Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku má priznané práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 3.2.2. teória a dejiny žurnalistiky.

 

 

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“

 

Hodnotená jednotka Popis hodnotenej jednotky Habilitačné konanie Vymenúvacie konanie
Pedagogické aktivity 1++ Kontinuálna vzdelávacia činnosť v odbore 5 rokov od získania titulu PhD. 5 rokov od získania titulu docent
2 Garantovanie študijného programu  - *
3 Vedenie diplomovej práce 10 20
Vedecký výskum a publikačná aktivita 4++ Vedecké monografie 1 2
5++ Autorstvo, resp. spoluautorstvo učebnice VŠ, SŠ, ZŠ s celoštátnou pôsobnosťou / alebo niektorej VŠ  1 2
6+ Vedecké práce v recenzovaných časopisoch alebo recenzovaných zborníkoch alebo kapitoly vo vedeckých monografiách 15 40
6a++ Z toho v zahraničných 5 10
6b++ Z toho vo svetovom jazyku 2 5
6c++ Z toho výstupov kategórie „A“ (publikácie registrované v databázach WoS alebo Scopus) 3 5
7 Prehľadové práce, heslá v slovníkoch a iné 5 10
8 Recenzie  indiv.  indiv.
9 Umelecké práce (aj literárne)  indiv.  indiv.
10 Redakčné a zostavovateľské práce, editorstvo vedeckých publikácií 2 5
11++ Expertízna a posudzovateľská činnosť (monografií, vedeckých, doktorandských a habilitačných prác) 3 5
12 Odborné a umelecké preklady (aj literárne)  indiv.  indiv.
13++ Ohlasy prác v odbornej literatúre 20 40
13a++ Z toho v zahraničnej 5 20
13b++ Z toho ohlasy vedené v databáze WoS alebo Scopus 3 10
Vedecká výchova 14++ Školenie doktorandov v danom alebo príbuznom odbore (z toho najmenej jeden úspešný absolvent, jeden po absolvovaní dizertačnej skúšky a jeden školený)  - 3
15 Iné vedecko-výchovné aktivity (prednášková aktivita v rámci doktorandského štúdia, vedenie poslucháčov v rámci ŠVOUČ a i.) * *
Ostatná odborná činnosť 16+ Vedecké prednášky na zahraničných konferenciách 5 10
16a+ Z toho vedecké prednášky vo svetovom jazyku 2 5
17+ Vedecké prednášky na domácich konferenciách 10 20
18 Prednáškové pobyty v zahraničí 2 4
19 Členstvo v zahraničných a domácich redakčných radách vedeckých časopisov a zborníkov a vo vedeckých spoločnostiach  - *
20 Členstvo v komisiách pre udeľovanie vedeckých a vedecko-pedagogických hodností  - *
21 Členstvo v organizačných výboroch vedeckých konferencií * *
22++ Vedecká (vedecko-akademická) hodnosť PhD. áno áno
23 Habilitovaný docent áno
24 Riešené vedecko-výskumné úlohy - KEGA, VEGA a iné domáce grantové úlohy  áno  áno
25+ Zapojenosť do medzinárodného výskumného projektu 1   2

 

+ povinná zložka

++ tieto položky predstavujú minimálne kritériá a nie je možné ich nahradiť plnením iných kritérií

* odporúča sa

jún 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

banner PUBLIKACIE FF KU

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo