Publikácie

 

icon small blue Členovia katedry

icon small blue O katedre

icon small blue Výskum

icon small blue Publikácie

icon small blue Aktuality

icon small blue Department of Religious Studies and Religious Education

 

caban sken 3

Peter Caban: The Theme of Incense and Fragrances in the Bible and in the Liturgy. Český Těšín: Cor Jesu, 2016, 106 s.

ISBN 978-80-900746-4-4

„Keď viera vonia...“ - tak by sa dala charakterizovať uvedená monografia, zaoberajúca sa vnímaním vôní v biblických textoch, ale i v textoch kresťanskej liturgie. Približuje čitateľovi i vedeckej obci súhrn poznatkov, ako jednotlivé náboženstvá vnímali vonné látky v priebehu dejín (arabská, egyptská, židovská grécka a rímska kultúra). Druhá časť knihy je venovaná kadidlu a jeho použitiu v kresťanskej liturgii na podklade dejinných svedectiev a súčasných liturgických predpisov. Kniha v rekordne krátkom čase dosiahla preklad do troch jazykov.

 

 

 

 caban sken 4Peter Caban: Missa Prima Neosacerdotis – Scientific View on Theology Development and Liturgical Practice of the First Mass. Roma, Italia: Lozzi Roma, 2015, 252 s.

ISBN 80-88-68381-02-8

Dielo detailne približuje autorov vyše deväťročný výskum pohľadu na Missa prima novokňazov spod zorného uhla histórie a súčasného statusu. Všíma si jednotlivé činitele, texty a zvyky, ktoré v priebehu dejín zohrali istú úlohu v kontexte primičného slávenia v jednotlivých štátoch Európy. Cenným je zvlášť realizovaný podrobný výskum statusu novokňazov na Slovensku od najstarších zachovaných historických správ až po súčasnosť.

 

 

 

 

 

caban sken 2Peter Caban: Historical Aspect of the Eucharistic Celebration from the Viewpoint of the Scientific Reconstructions of the Liturgy until the Second Vatican Council. Praha: Strahovská knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově, 2015, 166 s. ISBN 978-80-88009-03-0

Ako sa vyvíjala omša od Kristovej Poslednej večere až do 20. storočia? – to je otázka, ktorú sa podrobne snažil riešiť autor vyššie uvedenej knihy. Zozbieral v nej množstvo prameňov, historických svedectiev a zlomkov textov starokresťanských anafor, ku ktorým sa dopracoval vo svetových knižniciach a vedeckých ustanovizniach počas svojich výskumných pobytov. Priblížil i stredovekú a novovekú kresťanskú liturgiu skrze jednotlivé svedectvá a ich komparáciu s prísnym dôrazom na historickú autenticitu. Cenným prínosom je časť o liturgickom hnutí vo svete i na Slovensku.

 

8941 img1 x k uvod do katolickych listov noveho zakona 500x500Daniela Iskrová, Štefan Novotný, František Trstenský: Úvod do katolíckych listov Nového zákona. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo KU v Ružomberku, 2015, 256 s. ISBN 978-80-561-0303-6

Vedecká publikácia je ovocím spolupráce troch slovenských biblistov, ktorí kvalifikovaným a zároveň zrozumiteľným štýlom priblížili základné informácie o siedmych novozákonných spisoch. Daniela Iskrová svoju bádateľskú pozornosť upriamila na skúmanie 1.2.3. Jánovho listu, Štefan Novotný sa zameral na 1-2 Petrov list a František Trstenský na skúmanie Jakubovho a Júdovho listu.

 

 

 

teofanIvan Moďoroši: Teofan Govorov, mních, biskup, zatvornik a starec: úvod do spirituality Teofana Zatvornika. Olomouc: Refugium, 2015, 99 s. ISBN 978-80-7412-222-4

Kniha je stručným úvodom do spirituality popredného ruského autora 19. storočia – Teofana Zatvornika. Cieľom duchovného života podľa Teofana je život tela a duše pod nadvládou Ducha. Vtedy človek začína dozrievať v duchovnom živote na svojej ceste k zjednoteniu s Bohom. Toto zjednotenie je zároveň plnosťou človečenstva, ako to určil Boh v prvotnom pláne. Kniha ponúka inšpirácie pre duchovný život, ako ho chápal a na vlastnej skúsenosti prežil Teofan Zatvornik.

 

 

 

 

cirkev a spolocnostĽubomír Martin Ondrášek, Ivan Moďoroši (eds.): Cirkev a spoločnosť: smerom k zodpovednej angažovanosti = Church and Society: towards Responsible Engagement. Ružomberok: Verbum, vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2015, 410 s. ISBN 978-80-561-0311-1

Cirkev a spoločnosť: Smerom k zodpovednej angažovanosti nie je len názov knihy, ale aj prianie a odhodlanie, ktoré spája kolektív jej autorov. Ich profesionálna, kultúrna a denominačná rôznosť poskytuje príležitosť na širšiu reflexiu a analýzu komplexnej témy spojenej s množstvom otázok. Čo je úlohou cirkvi v slobodnej spoločnosti a ako sa v nej môžu veriaci zodpovedne angažovať? Aký postoj by mali zaujať k fenoménu kultúrneho pluralizmu, globálneho trhu, sekularizácie, islamu či otázkam súvisiacim s ľudskými právami a náboženskou slobodou? Ako v súčasnom svete napĺňať požiadavky kresťanskej viery a byť „svetlom sveta a soľou zeme“? Na tieto a príbuzné otázky sa snaží publikácia odpovedať a prispieť tak k pozitívnej transformácii cirkvi a spoločnosti.

 

 

christian archeologyPeter Caban: Christian Archaeology. Kostelní Vydří: Carmelite Publishing House at Kostelní Vydří, 2014, 131 p. ISBN 978-80-7195-702-7

Kniha na podklade výskumov a vedeckých pobytov autora prináša množstvo zaujímavostí v pohľade na život kresťanov v staroveku. Všíma si antický kontext vzniku kresťanstva, jeho religiozitu, ďalej starokresťanské pohrebiská – katakomby, úctu martýrov počas a po prenasledovaniach, kresťanskú epigrafiu i ikonografiu, sakrálne stavby kresťanské i pohanské, ale i napr. Turínske plátno. Dielo prináša aj ucelený prehľad na kresťanskú archeológiu ako na osobitnú vedeckú disciplínu.

 

 

l151304Ľubomír Martin Ondrášek, Ivan Moďoroši (eds.): Pentekostalizmus v súčasnom náboženskom a spoločenskom kontexte. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2013, 134 s. ISBN 978-80-561-0001-1

Pentekostalizmus patrí už niekoľko desaťročí k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim kresťanským prúdom vo svete a v súčasnosti zahŕňa okolo 600 miliónov veriacich. Hlavne po roku 1990 sa aj v našom geografickom priestore začína táto forma kresťanstva čoraz viac prejavovať v živote cirkvi a spoločnosti. Táto kniha je výsledkom vedeckej konferencie, prvej svojho druhu v akademickom prostredí na Slovensku. Autormi jednotlivých kapitol sú odborníci z USA, Čiech a Slovenska, ktorí sa danej problematike venujú. Kniha je nekonfesná a interdisciplinárna a má pômôcť všetkým záujemcom o tento fenomén zorientovať sa v danom hnutí.

 

caban sken 5 1Peter Caban: The History of Christian Liturgy in Antiquity. Praha: Paulínky, 2012, 139 p. ISBN 978-80-7450-058-9

Uvedenou knihou nás autor vtiahne do čias prvých kresťanov a ich prežívania liturgie. Caban v nej nielen rekonštruoval početné faktografické skutočnosti, ale i na základe svojho niekoľkoročného výskumu zozbieral a porovnával zmienky antických autorov, ktoré sa zaoberajú kresťanskou liturgiou vo vnímaní a opisoch sýrsko-palestínskej, helénskej a západnej latinskej tradície. Prínosom knihy je obzvlášť jej posledná časť, v ktorej autor pojednáva o jednotlivých liturgických rodinách a rítoch na Východe i Západe a zo starých textov rekonštruuje časti niektorých východných starokresťanských anafor.  

 

 

 

cc1bc8748b99d7bd2a9075aa65a26a69Daniela Iskrová: Náboženstvo izraelského ľudu. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo KU v Ružomberku, 2012, 168 s. ISBN 978-80-8084-957-3

Vo vedeckej monografii autorka ponúkla syntézu pohľadu na židovské náboženstvo vo vedeckej koncepcii od stručných dejín židovského národa až po súčasnosť. Monografia nielen predstavuje stručné dejiny židovského národa, ale aj pohľad na židovský kult, texty kolobeh roka a rabínsku tradíciu, ktorú môžeme v priebehu dejín badať v národe, ku ktorému Boh ako prvý prehovoril.

 

 

 

 

 

 

niktoJozef Trstenský: O činnosti Cirkvi v dnešnom svete: úvod do fundamentálnej pastorálnej teológie. Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011, 148 s. ISBN 978-80-8084-726-5

Monografia analyzuje činnosť Cirkvi v jej základných prostrediach z pohľadu pastorálnej teológie. Predstavuje úlohu, cieľ, podstatu pastorálnej teológie, jej miesto v systéme vied, jej historický rozvoj a pod.

 

 

 

5274659ea94a09c90c41fb7b9f0014e1Daniela Iskrová (zost.): Významné židovské osobnosti mesta Ružomberok. Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU, 2011, 178 s. ISBN 978-80-8084-717-3

Zborník obsahuje výsledky dvojročnej práce jednotlivých členov Katedry religionistiky a náboženskej výchovy a prednášky z odborného kolokvia, ktoré sa konalo 5. mája 2011 na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odborné kolokvium sa uskutočnilo v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0300/10 s názvom: Významní predstavitelia židovskej náboženskej obce v Ružomberku a ich prínos k rozvoju spoločenského a kultúrneho života. Výskum sa sústreďuje na skúmanie jednotlivých osôb a osobností, ktoré majú židovský pôvod alebo pôsobili, resp. žili na území mesta Ružomberok v 19. a 20. storočí. Ich činnosť mala nielen regionálny, ale aj celoslovenský dosah.

 

exegeticko teologicky komentar k jan menDaniela Iskrová: Exegeticko-teologický komentár k Prvému Jánovmu listu. Ružomberok: Filozofická fakulta, Ružomberok, 2008, 262 s. ISBN 978-80-8084-388-5

Monografia Daniely Iskrovej je prvým slovenským komentárom k Prvému Jánovmu listu. Jeho výnimočnosť spočíva v tom, že je zameraný iba na prvý z troch Jánových listov, ktoré sa uvádzajú v Sv. písme. Autorka sa venuje piatim kapitolám Prvého Jánovho listu, ktoré sú rozdelené na štyri hlavné kapitoly: Introduktívna časť; Exegetická časť; Teologická časť; Aplikácia posolstva 1Jn pre fromáciu súčasných kresťanov. Autorke sa podarilo výborným spôsobom skĺbiť odbornosť s praktickou aplikáciou  listu na dnešnú dobu. Hlavnou témou je spoločenstvo, ktoré prechádza rôznymi úrovňami od spoločenstva s ľuďmi v rámci komunity, cez spoločenstvo s Ježišom Kristom cez duchovný život a sviatosti a vrcholí v spoločenstve s Bohom.

 

moricovaJana Moricová: Mária Sprostredkovateľka. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2008, 143 s. ISBN 978-80-8084-404-2

Autorka predstavuje problematiku sprostredkovateľstva v biblickom kontexte. Zdôrazňuje výnimočnosť osoby a diela Ježiša Krista – jediného sprostredkovateľa medzi Bohom a ľuďmi. Približuje tradičné chápanie úlohy Bohorodičky ako sprostredkovateľky ku Kristovi. V nadväznosti na koncilové učenie autorka poukazuje na účasť Panny Márie na Ježišovom sprostredkovateľstve. Predstavuje ju teda ako sprostredkovateľku v Kristovi. V slovenskom teologickom kontexte si osobitnú pozornosť zasluhujú prezentované pneumatologické interpretácie Máriinho sprostredkovateľstva.

 

 

 

moricova 2Jana Moricová: Stručné dejiny ekumenického hnutia. Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2004, 85 s. ISBN 80-89039-99-5

Učebnica je určená predovšetkým študentom teológie, učiteľstva náboženskej výchovy a religionistiky, ktorí sa v rámci predmetu ekumenizmus venujú dejinám ekumenického hnutia. Autorka najprv stručne predstavuje panorámu rozdelení a snáh o prinavrátenie jednoty v období do 20. storočia. Následne sa venuje začiatkom ekumenického hnutia v protestantských cirkvách. Približuje tiež vznik a činnosť Ekumenickej rady cirkví. Zaoberá sa aj postojom pravoslávia k ekumenizmu. V záverečnej časti stručne predstavuje prístup Katolíckej cirkvi k ekumenizmu a ekumenické dialógy, na ktorých sa zúčastňuje.

 

 

niktoJozef Trstenský: Prijatie liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu na Slovensku. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2004, 160 s. ISBN 80-8084-006-7

Publikácia je zameraná na predstavenie procesu liturgickej reformy na Slovensku. Skúma cestu po ktorej prešla slovenská cirkev pri zavádzaní a realizovaní koncilových požiadaviek v jej historických, spoločenských a cirkevných podmienkach.

 

 

 

 

moricova 3Jana Moricová: Matka Boża Siedmiobolesna – patronka Slowacji. Teologia i kult. Lublin: Redakcja Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2002, 279 s.

ISBN 83-228-0925-5

Publikácia sa zaoberá úctou Patrónky Slovenska, ktorú predstavuje v širšom teologickom kontexte. V prvej časti sa autorka venuje tematike vzniku a rozvoja učenia o utrpení Ježišovej matky. V nadväznosti na koncilové učenie zdôrazňuje potrebu chápania Máriinho utrpenia v tajomstve Krista a Cirkvi. Druhá časť publikácie predstavuje dejiny úcty Prebolestnej Panny Márie na území súčasného Slovenska. Tretia časť monografie približuje charakteristické črty slovenskej úcty k Sedembolestnej Panne Márii, poukazuje na jej význam a na základe pokoncilového učenia Katolíckej cirkvi načrtáva možné cesty jej prehĺbenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jún 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

banner PUBLIKACIE FF KU

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo