Výskum

 

icon small blue Členovia katedry

icon small blue O katedre

icon small blue Výskum

icon small blue Publikácie

icon small blue Aktuality

icon small blue Department of Slovak Language and Literature

 

 

Názov projektu: Bible and Christianity in Phraseology
Podporujúca inštitúcia: Porticula, (Dusseldorf/SRN)
Číslo projektu: 443.20102828-4
Trvanie: 2011 - 2013
Hlavný riešiteľ: Dana Baláková
Riešiteľský tím: Viera Kováčová, Jaromíra Šindelářová
Anotácia projektu: Slovensko-nemecko-ruský projekt Projekt Bible and Christianity in Phraseology  sa na pozadí spoločného európskeho dedičstva zameral na výskum biblickej frazeológie v národných i nadnárodných reláciách, a teda výskumu národnej i konfrontačnej frazeológie. Motiváci projektu bola determinovaná jednak podnetmi vyplývajúcimi práve z opozície národné – internacionálne, jednak podnetmi, ktoré pre výskum biblickej frazeológie v krajinách patriacich pôvodne ku krajinám tzv. socialistického bloku priniesli zmenené spoločensko-politické a kultúrne podmienky.
   
Názov projektu: Doctus 2009
Podporujúca inštitúcia: Porticula, (Dusseldorf/SRN)
Číslo projektu:  
Trvanie: 2009
Hlavný riešiteľ: Edita Príhodová
Cieľ projektu: Podpora individuálneho výskumu
Anotácia projektu: Preskúmať  v dobových literárnych a kultúrnych periodikách  vzťahy autorov slovenskej katolíckej moderny k českému kultúrnemu prostrediu. Primárne išlo o výskum literárnej komunikácie autorov Jozefa Kútnika Šmálova, Ladislava Hanusa, Janka Silana v literárnych a kultúrnych periodikách českej katolíckej moderny Řád, Akord, Archa, ktoré sa kreovali predovšetkým na Morave v období od začiatku 20. storočia. Literárnohistorické poznatky o kontexte slovenskej katolíckej moderny sú medzerovité, vyžadujú spresnenie a prácu s dobovými prameňmi.
   
Názov projektu: Isidorus II: Reflexia literárnovedných a kultúrno-filozofických konceptov autorov slovenskej katolíckej moderny
Podporujúca inštitúcia: Porticula, (Dusseldorf/SRN)
Číslo projektu: I./2011 – modul B
Trvanie: 2011
Hlavný riešiteľ: Edita Príhodová
Anotácia projektu: Cieľom projektu bolo precizovať kontextový výskum slovenskej katolíckej moderny so snahou o internacionalizáciu výskumu, konkrétne:  1. spracovať archívne materiály týkajúcich sa problematiky slovenskej katolíckej moderny (tu zúženej na výskum diela J. Kútnika Šmálova a L. Hanusa); 2. publikovať výsledky na medzinárodnej úrovni.
Názov projektu: Field Specific Post-Doctoral Research projects (Post-Doc) v spolupráci s London´s Global University, UCL School of Slavonic and East European Studies
Podporujúca inštitúcia:  
Trvanie: 2010-2013
Hlavný riešiteľ: Edita Príhodová
Anotácia projektu: Bádateľský projekt bol zameraný najmä interpretačne, ale obsahoval aj výskum kontextu a komparatívne štúdie so zameraním na syntetické literárnohistorické a filozoficko-estetické kategórie. Išlo o spracovanie troch problémových tém: 1. Prehĺbenie literárnohistorických poznatkov o fenoméne katolíckej moderny, resp. o slovenskej katolíckej (duchovnej) literatúre 20. storočia. V nadväznosti na analýzu dobovej kultúry diferencovať modely katolicizmu presadzujúceho sa v kultúre v rokoch 1918 – 1948 a v prostredí politického liberalizmu a politického totalitarizmu (reštauračný model, reformný/obrodenecký model); 2. textový a kontextový výskum rukopisných básní Janka Silana,  identifikáciu dominantných kultúrnych archetypov pochádzajúcich nielen z dobových a bezprostredných inšpirácií, ale aj tých, ktoré konštituujú európsku kultúru ako takú (Biblia, mýtus, etablované kultúrne symboly); 3. interpretáciu spoločenskej lyriky Jána Motulka ako obrany slobody a ľudskosti proti politickej totalite; porovnanie s angažovanou poéziou autorov slovenskej a českej duchovnej lyriky, napr. Janka Silana a Jana Zahradníčka.
   
Domáce granty:  
   
Názov projektu: Biblická frazeológia v interkultúrnom a interjazykovom kontexte
Podporujúca inštitúcia: VEGA
Číslo projektu: 1/0480/15
Trvanie: 2015 – 2017
Hlavný riešiteľ: Dana Baláková
Riešiteľský tím: Viera Kováčová, Katarína Markovičová
Anotácia projektu: Projekt sa zameriava na výskum biblickej frazeológie realizovaný v intenciách kognitívno-pragmatického prístupu. Živosť jednotiek chápaných ako súčasť spoločnej európskej kultúrnej tradície sa posudzuje v reláciách ich fungovania v istom spoločensko-kultúrnom kontexte a z aspektu generačne diferencovaných používateľov jazyka. Prostredníctvom cezgeneračného pohľadu na jazykové správanie používateľov slovenského jazyka z frazeologického aspektu (biblická frazeológia v rečovom úze) sa roztvára možnosť analýzy registrovaných posunov/zmien v ich frazeologickej kompetencii i v ich ne/uvedomovanom vzťahu k motivačnému prameňu týchto kultúrne špecificky zakotvených frazém. Pri deskripcii a explanácii výsledkov sa zohľadňuje aj aspekt medzijazykového porovnania (smerom k češtine a ruštine). Na podloží korpusu písaných textov (publicistické a umelecké texty) sa výskum biblickej frazeológie rozširuje o problematiku jej formálno-sémantickej premenlivosti.
   
Názov projektu: Problematika faktuálnehoo naratívu
Podporujúca inštitúcia: VEGA
Číslo projektu: 1/0830/15
Trvanie: 2015 – 2017
Hlavný riešiteľ: Eugen Zeleňák
Riešiteľský tím: Edita Príhodová, Juraj Šuch, Juraj Dvorský, Pavol Labuda, Viera Medviďová, Paulína Šedíková Čuhová
   
Anotácia projektu: Cieľom projektu je preskúmať rôzne názory na povahu faktuálnych naratívov a identifikovať ich kľúčové črty. Pozornosť sa zameria na stanovisko, podľa ktorého medzi faktuálnym a fikčným naratívom existuje zásadný rozdiel, ako aj na názor, že tu existujú zaujímavé prieniky. V rámci riešenia projektu vyvstanú viaceré zaujímavé ontologické a epistemologické otázky: Aká je povaha faktuálneho naratívu? Akým spôsobom prebieha naratívna reprezentácia reality? Je takéto zobrazenie verné alebo skôr obrazné
   
Názov projektu: Slovenská katolícka moderna v európskom kontexte
Podporujúca inštitúcia: VEGA
Číslo projektu: 1/0600/10
Trvanie: 2010-2012
Hlavný riešiteľ: Edita Príhodová
Riešiteľský tím: Imrich Vaško, Jana Juhásová, Anton Lauček, Zuzana Slušná, Ján Gavura, Monika Kekeliaková
Anotácia projektu: Postihnúť fenomén slovenskej katolíckej moderny vzhľadom na umelecké a kultúrne hodnoty, ktoré priniesla; metodológia je zameraná interpretačne, literárnohistoricky a kulturologicky; pozornosť venujeme  európskym filozofickým, teologickým a literárnym kontextom a ich napojeniu na domáce literárne tradície.
   
Názov projektu:  Výber z poézie Janka Silana
Podporujúca inštitúcia: Ministerstvo kultúry SR
Číslo projektu: MK-3840/2012/4.5.2
Trvanie: 2012
Hlavný riešiteľ: Edita Príhodová
Riešiteľský tím:  Peter Machajdík, Štefan Bučko, Stano Dusík
Anotácia: Cieľom projektu bolo priniesť na slovenský knižný trh knihu výberu poézie Janka Silana. Kniha obsahuje umelecky najhodnotnejšie a ťažiskové texty tohto autora. Viaceré z nich ešte vôbec neboli uverejnené. Na projekte participoval ako ilustrátor akademický maliar Stanislav Dusík. V závere publikácie sa nachádza štúdia Edity Príhodovej o tvorbe Janka Silana a špecifikách jeho umeleckého štýlu. Súčasťou projektu bolo vytvorenie zvukového CD nosiča so záznamom recitovanej poézie Janka Silana interpretovanej Štefanom Bučkom. Umelecká pôsobivosť sa znásobuje aj podfarbením recitácie originálnou hudbou Petra Machajdíka. Na CD nosiči sa nachádza aj zvukový záznam uvažovania Janka Silana o poézii, ktorý sa nachádza v jeho pozostalosti. Kniha má ambície byť artefaktom, ktorý by prostredníctvom spojenia umeleckého slova, obrazu a zvuku priniesol slovenskej kultúrnej verejnosti svedectvo o kvalitách a umeleckých hodnotách slovenského duchovného umenia.
   
Názov projektu: Program motivačného pôsobenia vo vyučovaní slovenského jazyka
Podporujúca inštitúcia: KEGA
Číslo projektu: 3/7052/09
Trvanie: 2009 - 2011
   
Hlavný riešiteľ: Milan Ligoš
Riešiteľský tím: Juraj Holdoš, Tomáš Jablonský, Beáta Murínová, Ivana Halašová
Anotácia projektu: Hlavným cieľom  projektu je  inovovať poňatie  vyučovania   slovenčiny ako materinského jazyka so zreteľom na rozvoj osobnosti žiaka. V týchto intenciách sleduje komplexné motivačné pôsobenie na žiaka vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry v primárnom a sekundárnom vzdelávaní v kontexte novej školskej reformy na Slovensku (od r. 2008). Na širšom interdisciplinárnom teoretickom podloží a po verifikácii v autentickej pedagogickej praxi na Slovensku i v ČR má ambíciu ponúknuť odbornej verejnosti istý rámcový program motivačného pôsobenia vo vyučovaní materinského jazyka a literatúry s vyváženým rozvíjaním kognitívnej a nonkognitívnej sféry osobnosti žiaka.
   
Názov projektu: Systematizácia kategoriálneho aparátu kulturológie
Podporujúca inštitúcia: KEGA
Číslo projektu: č.: 1/4659/07
Trvanie: 2007 - 2010
Hlavný riešiteľ: Zuzana Slušná
Riešiteľský tím: Edita Príhodová, Viera Gažová, Monika Ondrejovičová, Viera Bartková, Anna Lašáková, Miroslav Ballay, Silvia Letavajová, Hana Pravdová, Alexander Plencner, Marián Matyáš
Anotácia projektu: Ambíciou projektu je mapovanie okruhov: 1. dejín a vývoja kulturologického myslenia v európskom kultúrnom kontexte; 2. teoretická reflexia problémov súdobej kultúry (globalizácia, univerztalizácia, masifikácia, medializácia) a 3. problematika aplikovanej kulturológie (manažment a marketing kultúry, právo a legislatíva v kultúre, animácia kultúry, kultúrne politiky).
   
Názov projektu: Dynamické tendencie v súčasnej slovenskej frazeológii.
Podporujúca inštitúcia: VEGA
Číslo projektu: 1/4734/07
Trvanie: 2007 - 2009
Hlavný riešiteľ: Jozef Mlacek
Riešiteľský tím: Dana Baláková, Viera Kováčová
Anotácia projektu: Projekt Dynamické tendencie v súčasnej slovenskej frazeológii sledoval dynamické tendencie jazykovej komunikácie v masmediálnej a umeleckej sfére so zameraním na: frazeologické neologizmy, funkčné využitie frazém v publicistických textoch, zmeny vo frazeologickom fonde i frazémach, zmeny v spôsoboch ich uplatňovania v jazykovej komunikácii; pragmatické aspekty frazeológie a frazeografie v masovokomunikačných prostriedkoch (protiklad langue/parole). Sledovanie dynamických tendencií a interpretácia rozmerov premenlivosti vo frazeologickom fonde jazyka a v jej uplatňovaní v komunikačnej praxi priniesli výsledky najmä v oblastiach: typológia zmien vo fonde frazém, modifikácia variantnosti, škála individuálnych zásahov do uzuálnej podoby a do ustáleného významu frazém, zmena spôsobov zapájania frazém do kontextu, poznanie a akceptovanie frazeológie, jej premenlivosti používateľmi jazyka.

 

november 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

moodle banner

info o studiu banner

prijimacie kon banner

eprihlas banner

mozaika banner

publikacie ff ku banner

ff ku promo video banner

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo