Publikácie

 

icon small blue Členovia katedry

icon small blue O katedre

icon small blue Aktuality

icon small blue Výskum

icon small blue Publikácie

icon small blue Absolventi

icon small blue Department of Political Science

 

reframing europes future

Jody Jensen, Ferenc Miszlivetz: Reframing Europe´s Future. Abingdon, New York: Routledge, 2015, 267 s. ISBN 978-1-138-77988-4
Globálna finančná kríza, ktorá vypukla v roku 2008, zasiahla Európsku úniu v enormných rozmeroch. Kým niektoré krajiny z nej profitovali, iné utrpeli ujmy. Dnes, v súvislosti so súčasnou situáciou v Európe, čoraz viac hlasov artikuluje narastajúcu frustráciu, nespokojnosť, nedôveru a cynizmus. Táto kniha sa v interdisciplinárnej perspektíve zaoberá problémami a zlyhaniami pri budovaní zjednotenej Európy. Jej cieľom je hlbšie identifikovať príčiny neúspechov „projektu EÚ“, a to skúmaním rôznych aspektov, hodnotením Európy v historickej perspektíve a interpretovaním jej trajektórie v globálnom kontexte. Robí tak na základe argumentu, že EÚ a jej politika nie je v súčasnej forme udržateľná.

 
undaunted by exile zudová lešková zlatica

Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ et alii: Undaunted by Exile! To the Victims of Religious, Political, National and Racial Persecutions in Central Europe between the 16th and 20th Century. Praha: Historický ústav, 2015, 368s. ISBN 978-80-7286-259-7
Monografia je dielom českých a slovenských historikov k problematike, ktorá je dnes najchúlostivejším problémom nielen českého (a československého) národného priestoru, centrálnej Európy, ale celého sveta. Migrácia, presnejšie imigrácia, tvorí v druhom desaťročí 21. storočia základný problém európskych štátov, pričom sme dennodenne svedkami toho, ako delí európsku (a teda českú aj slovenskú) spoločnosť na odporcov imigrácie (a súčasne Európskej únie) a na jej prívržencov.
Práca je rozdelená do piatich častí: úvodu do problematiky a do štyroch chronologicky členených kapitol. Tie sú ohraničené 16. až 18. storočím, 19. storočím, prvou a druhou polovicou 20. storočia. Jej cieľom, ako celku, je predložiť všeobecný a súčasne konkrétny obraz osudov devätnástich (z niekoľko tisíc) osobností českých, slovenských a československých štátnych dejín, ktorí z konkrétnych dôvodov časť svojho života prežili, presnejšie boli donútení z náboženských, politických, národnostných a rasových dôvodov prežiť ako vyhnanci – vysťahovalci alebo emigranti za hranicami svojej vlasti.

 
resettlement and extermination of the populations

Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ et alii: Resettlement and Extermination of the Populations. A Syndrome of Modern History. Praha: Historický ústav, 2015, 620 s. ISBN978-80-7286-260-3
Cieľom monografie Presídľovanie a vyhladzovanie obyvateľstva. Syndróm moderných dejín je naznačiť odpoveď na otázky: Prečo sa presídľovanie a vyhladzovanie obyvateľstva dialo a za akým účelom. Táto kniha sa zaoberá nedobrovoľnou, vynútenou, a teda násilnou migráciou, keď jednotlivec alebo celé skupiny obyvateľstva sú verejnou mocou, ale aj nepriamo, donútení k opusteniu svojich (často pradávnych) domovov. Podstata presídľovania a vyhladzovania obyvateľstva je v knihe predstavená ako zásadný problém ľudských dejín aj v 21.storočí. Politické fakty – predovšetkým dianie v Afrike, Ázii, Amerike a v Európe – naznačujú z hľadiska migrácií všetkého druhu aktuálnosť a opodstatnenosť diskusie. Hlavnou podstatou knihy je: prispieť k poznaniu samého seba.

 
frontiers massacres and replacement

Eva Semotanová – Zlatica Zudová-Lešková – Tomáš Janata – Pavel Seemann et alii Frontiers, Massacres and Replacement of Populations in Cartographic Representation Case Studies (15th – 20th Centuries). Praha: Historický ústav, 2015, 101 s. ISBN 978-80-7286-254-2
Prezentovaná publikácia za zaoberá množstvom tém, ktoré nemohli byť, predovšetkým z politických dôvodov, detailne spracované v československom a českom (a slovenskom) historickom atlase. Dnes je však situácia iná, došlo k modernizácii metodologických postupov, kartografická rekonštrukcia a kartografické modelovanie s použitím metódy GIS sa už bežne používa v rozboroch, výkladoch v oblasti humanitných a prírodovedných odborov. Je to tak i v predloženom historickom atlase, ktorý sa v šiestich samostatných častiach zaoberá hranicami, masakrami a násilnými presunmi obyvateľstva s dôrazom na strednú Európu v priebehu 15. až 20. storočia. V nových, doposiaľ nepublikovaných mapách, je pritom zúročený základný výskum v zahraničných archívoch a knižniciach, a to predovšetkým vo Veľkej Británii, Spojených štátoch amerických, Poľsku, Nemecku a Izraeli.

 
theory and practice of the welfare state

Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Emil VORÁČEK et alii. Theory and Practice of the Welfare State in Europe in 20th Century. Praha: Historický ústav, 2014, 640 s. ISBN 978-80-7286-216-0

Kniha je výsledkom výskumného projektu Teória a prax sociálneho štátu v Európe v 20. storočí“, ktorý bol súčasťou výskumného plánu Historického ústavu Akadémie vied ČR, a na ktorom sa podieľalo viac než tridsať historikov, vrátane historikov hospodárskych a sociálnych dejín, politológov, sociológov, právnikov a ekonómov z množstva európskych krajín, a to Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka, Ruska, Rakúska, Slovenska a pochopiteľne Českej republiky. Snahou vedúcich pracovníkov výskumu bolo vytvoriť ucelený obraz, ktorý čitateľovi poskytne zrozumiteľnú bilanciu vzniku koncepcie sociálneho štátu v 19. storočí, vývoja sociálneho štátu v 20. storočí, jednotlivých problémov, vrátane diskusie o kríze koncepcií sociálneho štátu.
Monografia zároveň dokazuje, že sociálny štát v súčasnej dobe predstavuje v Európe jednu z podstatných politických tém, ktorá súvisle vychádza z 19. storočia, aby sa v druhej polovici 20. storočia stala významnou agendou hlavne v európskych priemyselne vyspelých krajinách. Priebeh výskumu a jeho závery – podľa názoru redakčného tímu – potvrdili podstatný význam tejto skutočnosti, súčasne však aj nie jednoduchú problematiku jej ďalšieho vývoja v nadväznosti na zmeny spoločnosti a hospodárskej situácie v Európe i na celom svete.

 
handbook for student leaders g.assenza

Gaudenz Assenza: Handbook for student leadrs. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, 164 s. ISBN 978-80-244-3920-4
Táto publikácia má pomáhať študentom čo najlepšie zvládnuť štúdium na univerzite. Poskytuje odpovede na najčastejšie otázky a krok za krokom dáva odporúčania tým študentom, ktorí sa chcú počas svojho štúdia zlepšovať a robiť pokroky. Autor poskytuje tipy, ktoré jemu samému pomohli počas štúdia na štyroch vysokých školách, vrátane Harvardskej a Oxfordskej univerzity. Kniha je určená nielen pre študentov prvého ročníka; ale obsahuje materiály, ktoré študenti potrebujú počas celého štúdia, od bakalárskeho až po doktorandský stupeň štúdia. Publikácia vychádza z dlhoročnej praxe a osobných skúseností. Pomáha študentom orientovať sa v akademickom svete. Obsahuje praktické rady o tom, ako sa efektívnejšie učiť, ako písať dokumenty, ako robiť prezentácie, ako nájsť vhodné témy práce, atď. Kniha vysvetľuje, ako sa vysporiadať s veľkým množstvom čítania, ako pracovať s už revidovaným textom od vyučujúceho, ako písať e-maily učiteľovi alebo ako sa vysporiadať so spätnou väzbou. Kniha obsahuje všetko, čo študenti potrebujú vedieť, aby sa čo najlepšie orientovali v akademickom svete. Niektoré z poznatkov môžu byť tiež užitočné pri hľadaní zamestnania. Príručka môže pomôcť pri prechode do sveta práce, rovnako k ďalšiemu štúdiu. Publikácia je napísaná pre študentov, ktorí sa usilujú o výborné výsledky neustálym zlepšovaním. Jej cieľom je motivovať študentov k zlepšeniu, nemá im pomáhať vyhýbať sa učeniu.

 
horemuž martin súčaná bezpečnostná politika ruskej federácie

Martin Horemuž: Súčasná bezpečnostná politika Ruskej federácie a jej vybrané dimenzie. Ružomberok: Verbum, 2013, 261 s. ISBN 978-80-8084-947-4
Ukončenie studenej vojny a bipolárnej konfrontácie znamenalo zásadnú zmenu v charaktere svetového politického systému. Paralelne s rozpadom ZSSR dochádza k vytvoreniu novej politickej, mocenskej, ale najmä bezpečnostnej konfigurácie v systéme medzinárodných vzťahov. Aj z tohto dôvodu bola Ruská federácia, ako nástupnícky štát Sovietskeho zväzu, v procese formovania postsovietskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky nevyhnutne konfrontovaná s viacerými otázkami: Aké miesto má zohrávať v novom postbipolárnom systéme medzinárodných vzťahov? Aké sú ideové a filozoficko-myšlienkové zdroje pri kreovaní bezpečnostnej politiky? Predstavujú výsledok systematického a cieľavedomého prístupu alebo sú stavom a odrazom ad hoc rozhodnutí slúžiacich len na legitimizovanie dosiahnutia politických a mocenských cieľov? Akým spôsobom má ruská bezpečnostná politika reflektovať na zmenené medzinárodno-politické a bezpečnostné reálie? Akú úlohu zohrávajú regionálne a medzinárodné organizácie v ruskej bezpečnostnej politike? Akú pozíciu v procese tvorby bezpečnostnej politiky zastávajú vybrané inštitúcie, ekonomické a sociálne štruktúry? Na tieto a ďalšie otázky, spolu s analyzovaním celkového vývoja bezpečnostnej politiky Ruska, ponúka odpovede predložená vedecká monografia. Autor tiež poukazuje na osobitosti v zdrojoch a tvorbe bezpečnostnej politiky po roku 1991, ktorá bezprostredne ovplyvnila bezpečnostnú prax. Analýzou bezpečnostného a vojenského sektoru v kontexte vojenskej reformy, vojensko-priemyselného komplexu ako materiálnej podoby hospodárskeho organizovania bezpečnostného segmentu a regionálnych aspektov bezpečnosti autor popisuje a nachádza kľúčové ideové, materiálne a štrukturálne zdroje súčasnej ruskej bezpečnostnej politiky.

 

tradícia spravodlivej vojny koniar ivan

Ivan Koniar: Tradícia spravodlivej vojny. Ružomberok: VERBUM – Vydavateľstvo KU,2011, 237 s. ISBN 978-80-8084-746-3
Kniha kriticky skúma širokú tradíciu uvažovania o spravodlivej vojne a jej explicitné formulácie, ktoré sú vyjadrené v podobe tzv. teórie spravodlivej vojny. Teória spravodlivej vojny je predstavená prostredníctvom pojmovej analýzy dejinných a súčasných formulácií teórie spravodlivej vojny a ústredným bodom je vzájomná komparácia vybraných konceptuálnych vyjadrení tejto teórie. Východiskom je otázka, či je možné túto tradíciu chápať ako jednotný a konzistentný systém vzájomne súvisiacich kritérií a princípov, a tak hovoriť o všeobecne akceptovanej teórii spravodlivej vojny alebo ide skôr o súbor pomerne rozdielnych a konkurenčných teórií. Práca taktiež podrobne mapuje rôzne štádiá vývoja tradície spravodlivej vojny a poskytuje ucelený obraz o hlavných ideových zdrojoch a štruktúre uvažovania o zdôvodnenom použití vojenskej sily v morálnom, právnom a politickom myslení západného sveta.

 

 
zapomenutá elita zudová lešková zlatica

Zlatica Zudová-Lešková: Zapomenutá elita. Praha: Mladá fronta a.s., 2011, 328 s., ISBN 978-80-204-2165-8
Prvé podrobné zmapovanie vojenských aktivít a osudov československých generálov Ondřeja Mézla a Heliodora Píku, dôstojníkov generálneho štábu Rudolfa Bulandra, Františka Hájka, Jaroslava Hájíčka, Václava Kalinu, Josefa Kallu, Čeňka Kudláčka, Prokopa Kumpošta, Karla Lukasa, Václava Podhoru, Oldřicha Španiela, Václava Vlčka a dvoch desiatok ďalších vojenských diplomatov. Oni všetci tvorili elitu československej armády a československého štátu – elitu, ktorá sa stala tŕňom v oku povojnového režimu, ktorý po roku 1948 vynaložil veľké úsilie na jej likvidáciu a na to, aby činy a mená týchto mužov boli navždy zabudnuté.

 
 
cesty k sebe zudová lešková zlatica

Zlatica Zudová-Lešková: Cesty k sebe. Česi v odboji na Slovensku v rokoch 1939-1943. Praha: Historický ústav AV ČR, 2009, 352 s., ISBN 978-80-7286-146-0
Monografia je zásadným príspevkom k ozrejmeniu podpory a organizovania protifašistického, proti nacistického a proti ľudáckeho odboja na Slovensku v rokoch 1939-1943, v ktorom zreteľné miesto zaujali práve Česi. Nekladie si však za cieľ len proklamovať účasť Čechov v rezistencii na Slovensku v rokoch 1939-1943. Nárokuje si doložiť a prezentovať existenciu československého demokratického odboja na Slovensku ako širokého rezistentného subjektu, v ktorom aj Česi, popri Slovákoch, zastávali významnú úlohu. Rovnako si nárokuje poukázať na zložitosť ciest, ktoré k obnove československej štátnosti viedli, pričom sleduje predovšetkým dianie doma, a to cez primárnu snahu o návrat spolužitia Čechov a Slovákov v spoločnom štáte. Nenárokuje si na neomylnosť, a ani neprezentuje výsledky svojej práce „ako jedinú a zaručenú pravdu“. Predovšetkým chce podnietiť záujem o problematiku československého demokratického odboja na Slovensku a protifašistického a proti nacistického odboja ako celku. Kniha je zároveň pripomenutím osudov statočných, i menej statočných, avšak osobností zámerne komunistickou diktatúrou zadupaných do zabudnutia.

 

 

máj 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

banner PUBLIKACIE FF KU

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo