prvaŠtudenti psychológie 2. ročníka bakalárskeho štúdia v rámci predmetu Aplikovaná sociálna psychológia sa pod vedením Juraja Holdoša, PhD. z Katedry psychológie FF KU v Ružomberku aktívne zapojili do projektu Service Learning, na ktorom participuje aj samotná Filozofická fakulta KU. Service Learning je inovatívny pedagogický prístup, ktorý spája službu a učenie. Vzhľadom na to, že podľa posledných štúdií dosahuje Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami v EÚ najväčšie rozdiely medzi deťmi pochádzajúcimi zo sociálne znevýhodnených rodín a deťmi zo sociálne primeraného prostredia, pokúsili sme sa tento negatívny jav spoločne s našimi študentmi aspoň čiastočne zmierniť konkrétnymi aktivitami.

 

Projekt bol uskutočnený v spolupráci so Základnou školou sv. Vincenta v Ružomberku, na ktorej sa aj priamo realizoval. Cieľovú skupinu predstavovali žiaci 3. a 4. ročníka pochádzajúci zo znevýhodneného prostredia, i keď možnosť zapojiť sa do aktivít bola ponúknutá všetkým deťom. Stretnutia so žiakmi sa realizovali pod supervíziou, a to pravidelne trikrát do týždňa po skončení vyučovania v škole namiesto školského klubu. Ich náplňou boli spoločné aktivity vo forme hry (motivačná časť), asistencia pri riešení domácich úloh a s učebnou látkou, v ktorej sa objavili rezervy.

 

druha

Žiaci základnej školy benefitovali z individuálneho prístupu študentov psychológie a z hravejformy celého stretnutia. Na druhej strane študenti psychológie mali praktickú možnosť reálne komunikovať s deťmi prostredníctvom hry, asistencie pri úlohách a doučovaní, motivačného pôsobenia a tiež si rozvíjali svoje manažérske zručnosti. Projekt sa stretol s pozitívnym ohlasom zo strany vedenia základnej školy, ktorá veľmi aktívne spolupracovala pri praktických záležitostiach. Najdôležitejšia bola však spokojnosť zúčastnených detí a našich študentov. Inšpirovaní myšlienkami Service Learning sme sa snažili spojiť vzdelávanie tých a službu pre tých, ktorí to potrebujú. Projekt po zhodnotení prvého pilotného roku bude pokračovať v ďalšom akademickom roku.

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

english

ff ku promo video banner

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska ff white

facebook banner ff

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo