Klub absolventov
FF KU sleduje akademické ciele tým spôsobom, že sa snaží z členov akademickej obce vytvoriť ozajstné ľudské a kolegiálne spoločenstvo. Vzdeláva študentov tak, aby si spolu so špecifickým odborným vzdelaním osvojili aj vysoký stupeň humanistického, kultúrneho a duchovného rozvoja. V slobode a láske, kolegiálnym dialógom pomáha svojim členom k plnému rozvinutiu ich osobnosti. Tento rast je podnecovaný tak, aby absolventi FF KU boli motivovaní pokračovať v tomto procese po celý život. FF KU hľadá vhodné prostriedky, aby kolegiálne vzťahy pretrvali aj po odchode absolventov do praxe pre pomoc a dobro oboch strán. Sledujúc tieto dlhodobé ciele FF KU iniciuje vznik Klubu absolventov.
Klub absolventov (KA FF KU)  je dobrovoľné združenie absolventov FF KU, ktorí si želajú byť v kontakte so svojimi  kolegami, známymi a so svojou Alma mater. Klub absolventov umožňuje kontakty ľudí, ktorí zdieľali viacročnú osobnú skúsenosť počas rokov štúdia na FF KU. Idea Klubu absolventov vychádza z presvedčenia, že je možné vytvárať komunitu, ktorá pokračuje v odovzdávaní skúseností a tradície štúdia na humanitne orientovanej Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity.
Členstvo v klube je dobrovoľné a bezplatné.  Klub poskytuje svojim členom podujatia, programy a príležitosti. Dáva FF KU spätnú väzbu od absolventov, ktorá pomáha skvalitniť vyučovanie a výskum. Oprávňuje členov klubu k rozličným výhodám.

 

>> registrácia do klubu absolventov <<

 

Viac o Klube absolventov FF KU


Stanovy a ciele:


1. Klub absolventov (ďalej KA FF KU v Ružomberku) je združením absolventov Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jeho členom môže byť každý, kto na FF KU získal vysokoškolský titul bakalár (Bc.), magister (Mgr.) alebo doktor (PhD.).

 

2. Členstvo v KA FF KU v Ružomberku je dobrovoľné, bezplatné a oprávňuje k výhodám, ktoré sú zverejnené na webovom sídle KA FF KU v Ružomberku.

 

3. Riadiacim orgánom KA FF KU v Ružomberku je Rada KA FF KU v Ružomberku. Rada KA FF KU má piatich členov, ktorých z radov absolventov menuje dekan fakulty. Jej predsedom je jeden z prodekanov FF KU.

 

4. Aktivity KA FF KU v Ružomberku sa zameriavajú najmä na:

a. vytvorenie komunity z absolventov FF KU, zosieťovanie informácií  o bývalých spolužiakoch a študentských priateľoch,
b. vytvorenie spätnej väzby medzi fakultou a jej absolventmi za účelom skvalitnenia pedagogických a výskumných procesov na fakulte,
c. získavanie informácií o uplatniteľnosti absolventov,
d. vytvorenie a upevnenie spolupráce fakulty s praxou,
e. sprístupnenie najnovších poznatkov a trendov vo vede a výskume pre absolventov fakulty,
f.  pomoc absolventom na trhu práce,
g. podporu spoločenských a odborných podujatí študentov a absolventov fakulty,
h. propagáciu a šírenie dobrého mena fakulty.

 

Prečo sa stať členom Klubu absolventov?

 • Budete súčasťou sociálnej siete absolventov FF KU v Ružomberku.
 • Dostanete informácie o pracovných ponukách, ktoré fakulta eviduje.
 • Budete môcť participovať na podujatiach, ktoré FF KU v Ružomberku organizuje pre ďalší profesijný a ľudský rast svojich absolventov.
 • Budete mať účasť na benefitoch, ktoré FF KU pripravuje pre svojich absolventov
 • FF KU každoročne oceňuje absolventov, ktorí svojím ľudským, pracovným a občianskym angažovaním šíria česť svojej Alma mater.


Benefity
Člen  KA FF KU

 • má 20 % zľavu na rozširujúcich študijných programoch realizovaných na FF KU
 • má 20 % zľavu pri rigoróznych konaniach realizovaných na FF KU
 • má abslolventskú zľavu pri využívaní službieb univerzitnej knižnice
 • je pozvaný na zaujímavý program organizovaný v rámci Dňa absolventov
 • je pravidelne informovaný o vedeckých, umeleckých a duchovných podujatiach organizovaných fakultou pre akademickú obec i špeciálne pre absolventov FF KU
 • môže zdarma participovať na programoch podpory študentov a absolventov (UpaC, poradenské centrum – sociálne, kariérne, právne a psychologické poradenstvo).

 

pdf2 Služby poradenského centra KU pre členov klubu absolventov FF KU

 

fb  Facebook Klubu absolventov FF KU

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo