierka na prihlášky na bakalárske a magisterské študijné programy je stanovená na 8. augusta 2018. V druhom kole je možné prihlásiť sa napr. na jednoodborové štúdium anglistiky a amerikanistiky, filozofie, filozofie v anglickom jazyku, histórie, psychológie, slovenského jazyka a literatúry a žurnalistiky, medziodborové štúdium ľubovoľnej dvojkombinácie z ponuky anglistika a amerikanistika, filozofia, história, a slovenský jazyk a literatúra, ale tiež učiteľstvo predmetov v kombinácii z ponuky anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, nemecký jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra. Filozofická fakulta KU ponúka aj možnosť medzifakultných učiteľských kombinácií, t. j. uchádzač si môže vybrať jeden predmet z ponuky Filozofickej fakulty KU a jeden predmet z ponuky Pedagogickej fakulty KU (študijné programy PF nájdete na www.pf.ku.sk). Detaily o podmienkach a ďalších možnostiach štúdia nájdete na našej webstránke v časti Prijímacie konanie 2018/2019.

www.t2.sk 63V dňoch 2. a 3. júla 2018 sa na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnil medzinárodný Kongres nemeckého jazyka, ktorý bol zameraný na podporu výučby nemčiny ako cudzieho jazyka na Slovensku. Kongres organizovali v spolupráci Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska (SUNG), Katolícka univerzita v Ružomberku, Goetheho inštitút, ZfA a Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko.

obalka1 2018Koncom júna 2018 vychádza najnovšie číslo časopisu Kultúrne dejiny (1/2018), v ktorom čitatelia nájdu publikované tri štúdie, dva komentované preklady a ďalšie tradičné rubriky. Prvou je štúdia Dušana Zupku s názvom Identita kráľovských dcér a dynastická politika Jagelovcov v Svätej rímskej ríši v 15. a 16. storočí. Maďarská historička Adrienn Tengely je autorkou štúdie Problémy náboženského života v arcidiecéze Jáger v polovici 19. storočia (v angličtine Problems of Religious Life in the Middle of the 19th Century in the Eger Archdiocese). Český historik Michael Viktořík sa zasa venuje téme Vojenské posádky na Moravě a v Rakouském Slezsku v 19. století. Medzi komentovanými prekladmi nájdeme dva historické pramene: Podstata priateľstva podľa cisterciána Aelreda z Rievaulx (eds. Erika Juríková – Silvia Pasminková) a Úvod J. Gregora Macera Szepsia k Paracelsovmu dielu Archidoxae (1569). Editorom je František Šimon.

leitaneDňa 21. 6. 2018 sa na FF KU v Ružomberku uskutočnila prednáška Dr. Ivety Leitane z Lotyšska na tému Slovenská katolícka moderna: porovnávacia perspektíva. Leitane, ktorá je na FF KU na vedeckom pobyte (január – jún 2018), v tejto prednáške zhrnula výsledky svojho výskumného pobytu. Vychádzala pritom z článku izraelského sociológa Eisenstadta o mnohonásobných modernitách v súčasnej spoločnosti a cez prizmu tohto článku porovnávala rozličné formy katolíckej moderny v Poľsku, na Slovensku a v Litve. Leitane v prednáške taktiež rozlíšila dva typy osvietenského chápania vzdelania. Prvý z nich nadväzuje na diela Leibniza a Herdera, druhý na Mendelsohna. Ako upozornila, Ladislav Hanus ako predstaviteľ slovenskej katolíckej moderny svojím pojmom kultúry nadviazal na prvý typ osvietenského chápania vzdelania najmä tým, že vyzdvihol autonómiu kultúry.

t2.sk 037Na záver 28. zasadnutia Kolégia dekana FF KU v Ružomberku 20. júna 2018 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie Cien dekana za rok 2017. Týmto spôsobom sa dekan Marek Babic poďakoval vyučujúcim a študentom za ich kvalitnú výučbu, výskum a ďalšie tvorivé aktivity, ktorými obohacujú akademické prostredie na fakulte. Zamestnanci a študenti spolu podali 12 zaujímavých nominácií v piatich kategóriách. Zvlášť potešujúce boli návrhy zo strany študentov, ktorí oceňovali tak nasadenie vyučujúcich, ako aj aktivity svojich spolužiakov. Z týchto návrhov vybrala komisia na svojom zasadnutí 12. júna 2018 a dekan sa rozhodol udeliť cenu štyrom vyučujúcim a jednému študentovi. Ďakujeme za všetky návrhy a blahoželáme oceneným. Teší nás, že na fakulte pôsobia a študujú činorodí ľudia s mimoriadnym nasadením.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo