Publikácie

 

icon small blue Členovia katedry

icon small blue O katedre

icon small blue Aktuality

icon small blue Výskum

icon small blue Publikácie

icon small blue Absolventi

icon small blue Department of Psychology

 

alumni 2 obalkaJuraj Holdoš, Petra Lajčiaková, Róbert Ďurka (Eds.): ALUMNI II. Conference of Graduates. Zborník príspevkov z druhej vedecko-odbornej konferencie absolventov štúdia psychológie na FF KU v Ružomberku. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2018, 89s. ISBN 978-80-561-0526-9

Zborník vznikol sumarizáciou teoretických ako aj praktických príspevkov prezentovaných na druhej vedecko-odbornej konferencii absolventov štúdia psychológie na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku (ALUMNI). Zborník obsahuje pestrú paletu zaujímavých vedecko-odborných textov, ktoré rozoberajú aktuálne psychologické témy. Možno tu nájsť rozmanité state, napríklad z oblasti neuropsychologickej diagnostiky, psychológie hudby, probácie, psychologickej praxe v ozbrojených silách SR či príspevky, ktoré pojednávajú o psychickej odolnosti, kvalite života a ďalšie. Zborník otvára rozhodujúca úvodná štúdia, ktorá pozornosť čitateľa zacieľuje na velikánov slovenskej psychológie a pripomína ich významné počiny v oblasti psychologickej vedy a praxe. Súčasťou zborníka je aj fotografická dokumentácia, ktorá mapuje atmosféru absolventskej konferencie. 
 

obalka npppPetra Lajčiaková (Ed.): Nové poznatky v poradenskej psychológii. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016, 185 s. ISBN 978-80-561-0396-9

Zborník je tlačeným výstupom konferencie, ktorá sa uskutočnila na Katedre psychológie Filozofickej fakulty KU v Ružomberku. Predstavuje súbor zaujímavých textov vyznačujúcich sa veľkou variabilitou – odlišujú sa jednak svojím zameraním, ako i metodologickým prístupom. Po zborníku možno siahnuť pri hľadaní inšpirácie pri práci so svojím klientom, ale i pri vlastnom výskume či pri príprave študentov do poradenskej praxe. Jednotlivé príspevky prinášajú nové spôsoby uchopenia tém z oblasti poradenskej psychológie, a to zo širšej perspektívy rozmanitých prístupov. Zborník si za svoj cieľ nekladie priniesť hotové normatívne riešenia, ale, naopak, jeho ambíciou je podnietiť odborný diskurz, šíriť dobrú prax z jednotlivých poradenských systémov a prezentovať výskumné výsledky a aktuálne trendy vo sfére poradenskej psychológie a praxe. Zborník je dostupný tu.

 

alumniJuraj Holdoš, Petra Lajčiaková, Róbert Ďurka (Eds.): ALUMNI Conference of Graduates. Zborník príspevkov z vedecko-odbornej konferencie absolventov štúdia psychológie na FF KU v Ružomberku. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016, 137 s. ISBN 978-80-561-0335-7
Zborník štúdií vznikol sumarizáciou príspevkov prezentovaných na prvej vedecko-odbornej konferencii absolventov štúdia psychológie na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku (ALUMNI). Zborník pozostáva z trinástich vedecko-odborných textov absolventov i pedagógov katedry a predkladá pestrú zmes psychologických tém a súčasných smerov, ktorým sa autori výskumne venujú. Nájdeme tu okrem iného štúdie z oblasti psychológie humoru, psychológie attachmentu, psychológie morálky, psychológie konfliktov, psychológie internetu, psychológie staroby, psychológie hudby i problematiku integrácie imigrantov. Súčasťou zborníka je aj reflexia nad doterajším fungovaním katedry psychológie a jej plánmi do budúcna a súbor všetkých textov uzatvára pohľad samotných absolventov na ich vlastné štúdium na Katedre psychológie FF KU v Ružomberku.

current psychology

Juraj Holdoš: Type D personality in the prediction of internet addiction in the young adult population of Slovak internet users. Current Psychology, DOI 10.1007/s12144-016-9475-6
This article presents the results of the first study on the relationship between Internet addiction (IA) and Type D personality (D is for distressed) in Slovakia and is the first attempt to examine the impact of Type D personality in the prediction of IA beyond personality dimensions. Altogether 405 adult Slovak Internet users (aged from 18 to 45 years) filled out the following questionnaires: IRPS, DS14, and NEO-FFI. The results showed that there wasn’t a significant effect of the Type D personality on levels of IRPS after con- trolling for the effect of Big-Five personality traits. The Big Five personality dimensions and demographics explained 21.1 % of variance in IA. According to our results the typical adult addicted to the Internet could be characterized as a young introverted unconscientious and disagreeable neurotic. Future research should concentrate more on the creation and validation of the model of IA.

 
personality and individual differences

Róbert Ďurka, Wilibald Ruch: The location of three dispositions towards ridicule in the five-factor personality model in the population of Slovak adults. Personality and Individual Differences, 72, 2015, 177-181. ISSN 0191-8869
The aim of the present study is the location of gelotophobia (fear of being laughed at), gelotophilia (the joy of being laughed at) and katagelasticism (joy of laughing at others) in the five-factor personality model. In the sample of 425 Slovak adults, gelotophobes can be described as introverted neurotics with lower inclination to openness. Personality factors explained 46.7% of the variance in gelotophobia. Gelotophilia is related to extraversion, low neuroticism and low conscientiousness. The personality predictors accounted for 21.3% of the variance in gelotophilia. Katagelasticists could be described by extraversion and low agreeableness and conscientiousness. The explained proportion of the variance in katagelasticism is 37.3%. The explained variance of gelotophobia and gelotophilia is comparable to previous German and Taiwanese findings. However, there is a higher explained variance in katagelasticism in Slovakia than in the samples of Germans and samples of Taiwanese. Suggestions for future research are given.

 
poradcentrum

Katarína Markovičová, Juraj Holdoš, Róbert Lapko: Poradenské centrum Katolíckej univerzity v Ružomberku. Brno: Tribun EU, 2014, 176 s. ISBN 978-80-263-0585-9
Vysokoškolské poradenstvo na Slovensku je na rozdiel od rozvinutých štátov západnej Európy zatiaľ na začiatku cesty. Na viacerých univerzitách istá forma poradenstva funguje, no komplexné služby ponúka málokto. Katolícka univerzita je v tejto oblasti na Slovensku priekopníkom a za krátke fungovanie Poradenského centra dosiahla úctyhodné výsledky. Monografia troch spoluautorov pôsobiacich na Katolíckej univerzite mapuje fungovanie novozriadeného Poradenského centra v teoretickej, praktickej a aj vo výskumnej rovine. Predstavuje unikátnu činnosť Poradenského centra KU, ale aj výskumnú prácu jeho zamestnancov. Podáva komplexný obraz o službách poradenstva na KU v spojitosti s aplikovaným výskumom podieľajúcim sa na kontinuálnom zvyšovaní kvality poskytovaných služieb.

 
ako spracovat vyskum

Petra Lajčiaková, Klaudia Tabačková: Ako spracovať výskum. Manuál pre študentov psychológie. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010, 180 s. ISBN 978-80-808-4537-7
Publikácia má ambíciu ponúknuť študentom psychológie orientáciu pri spracovaní výskumu, ktorého vyvrcholením je písomná odborná práca. Povahy jednotlivých kapitol sú koncipované tak, aby bolo v maximálnej možnej miere zadosťučinené štruktúrovanosti, zrozumiteľnosti, prehľadnosti i ľahkej čitateľnosti. Autorský zámer spočíval v príprave a v tvorbe pochopiteľného sprievodcu pre študentov – mladých výskumníkov na stále neprebádanom poli psychológie. Prvá časť predstavuje elegantný prehľad aplikácie štatistiky v psychologickom výskume, počnúc deskripciou, končiac inferenciou. Nasledujúca druhá časť sa venuje praktickým otázkam, ktoré sa vynárajú najmä pri písaní záverečných (výskumných) prác. 

 
pz 2009 obal.album 200

Dušan Selko, Róbert Ďurka (Eds.): Psychológia zdravia. Zdravie a múdrosť. Psychológia zdravia a syndróm vyhorenia. Rodové rozdiely v zdraví. Bratislava: Mauro, 2010, 227 s. ISBN 978-80-968-0926-4
Téma podpory zdravia alebo výchovy k zdraviu a prevencia ochorení je stále aktuálna a veľmi komplikovaná oblasť, v ktorej sa prelínajú sféry záujmu a pôsobenia klinickej medicíny, verejného zdravotníctva a ostatných vedných disciplín, vrátane psychológie a sociológie. Uvedenú skutočnosť dokumentujú i jednotlivé príspevky v zborníku, ktorého editori mali za cieľ podporiť verejnú, medziodborovú diskusiu o podpore zdravia a prevencii ochorení a v neposlednom rade zlepšiť informovanosť záujemcov o danú problematiku.

 
sebevrazedna triada

Ida Kodrlová, Ivo Čermák: Sebevražedná triáda: Virginia Woolfová, Sylvia Plathová, Sarah Kaneová. Praha: Academia, 2009, 266 s. ISBN 978-80-200-1524-2
Tri autorky (Virginia Woolfová, Sylvia Plathová, Sarah Kaneová) a ich dielo sú predmetom psychologickej analýzy, ktorej cieľom je zdokumentovať samovražedný proces. Dôraz je kladený na zachytenie psychologických fenoménov priamo súvisiacich so samovraždou a prejavujúcich sa tak v diele, ako i v živote samotných autoriek, ktoré sú z tejto perspektívy porovnávané. Autori knihy sa pokúšajú porozumieť vzťahu medzi samovražedným a kreatívnym procesom.

 
 
psychologia moralky

Petra Lajčiaková: Psychológia morálky. Brno: Akademické nakladatelství Cerm, 2008, 92 s. ISBN 978-80-7204-569-3
Morálka je na základe svojej dôležitosti a aktuálnosti široko pertraktovanou témou. Stala sa výzvou pre všetky spoločenské vedy, psychológiu nevynímajúc. A to ako fascinujúca skutočnosť, sila, ktorá ľudstvu dáva veľký rozvojový potenciál. Ako prostriedok koexistencie, súťaživosti, spolupráce, vzájomnej pomoci. Ako faktor adaptácie jednotlivca. Ako základný pilier každej civilizácie i kultúry. Ako socio-bio-psychický jav.
Autorka rozoberá psychologické aspekty procesu morálneho vývinu, opiera sa o kľúčové diela Jeana Piageta a jeho žiaka Lawrenca Kohlberga. Kriticky hodnotí ich prínos, čo využíva k prezentácii ich nasledovníkov. Pozornosť venuje i výskumným nástrojom na meranie morálneho usudzovania a predstavuje spôsob, ako rozvíjať schopnosť morálne myslieť a následne i morálne konať, tak sa stať morálne kompetentnou osobou.

 

 

 

 

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

banner PUBLIKACIE FF KU

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo