Klub absolventov
FF KU sleduje akademické ciele tým spôsobom, že sa snaží z členov akademickej obce vytvoriť ozajstné ľudské a kolegiálne spoločenstvo. Vzdeláva študentov tak, aby si spolu so špecifickým odborným vzdelaním osvojili aj vysoký stupeň humanistického, kultúrneho a duchovného rozvoja. V slobode a láske, kolegiálnym dialógom pomáha svojim členom k plnému rozvinutiu ich osobnosti. Tento rast je podnecovaný tak, aby absolventi FF KU boli motivovaní pokračovať v tomto procese po celý život. FF KU hľadá vhodné prostriedky, aby kolegiálne vzťahy pretrvali aj po odchode absolventov do praxe pre pomoc a dobro oboch strán. Sledujúc tieto dlhodobé ciele FF KU iniciuje vznik Klubu absolventov.
Klub absolventov (KA FF KU)  je dobrovoľné združenie absolventov FF KU, ktorí si želajú byť v kontakte so svojimi  kolegami, známymi a so svojou Alma mater. Klub absolventov umožňuje kontakty ľudí, ktorí zdieľali viacročnú osobnú skúsenosť počas rokov štúdia na FF KU. Idea Klubu absolventov vychádza z presvedčenia, že je možné vytvárať komunitu, ktorá pokračuje v odovzdávaní skúseností a tradície štúdia na humanitne orientovanej Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity.
Členstvo v klube je dobrovoľné a bezplatné.  Klub poskytuje svojim členom podujatia, programy a príležitosti. Dáva FF KU spätnú väzbu od absolventov, ktorá pomáha skvalitniť vyučovanie a výskum. Oprávňuje členov klubu k rozličným výhodám.

 

>> registrácia do klubu absolventov <<

 

Viac o Klube absolventov FF KU


Stanovy a ciele:


1. Klub absolventov (ďalej KA FF KU v Ružomberku) je združením absolventov Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jeho členom môže byť každý, kto na FF KU získal vysokoškolský titul bakalár (Bc.), magister (Mgr.) alebo doktor (PhD.).

 

2. Členstvo v KA FF KU v Ružomberku je dobrovoľné, bezplatné a oprávňuje k výhodám, ktoré sú zverejnené na webovom sídle KA FF KU v Ružomberku.

 

3. Riadiacim orgánom KA FF KU v Ružomberku je Rada KA FF KU v Ružomberku. Rada KA FF KU má piatich členov, ktorých z radov absolventov menuje dekan fakulty. Jej predsedom je jeden z prodekanov FF KU.

 

4. Aktivity KA FF KU v Ružomberku sa zameriavajú najmä na:

a. vytvorenie komunity z absolventov FF KU, zosieťovanie informácií  o bývalých spolužiakoch a študentských priateľoch,
b. vytvorenie spätnej väzby medzi fakultou a jej absolventmi za účelom skvalitnenia pedagogických a výskumných procesov na fakulte,
c. získavanie informácií o uplatniteľnosti absolventov,
d. vytvorenie a upevnenie spolupráce fakulty s praxou,
e. sprístupnenie najnovších poznatkov a trendov vo vede a výskume pre absolventov fakulty,
f.  pomoc absolventom na trhu práce,
g. podporu spoločenských a odborných podujatí študentov a absolventov fakulty,
h. propagáciu a šírenie dobrého mena fakulty.

 

Prečo sa stať členom Klubu absolventov?

 • Budete súčasťou sociálnej siete absolventov FF KU v Ružomberku.
 • Dostanete informácie o pracovných ponukách, ktoré fakulta eviduje.
 • Budete môcť participovať na podujatiach, ktoré FF KU v Ružomberku organizuje pre ďalší profesijný a ľudský rast svojich absolventov.
 • Budete mať účasť na benefitoch, ktoré FF KU pripravuje pre svojich absolventov
 • FF KU každoročne oceňuje absolventov, ktorí svojím ľudským, pracovným a občianskym angažovaním šíria česť svojej Alma mater.


Benefity
Člen  KA FF KU

 • má 20 % zľavu na rozširujúcich študijných programoch realizovaných na FF KU
 • má 20 % zľavu pri rigoróznych konaniach realizovaných na FF KU
 • má abslolventskú zľavu pri využívaní službieb univerzitnej knižnice
 • je pozvaný na zaujímavý program organizovaný v rámci Dňa absolventov
 • je pravidelne informovaný o vedeckých, umeleckých a duchovných podujatiach organizovaných fakultou pre akademickú obec i špeciálne pre absolventov FF KU
 • môže zdarma participovať na programoch podpory študentov a absolventov (UpaC, poradenské centrum – sociálne, kariérne, právne a psychologické poradenstvo).

 

pdf2 Služby poradenského centra KU pre členov klubu absolventov FF KU

 

fb  Facebook Klubu absolventov FF KU

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

english

ff ku promo video banner

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska ff white

facebook banner ff

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo