Výskum

 

icon small blue Členovia katedry

icon small blue O katedre

icon small blue Aktuality

icon small blue Výskum

icon small blue Publikácie

icon small blue Absolventi

icon small blue Department of History

 

Zoznam projektov a grantov riešených na Katedre histórie FF KU v Ružomberku v rokoch 2003 – 2015

 

Zahraničné granty:
                                                
Názov projektu:   Reception and Reflection of Values of Antiquity in the Christian Culture of the West
Podporujúca inštitúcia: Stiftung Auxilium
Číslo projektu: ID#443.20132320
Trvanie: 2014 – 2017
Hlavný riešiteľ: Pavol Labuda
Riešiteľský tím:  Marek Babic, Peter Olexák a Centrum pre interdisciplinárne štúdiá KU v Ružomberku
Anotácia projektu:   
   
Názov projektu: Later Roman Architecture in the Middle Danube Region as a Medium of Political Energetism.
Podporujúca inštitúcia: Aktion Österreich – Slowakei, Das Stipendium für hochqualifizierte Postdocs für einen Forschungsaufenthalt im Partnerland, Wissenschafts- und Erziehungskooperation.
Číslo projektu:  
Trvanie: 2013
Hlavný riešiteľ: Marek Babic
Riešiteľský tím: Jaroslav Nemeš (zástupca ved.), Ivan Chalupecký, Erika Maliniaková (rod. Jackuliaková)
Anotácia projektu:   
   
Názov projektu: Sacral Architecture as a Medium of Religious Propaganda in Late Antique Rome
Podporujúca inštitúcia: Notre Dame University Scholarship For Short Scholarly Visit, Nanovic Institute for European Studies, University of Notre Dame, USA
Číslo projektu:  
Trvanie: 2011
Hlavný riešiteľ: Marek Babic
Anotácia projektu: 

 

   
Názov projektu: Architecture in the 4th and 5th centuries. Literary evidence 
Podporujúca inštitúcia: Clementa, Nemecko 
Číslo projektu: Field Specific Post-Doctoral Research Projects 443.20090166 
Trvanie: 2010 – 2013 
Hlavný riešiteľ: Marek Babic 
Anotácia projektu:   
   
Názov projektu: The Influence of German Cultural Elements on the Formation of St. Augustine Monastic Order in Medieval Hungary. Hosťovská inštitúcia Universität Leipzig, Tutor Prof. Dr. Christian Lübke. 
Podporujúca inštitúcia: Clementa, Nemecko 
Číslo projektu: Field Specific Post-Doctoral Research Projects 443.20090166, 
Trvanie: 2010 – 2013 
Hlavný riešiteľ:

Miroslav Huťka 

Anotácia projektu:   
   
Názov projektu: The Birth of Medieval Europe: Interactions of Power Zones and their Cultures in Late Antique and Early Medieval Italy
Podporujúca inštitúcia: The Summer University program of the Central European University, Partial Scholarship
Číslo projektu:  
Trvanie: 2007
Hlavný riešiteľ: Marek Babic
Anotácia projektu:   
   
   
Domáce granty  
   
Názov projektu: Martin Mičura – politik a právnik
Podporujúca inštitúcia: VEGA
Číslo projektu: 1/0514/1
Trvanie: 2015 – 2017
Hlavný riešiteľ: Michal Marťák
Riešiteľský tím: Pavel Marek, Peter Zmátlo, Eliška Kozarcová
   
Názov projektu: Príspevok k poznaniu politických aktivít Pavla Žišku
Podporujúca inštitúcia: Fond na podporu vedy FF KU
Číslo projektu: 26/2014
Trvanie: 2014 – 2016
Hlavný riešiteľ: Michal Marťák
Riešiteľský tím:  
   
Názov projektu: Kristianizácia prvých storočí, okolnosti, procesy a zmeny mentality
Podporujúca inštitúcia: Fond na podporu vedy FF KU
Číslo projektu: 7/2014
Trvanie: 2014 – 2015
Hlavný riešiteľ: Peter Olexák
Riešiteľský tím:  
   
Názov projektu: Rád svätého Augustína v stredovekých dejinách Slovenska
Podporujúca inštitúcia: VEGA
Číslo projektu: 1/0925/13
Trvanie: 2013 – 2015
Hlavný riešiteľ: Miroslav Huťka
Riešiteľský tím:  
   
Názov projektu: Katolíci a evanjelici v politike medzivojnového obdobia
Podporujúca inštitúcia: Fond na podporu vedy FF KU
Číslo projektu: 4/2013
Trvanie: 2013 – 2014
Hlavný riešiteľ: Peter Zmátlo
Riešiteľský tím:  
   
Názov projektu: Politický katolicizmus v slovenskom agrárnom hnutí
Podporujúca inštitúcia: VEGA
Číslo projektu: 1/0620/11
Trvanie: 2011 – 2013
Hlavný riešiteľ: Michal Marťák
Riešiteľský tím: Pavel Marek, Peter Zmátlo
   
Názov projektu: Čo je chronogram
Podporujúca inštitúcia: Fond na podporu vedy FF KU
Číslo projektu: 17/2011
Trvanie: 2011 – 2012
Hlavný riešiteľ: Peter Olexák
Riešiteľský tím:  
   
Názov projektu: Stredovekí pútnici z Uhorska v nemeckých Cáchach
Podporujúca inštitúcia: ISIDORUS I. – grantový projekt FF KU realizovaný v spolupráci s RWTH University Aachen a Universität zu Köln
Číslo projektu:  
Trvanie: 2011 – 2012
Hlavný riešiteľ: Jaroslav Nemeš
Riešiteľský tím:  
   
Názov projektu: Z prameňov dejín novoveku (1492 – 1789)
Podporujúca inštitúcia: Fond na podporu vedy FF KU
Číslo projektu: 9/2011
Trvanie: 2011 – 2012
Hlavný riešiteľ: Jaroslav Nemeš
Riešiteľský tím:  
   
Názov projektu: Neskorá antika a rané kresťanstvo
Podporujúca inštitúcia: Fond na podporu vedy FF KU
Číslo projektu: 7/2009
Trvanie: 2009 – 2010
Hlavný riešiteľ: Peter Olexák
Riešiteľský tím:  
   
Názov projektu: Českí štátni zamestnanci na Slovensku v rokoch 1918 – 1939
Podporujúca inštitúcia: Doctus 2009: Postgraduate International Research Program of Arts and Letters, Porticula, Nemecko
Číslo projektu:  
Trvanie: 2009
Hlavný riešiteľ: Peter Zmátlo
Riešiteľský tím:  
   
Názov projektu:  Reflexia Slovenskej ľudovej strany na stránkach Venkova (1918 – 1938)
Podporujúca inštitúcia: Doctus 2009: Postgraduate International Research Program of Arts and Letters, Porticula, Nemecko
Číslo projektu:  
Trvanie: 2009
Hlavný riešiteľ: Michal Marťák
Riešiteľský tím:  
   
Názov projektu: Religiozita v dejinách Slovenska v stredoveku a novoveku
Podporujúca inštitúcia: APVV
Číslo projektu: APVV-0016-07
Trvanie: 2008 – 2011
Hlavný riešiteľ: Jaroslav Nemeš
Riešiteľský tím: Tadeusz Zasepa, Ivan Chalupecký, Pavol Mačala, Peter Olexák, Marek Babic, Peter Šoltés, Peter Zmátlo, (doplnení: Miroslav Huťka, Michal Marťák, Erika Palágyiová, Martin Lupčo)
   
Názov projektu: Neskorá antika on – line
Podporujúca inštitúcia: KEGA
Číslo projektu: 3/6038/08
Trvanie: 2008 – 2010
Hlavný riešiteľ: Marek Babic
Riešiteľský tím: Peter Olexák, Miroslav Huťka
   
Názov projektu: Scriptura latina libraria
Podporujúca inštitúcia: Fond na podporu vedy FF KU
Číslo projektu: 15/2008
Trvanie: 2008
Hlavný riešiteľ: Peter Olexák
Riešiteľský tím:  
   
Názov projektu: Vplyv slovenskej historiografie na vývin slovenskej spoločnosti v 19. a 20. storočí
Podporujúca inštitúcia: VEGA
Číslo projektu: 1/4540/07
Trvanie: 2007 – 2009
Hlavný riešiteľ: Marek Havrila
Riešiteľský tím: Martin Lipka (zástupca ved.), Michal Otčenáš, Slávka Otčenášová
   
Názov projektu: Rozvíjanie historického bádania na slovenských vysokých školách v rokoch 1921 – 1990
Podporujúca inštitúcia: KEGA
Číslo projektu: 3/4131/06
Trvanie: 2006 – 2009
Hlavný riešiteľ: Marek Havrila
Riešiteľský tím: Martin Lipka, Michal Otčenáš
   
Názov projektu: Regionálna tlač – jej význam a miesto v historickom vývoji Slovenska
Podporujúca inštitúcia: VEGA
Číslo projektu: 1/3755/06
Trvanie: 2006 – 2008
Hlavný riešiteľ: Peter Zmátlo
Riešiteľský tím: Ivan Chalupecký (zástupca ved.), Jaroslav Nemeš, Patrik Derfiňák
   
Názov projektu: Slovenská exilová historiografia a historizujúca spisba v zahraničí
Podporujúca inštitúcia: VEGA
Číslo projektu: 1/3751/06
Trvanie: 2006 – 2008

Hlavný riešiteľ:

Martin Lipka
Riešiteľský tím: Michal Otčenáš, Marek Havrila, Peter Olexák
   
Názov projektu: Slovenský historiografický slovník
Podporujúca inštitúcia: VEGA
Číslo projektu: 1/3740/06
Trvanie: 2006 – 2008
Hlavný riešiteľ: Michal Otčenáš
Riešiteľský tím: Marek Havrila (zástupca ved.), Martin Lipka, Slávka Otčenášová
   
Názov projektu: Ružomberský historický zborník
Podporujúca inštitúcia: Fond na podporu vedy FF KU
Číslo projektu: 20/2006
Trvanie: 2006 – 2007
Hlavný riešiteľ: Peter Zmátlo
Riešiteľský tím:  
   
Názov projektu: Internet pre historikov
Podporujúca inštitúcia: Fond na podporu vedy a vydavateľskej činnosti FF KU
Číslo projektu: 5/2006
Trvanie: 2006 – 2007
Hlavný riešiteľ: Peter Zmátlo
Riešiteľský tím: Miroslav Huťka, Jaroslav Nemeš
   
Názov projektu: Nitriansky kódex a jeho posolstvo
Podporujúca inštitúcia: Fond na podporu vedy a vydavateľskej činnosti FF KU
Číslo projektu: 6/2006
Trvanie: 2006 – 2007
Hlavný riešiteľ: Jaroslav Nemeš
Riešiteľský tím:  
   
Názov projektu: Ochranná zbroj obdobia 15. a 16. storočia
Podporujúca inštitúcia: Fond na podporu vedy a vydavateľskej činnosti FF KU
Číslo projektu: 7/2006
Trvanie: 2006 – 2007
Hlavný riešiteľ: Miroslav Huťka
Riešiteľský tím:  
   
Názov projektu: Východné Slovensko v 20. storočí. Analýza hlavných tendencií vývoja regiónu v politickej, hospodárskej, národnostnej, konfesionálnej a spoločensko-kultúrnej oblasti
Podporujúca inštitúcia: VEGA
Číslo projektu: 1/2221/05
Trvanie: 2005 – 2007
Hlavný riešiteľ: Imrich Michnovič (Prešovská univerzita)
Riešiteľský tím: Peter Zmátlo
   
Názov projektu: Dejiny a kultúra antického Grécka a Ríma
Podporujúca inštitúcia: KEGA
Číslo projektu: 3/1125/03
Trvanie: 2003 – 2005
Hlavný riešiteľ: Mária Novotná
Riešiteľský tím: Marek Babic, kolegovia z Karlovej univerzity v Prahe a Trnavskej univerzity v Trnave
   
Názov projektu: Slovník slovenských historikov
Podporujúca inštitúcia: VEGA
Číslo projektu: 1/0372/03
Trvanie: 2003 – 2005
Hlavný riešiteľ: Michal Otčenáš
Riešiteľský tím: Miroslav Huťka, Marek Havrila, Martin Lipka
jún 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

banner PUBLIKACIE FF KU

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo