Psycholaboratórium je technicky prvotriedne vybavené a slúži ako edukačno-výcvikové pracovisko, teda ako výučbová miestnosť s prioritou na kurzy zamerané na prácu s klientom, pretože špeciálne vybavenie psycholaboratória (jednostranne priehľadné – transparentné sklo – zrkadlo) umožňuje „nepozorovane“ pozorovať. Svojím variabilným zariadením vytvára tiež priestor pre kvalitnú realizáciu zážitkových interakčných výcvikov a tréningov, ktoré v príprave budúcich psychológov majú nezastupiteľné miesto. Ako vedecko-výskumné pracovisko vytvára moderný otvorený systém: s experimentálnym a demonštračným zariadením (možnosť realizovať celú sériu experimentov a pokusov);  so psychodiagnostickým vybavením (reálna práca s konkrétnymi psychodiagnostickými nástrojmi a metódami – HRV biofeedback); s výpočtovou a multimediálnou technikou (možnosť výskumne pracovať a štatisticky spracovávať výskumné dáta – štatistický softwér SPSS verzia 22). Ako poradensko-psychologické pracovisko zabezpečuje i možnosť individuálneho poradenstva, ktoré je poskytované v príjemnom nerušenom prostredí samostatnej poradenskej miestnosti. Slúži ako kontaktné centrum pre poskytovanie poradenských služieb psychológa klientovi. K dispozícii je i virtuálna on-line psychologická poradňa, v rámci ktorej tím odborníkov ponúka pomoc tým, pre ktorých bezprostredný kontakt so psychológom je z akýchkoľvek dôvodov nemožný.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

english

ff ku promo video banner

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska ff white

facebook banner ff

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo