Publikácie

 

icon small blue Členovia katedry

icon small blue O katedre

icon small blue Aktuality

icon small blue Výskum

icon small blue Publikácie

icon small blue Absolventi

icon small blue Department of History

 

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
niktoPavel Marek, Marek Šmíd: Arcibiskup František Kordač: nástin života a díla apologety, pedagoga a politika. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, 223 s. ISBN 978-80-244-3371-4

Prvý pražský arcibiskup Československej republiky František Kordač býva niekedy označovaný za kontroverznú postavu. Vzdelaný a schopný katolícky kňaz, profesor pražskej teologickej fakulty, ale tiež politik českého kresťansko-sociálneho hnutia, filozof a teológ, sa stal českým prímasom v jednom z najzložitejších období našich národných dejín. Významne prispel k urovnaniu pomeru medzi Vatikánom a ČSR a zásadným spôsobom zasiahol do výchovy a vzdelávania duchovenstva. O riešení cirkevných problémov v krajine mal vlastné predstavy, preto jeho pôsobenie na biskupskom stolci bolo ukončené vynútenou rezignáciou a veľkou aférou. Životopisne koncipovaná kniha, opierajúca sa o zdroje z českých a vatikánskych archívov, prístupným spôsobom zoznamuje čitateľa s dielom tohto muža.

nastin dejinPavel Marek, Martin Lupčo: Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století: prolegomena k vývoji pravoslaví v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi v letech 1860 – 1992. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2013, 591 s. ISBN 978-80-7325-293-9

Kniha je prvým pokusom o ucelený pohľad na pravoslávnu komunitu na území Čiech, Slovenska a Podkarpatskej Rusi v 19. a 20. storočí. Autori sa zaoberajú problematikou formovania ortodoxnej cirkvi a opisujú jej osudy v rokoch prvej republiky, v období druhej svetovej vojny a po roku 1945. Zvláštnu pozornosť venujú postaveniu pravoslávnej cirkvi v období komunistickej totality. Historické fakty sú doplnené evokáciami mnohých životných diel protagonistov tejto cirkvi. Súčasťou práce je i bohatá obrazová príloha. Monografia poskytuje zasvätený pohľad do cirkevných a spoločenských dejín dvoch storočí.

nikto

Pavel Marek: Čeští křesťanští sociálové: příspěvek k problematice programových a organizačních základů českého politického katolicismu v letech 1894 – 1938. Olomouc : Univerzita Palackého, 2011, 390 s. ISBN 978-80-244-2970-0

Táto monografia patrí medzi priekopnícke diela venované kresťansko-sociálnemu hnutiu  v českej spoločnosti. Autor približuje vývoj kresťansko-sociálneho hnutia od 19. storočia na území Čiech, Moravy a Sliezska. Samostatné časti práce sú venované pôsobeniu kresťanských sociálov v politike, a to konkrétne Kresťansko-sociálnej strane v Čechách, na Morave a v Sliezsku a tiež kresťansko-odborovému hnutiu. V záverečnej kapitole sú opísané  konkrétne osobnosti, ktoré prispeli k činnosti a pozdvihnutiu českého kresťansko-sociálneho hnutia i kresťansko-sociálnej strany.

niktoDavid Papajík: Jan Čapek ze Sán: jezdec na konec světa: vojevůdce, kondotiér a zbohatlík 15. století. České Budějovice : Veduta, 2011, 361 s. (Osobnosti českých a moravských dějin, sv. 10) ISBN 978-80-86829-63-0

Kniha o Jánovi Čapkovi zo Sán (cca 1390 – 1452) je venovaná dramatickým životným osudom tohto pôvodne drobného šľachtica zo stredných Čiech. Keby neboli husitské vojny, možno by sme o ňom nič nevedeli. Ján Čapek sa v období husitstva dokázal prepracovať do pozície vojenského veliteľa jedného z husitských smerov, a to tzv. sirotkov. Širšej verejnosti je najviac známy ako „lipanský zradca“. Autor v knihe objasňuje, že Čapek svojich spolubojovníkov v bitke pri Lipanoch 30. mája 1434 nezradil. Lipanskou bitkou však osudy Jána Čapka zo Sán neskončili. Stal sa žoldnierom a bojoval za svojho chlebodarcu – poľského kráľa Vladislava III. Jagellonského v Uhorsku o uhorskú korunu.

 

od antiky k stredovekuMarek Babic: Od antiky k stredoveku: dejiny neskorého rímskeho cisárstva medzi rokmi 284 – 476. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, 331 s. ISBN 978-80-7325-202-1

Publikácia si kladie za cieľ voviesť čitateľa do vzdialeného historického obdobia neskorej antiky. Je koncipovaná tak, aby poskytla orientáciu v komplikovanom čase a na rozľahlom priestore, kde na seba narazili veľké civilizačné okruhy klasickej a kresťanskej kultúry, rímskeho a barbarského sveta. Témy christianizácie a barbarizácie spoločnosti sú preto dvoma nosnými piliermi knihy. Autor sa opiera hlavne o antické literárne svedectvo a interpretuje ho v kontexte moderného výskumu. V knihe sú naznačené hlavné otázky doby, ktorá bola ešte v polovici 20. storočia vnímaná len ako úpadková forma antiky a začiatok „temného" stredo­veku. Dnes sa táto historická epocha teší veľkému záujmu nielen historikov, ale aj teológov, filozofov, jazykovedcov a vôbec všetkých vedcov, ktorí sa obracajú ku koreňom dnešného krízou zmietaného západného sveta.

nikto

David Papajík: Švábenicové: velcí kolonizátoři a jejich následovníci. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009, 552 s. ISBN 978-80-7422-004-3

Švábenickí zohrali významnú úlohu v dejinách českých krajín najmä v 13. storočí, kedy sa dostávali do najvyšších poschodí českomoravskej nobility a v okolí přemyslovských panovníkov zastávali najrôznejšie úrady. Odmenou získali majetky na strednej a severnej Morave, hlavne sa však preslávili intenzívnou kolonizáciou severovýchodných Čiech, kde sa rozhodujúcou mierou podieľali na osídlení Trutnovska. V 14. storočí sa rodu prestalo dariť a stratil väčšinu majetkov. Pôvodný panský rod živoril na drobných statkoch a v prvej polovici 15. storočia vyhynul. Už na konci 14.- storočia sa na Morave objavili „nepraví“ Švábenickí, ktorí začali koncom 15. storočia používať znak pôvodných Švábenických. Kniha sleduje osudy členov tohto rodu až do ich fyzického konca na začiatku 18. storočia.

cover marek bureha pravoslavni

Pavel Marek, Volodymyr Bureha: Pravoslavní v Československu v letech 1918–1953. Příspěvek k dějinám Pravoslavné církve v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, 351 s. ISBN 978-80-7325-171-0

Kniha je pokusom o ucelený pohľad na dejiny českej pravoslávnej cirkvi od polovice 19. storočia do začiatku 50. rokov 20. storočia, kedy získala autokefálne postavenie. Jej jadrom je popis formovania cirkvi v rokoch prvej Československé republiky a približuje dramatické osudy zakladateľskej generácie duchovných okolo biskupov Sawatija a Gorazda. Okrem evokácie bojov o jurisdikciu si všíma tiež život ruskej medzivojnovej emigrácie v Česko­slovensku vedenej biskupom Sergijom. Autori sledujú problematiku pravoslávia na území českých krajín, Slovenska a Podkarpatskej Rusi a svoju prácu koncipujú tak, aby uspokojila širšiu verejnosť i náročného čitateľa. K atraktivite tohto knižného titulu prispieva tiež rozsiahla obrazová časť a privítajú ju nielen záujemcovia o pravoslávie, religionistiku, náboženské a cirkevné dejiny, ale všetci, ktorí túžia po prehĺbení poznatkov o vývoji modernej českej spoločnosti 20. storočia.

nikto

Marek Ďurčo, Jaroslav Nemeš: Quellen zur Geschichte des Bistums Neutra. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2007, 441 s. (Miscellanea ecclesiastica Nitriensia I.) ISBN 978-83-7490-119-2

Nová pramenná edícia dvojice autorov čerpá z archívneho materiálu k dejinám Nitrianskej diecézy, Nitrianskeho biskupstva a Nitrianskej kapituly. V prvom zväzku sú obsiahnuté archívne dokumenty zo 14. až polovice 20. storočia. Ide o stredoveké listiny, štatút Nitrianskej kapituly z roku 1602, desiatkové súpisy, kanonická vizitácia Hradnianskeho archidiakonátu, zakladajúce listiny viacerých farností a ďalšie dokumenty. Nachádza sa tu aj inventár kanonických vizitácií a krátky prehľad bádania dejín Nitrianskej diecézy. Na konci publikácie je zaradená rozsiahlejšia obrazová príloha s ukážkami jednotlivých dokumentov, za ktorou nasleduje menný a miestny register.

nikto

Pavel Marek: Emil Dlouhý-Pokorný: život a působení katolického modernisty, politika a žurnalisty. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 370 s. ISBN 978-80-7325-129-1

Námetom knihy sú dramatické životné osudy Emila Dlouhého-Pokorného (1867–1936), dnes takmer zabudnutej postavy verejného života konca 19. a prvej polovice 20. storočia. Na počiatku búrlivých 90. rokov 19. storočia sa stal priekopníkom kresťanského socializmu v Čechách a patrí k zakladateľským osobnostiam katolíckeho politického straníctva. Patril vtedy k málo osobnostiam, ktoré pochopili dobové európske trendy a pokúsili sa v českých krajinách rozšíriť myšlienky kresťanskej demokracie.

Významné miesto mu patrí tiež v dejinách českej katolíckej moderny ako literárno-umeleckého prúdu a cirkevného reformného hnutia, ktoré vystúpilo s apológiou ideálov kresťanstva a chcelo zastaviť procesy sekularizácie českej spoločnosti. Stal sa vedúcou osobnosťou radikálneho krídla modernistov v Čechách a bol známy ako britký žurnalista a redaktor niekoľkých časopisov.

V roku 1920 nadviazal na svoju modernistickú minulosť a stal sa zakladateľskou osobnosťou národnej československej cirkvi (husitskej) a zapísal sa do jej dejín ako budovateľ a nekompromisný obhajca vízie demokratickej a modernej cirkvi 20. storočia.

Verejné pôsobenie Emila Dlouhého-Pokorného autor približuje na pozadí jeho súkromných osudov plných prekážok a nepochopenia, ktoré zdolával s húževnatosťou, poctivosťou a oddanosťou vo svoju pravdu.

niktoJaroslav Nemeš: Kodex von Neutra: geistige Erbschaft der italienisch-griechischen Mönche und ihrer Nachfolger von Aachen. Győr: Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 2007, 166 s. ISBN 978-963-7692-15-4

 

niktoPeter Olexák: L´Inquisizione romana e gli Ebrei nell´eta del grande disciplinamento (1542 – 1648) Assisi: Edizioni Porziuncola, 2007, 437 s. ISBN 978-88-270-0251-3
niktoPeter Zmátlo: Dejiny Slovenskej ligy na Spiši. Kraków: Tovarzystwo Słowaków w Polsce, 2007, 154 s. ISBN 978-83-7490-118-5
niktoMária Novotná: Die Fibeln in der Slowakei. Prähistorishe Bronzefunde XIV, 11. Stuttgart: Franz Steiner, 2001, 109 s. ISBN 35-150753-9-9
niktoIvan Chalupecký: Führer durch die Archive der Slowakischen Republik Stuttgart; Levoča: Polypress, 1998, 60 s. ISBN 80-887041-5-4
 
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
niktoMiroslav Huťka: Augustiniáni na území stredovekého Slovenska (Uhorska) Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU, 2015, 246 s. ISBN 978-80-561-0297-8
kristianizacia prvych storociPeter Olexák: Kristianizácia prvých storočí : okolnosti, procesy a zmeny mentality Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU, 2015, 195 s. ISBN 978-80-561-0222-0
niktoTomáš Haburaj: Formácia mládeže podľa vzoru blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. Sečovce: Pastel, 2013 109 s. ISBN 978-80-971276-1-9 
niktoTomáš Haburaj: Sociálna filozofia pápežov a Druhého vatikánskeho koncilu v sociálnych encyklikách blahoslaveného Jána Pavla II. Sečovce: Pastel, 2013, 125 s. ISBN 978-80-971276-0-2
co je chronogramPeter Olexák: Čo je chronogram? Ružomberok: Verbum - vydavateľsvo KU, 2012, 109 s. ISBN 978-80-8084-922-1 
svaty vojtechJaroslav Nemeš - Rastislav Kožiak a kol.: Svätý Vojtech – svätec, doba a kult Bratislava: Chronos, 2011, 228 s. (Studia Christiana, vol. 6) ISBN 978-80-89027-35-4
katolici a evanjelici na slovenskuPeter Zmátlo: Katolíci a evanjelici na Slovensku (1929 – 1932): ľudáci a národniari na ceste k spolupráci Ružomberok: Verbum - vydavateľsvo KU, 2011. - 367 s. ISBN 978-80-8084-721-0
niktoPeter Olexák: Neskorá antika a rané kresťanstvo. Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010, 241, VII s. ISBN 978-80-8084-581-0 
niktoPeter Šoltés:  Tri jazyky, štyri konfesie: etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši Bratislava: Historický ústav SAV, 2009, 232 s. ISBN 978-80-970060-6-8
niktoMartin Lupčo: Židovská minorita v dejinách Slovenska a Vranovského okresu. Vranov nad Topľou: [Mestský úrad], 2008, 131 s. ISBN 80-969820-3-5
niktoPeter Olekšák - Michal Marťák: Ján Maga, katolícky kňaz a publicista Ružomberok: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2008, 179 s. ISBN 978-80-8084-312-0
niktoImrich Szabó - Jaroslav Nemeš: Historické cintoríny: Palárikovo Bratislava: Chronos, 2008, 255 s. (Studia Christiana, zv. 4) ISBN 978-80-89027-27-9
niktoJaroslav Nemeš: Nitriansky kódex a jeho posolstvo = Kodex von Neutra und seine Botschaft. Aachen - Óbuda - Nitra Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2006, 143 s. ISBN 80-8084-116-0
niktoPeter Zmátlo: Kultúrny a spoločenský život na Spiši v medzivojnovom období Bratislava: Chronos, 2005, 540 s. ISBN 80-89027-13-X 
niktoIvan Chalupecký - Ján Harabin, a i.: Dejiny Osturne Osturňa: Historický a kultúrny spolok, 2004, 336 s. ISBN 80-88903-64-5
niktoIvan Chalupecký a i.: Reduta v Spišskej Novej Vsi Spišská Nová Ves: Mestský úrad, 2002, 26 s. ISBN 80-968861-8-5
niktoIvan Chalupecký a i.: Z minulosti Ľubice Zborník k 725. výročiu získania mestských práv 1271 – 1996. Kežmarok: Mikuláš Lipták, 2002, 168 s. ISBN 80-88747-39-2
niktoIvan Chalupecký - Fabián Matava: Nižné Ružbachy Košice: Oriens, 2002, 72 s. ISBN 80-888282-5-2
niktoIvan Chalupecký - Kazimír Štubňa: Spišská Kapitula Spišská Nová Ves: Arkus, 2002, 30 s. ISBN 80-968736-0-1
niktoIvan Chalupecký - Ladislav Jiroušek: V srdci Spiša. Spišský hrad, Spišská Kapitula a okolie Spišská Nová Ves: Agentúra Lubafotopres, 2001, 96 s. ISBN 80-967556-9-2
niktoPeter Zmátlo: Sto rokov organizovaného tenisu v Spišskej Novej Vsi 1901 – 2001: bulletin k 100. výročiu založenia prvého tenisového spolku v Spišskej Novej Vsi, Spišská Nová Ves: Mesto Spišská Nová Ves, 2001, 59 s. ISBN 80-968597-2-2
niktoIvan Chalupecký - Ladislav Jiroušek: Spiš, perla Slovenska. Spis – a pearl of Slovakia. Zips eine Perle der Slowakei. Prechádzky prírodou, folklórom a historickými pamiatkami Spišská Nová Ves: Agentúra Lubafotopres, 2000, 192 s. ISBN 80-967556-6-8
niktoIvan Chalupecký - Ján Kokorák: Matejovce nad Hornádom. Dejiny obce. Košice: Vydavateľstvo Ota, 2000, 50 s. ISBN 80-968412-3-8
niktoErnest Rusnák - Ivan Chalupecký - Rudolf Stehlík: Spiš – Gemer. Sprievodca po gotickej ceste Spišská Nová Ves: BIC, 2000, 96 s. ISBN 80-968375-0-8
niktoIvan Chalupecký - Peter Zmátlo - František Žifčák a i.: Kronika mesta Spišské Podhradie slovom i obrazom Spišské Podhradie: Mesto Spišské Podhradie, 1999, 124 s. ISBN 80-968220-9-8
niktoIvan Chalupecký a kol.: Dejiny Popradu Košice: Oriens, 1998, 576 s. ISBN 80-88828-12-0
niktoViera Němejcová-Pavúková - Mária Novotná: Praveké dejiny Svodína. Nové Zámky: Cranium, 1998, 71 s. ISBN 80-968048-9-8
niktoFrantišek Žifčák - Peter Zmátlo: Z minulosti Vítkoviec Levoča: Polypress, 1998, 85 s. ISBN 80-967953-6-8
niktoPeter Roth - Peter Zmátlo a i.: Z dejín obce Jánovce (Čenčice – Jánovce – Machalovce) Jánovce: Popradská tlačiareň, 1997, 63 s. ISBN 80-967774-8-3
niktoIvan Chalupecký a i.: Dejiny Vrbova Levoča: Modrý Peter, 1996, 157 s. ISBN 80-85515350
máj 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

banner PUBLIKACIE FF KU

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo