www.t2.sk 20Posledný týždeň pred začiatkom skúškového obdobia sa na pôde Filozofickej fakulty KU v Ružomberku uskutočnil druhý ročník medzinárodnej doktorandskej konferencie, zaoberajúcej sa aktuálnymi otázkami výskumu humanitných vied. Svoje príspevky prednieslo jedenásť prednášajúcich zo Slovenska a Českej republiky. Konferencia bola rozdelená do viacerých blokov, pričom v dopoludňajšej časti odzneli príspevky z rôznych okruhov výskumu filozofie. Pozornosť sa venovala napríklad otázkam metaetiky (Daniel Dancák), teórii prirodzeného práva (Samuel Javornický),

filozofickej teológii (Bystrík Dragoš) či problému zmyslu života v koncepciách naturalizmu a supernaturalizmu (Miroslav Maňak). Predmetom prezentácie bol tiež vývoj filozofie matematiky a vedy v práci Ladislava Kvasza (Rastislav Kostolný), ako aj problematika meniacej sa podoby vedenia vojny (Michal Rigel). Popoludňajší blok odštartoval príspevok z oblasti žurnalistiky rozoberajúci mediálnu prezentáciu Istanbulského dohovoru na Slovensku (Terézia Strmeňová). Zvyšok dňa patril histórii a historiografii. Ako prvá odznela prednáška o Ostrihomskom arcibiskupstve v 16. storočí v domácej a zahraničnej historiografii (Lukáš Bujko) nasledovaná príspevkom o stredovekých kamenároch a murároch v historiografii (Ondrej Glod). Politická situácia prvej Československej republiky bola rozoberaná v príspevku zameriavajúcom sa na príchod Šrámkovej Československej strany lidovej na Slovensko do roku 1925 (Matej Maruniak). Konferenciu zakončila detailná prednáška a analýza sociálneho postavenia obyvateľstva sninského okresu v povojnovom období 1945 – 1948 (Peter Tkáč). Konferencia ponúkla doktorandom možnosť oboznámiť sa so svojimi výskumnými témami, ale tiež získať spätnú väzbu od zúčastnených študentov, spolužiakov a vyučujúcich.

foto: t2.sk

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo