bc prvaTermín podania prihlášok na bakalárske študijné programy filozofia, germanistika, história, politológia, religionistika, slovenský jazyk a literatúra, na medziodborové štúdium (ľubovoľná dvojkombinácia z ponuky anglistika a amerikanistika, filozofia, germanistika, história, politológia, religionistika, slovenský jazyk a literatúra) a na učiteľstvo predmetov v kombinácii (ľubovoľná dvojkombinácia z ponuky anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra), uskutočňované na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku, je stanovený na 31. mája 2017. Detaily o podmienkach a ďalších možnostiach štúdia nájdete na našej webstránke v časti Prijímacie konanie.

 

Štúdium filozofie ponúka poznatky z dejín filozofie, logiky, etiky, estetiky, metafyziky, bioetiky a pod. Študenti nadobúdajú schopnosti a zručnosti pre kreatívne uvažovanie a samostatné rozhodovanie, zvládajú postupy kritického myslenia a hodnotenia. Študenti germanistiky sa okrem nemeckého jazyka venujú dejinám a kultúre nemecky hovoriaceho prostredia a majú možnosť získať medzinárodne uznávaný certifikát holandského jazyka. V rámci štúdia histórie poslucháči získavajú ucelený prehľad o všeobecných (svetových) a národných (slovenských) dejinách, ako aj o základných metódach práce historikov. Absolventi sú schopní tvorivo pracovať a adaptovať sa na meniaci spoločenský kontext.

 

Štúdium politológie ponúka ucelený pohľad na politologické problémy a dejiny politického bc druhamyslenia. Študenti si osvojujú základný kategoriálny aparát politológie a medzinárodných vzťahov, sú schopní samostatne formulovať a analyzovať problémy z týchto oblastí a kriticky zhodnotiť ich riešenia. V rámci štúdia religionistiky sa kladie dôraz na zvládnutie teoretických základov religionistiky, jej histórie, metodológie a ďalších pomocných disciplín. Študenti získavajú kvalitný prehľad o mytológiách a jednotlivých svetových náboženských systémoch. Študenti slovenského jazyka a literatúry sa oboznamujú so slovenským jazykom a literatúrou v širších spoločensko-kultúrnych súvislostiach. Nadobúdajú poznatky o zákonitostiach stavby jazyka, súčasných vývinových tendenciách a o jeho fungovaní, ako aj zručnosti interpretovať literárno-umelecký text.

bc tretia

 

Medziodborové štúdium umožňuje študovať ľubovoľnú dvojkombináciu z ponuky anglistika a amerikanistika, filozofia, germanistika, história, politológia, religionistika, slovenský jazyk a literatúra, v pomere 50 : 50. Výhodou tohto typu štúdia je interdisciplinarita, prekonávanie hraníc medzi jednotlivými vedeckými odbormi a vnímanie problematiky z viacerých uhlov pohľadu. Študenti majú širší rozhľad a uplatnenie v praxi. Štúdium učiteľstva predmetov v kombinácii (ľubovoľná dvojkombinácia z ponuky anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra) je zamerané na dve zvolené predmetové špecializácie, ale tiež na prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania. Študenti získavajú základy školskej pedagogiky a psychológie a nadobúdajú orientáciu v organizačných podmienkach vzdelávania.

 

Absolventi bakalárskych študijných programov môžu pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni v rámci rovnakých odborov. Okrem toho majú uplatnenie v školstve, vzdelávaní, kultúrnych inštitúciách, neziskových organizáciách, médiách, múzeách a pod. Podľa posledného zverejneného hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry má práve Filozofická fakulta KU najnižší podiel nezamestnaných absolventov spomedzi všetkých filozofických fakúlt na Slovensku.

 

graf

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

english

ff ku promo video banner

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska ff white

facebook banner ff

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo