www.t2.sk 20Posledný týždeň pred začiatkom skúškového obdobia sa na pôde Filozofickej fakulty KU v Ružomberku uskutočnil druhý ročník medzinárodnej doktorandskej konferencie, zaoberajúcej sa aktuálnymi otázkami výskumu humanitných vied. Svoje príspevky prednieslo jedenásť prednášajúcich zo Slovenska a Českej republiky. Konferencia bola rozdelená do viacerých blokov, pričom v dopoludňajšej časti odzneli príspevky z rôznych okruhov výskumu filozofie. Pozornosť sa venovala napríklad otázkam metaetiky (Daniel Dancák), teórii prirodzeného práva (Samuel Javornický),

filozofickej teológii (Bystrík Dragoš) či problému zmyslu života v koncepciách naturalizmu a supernaturalizmu (Miroslav Maňak). Predmetom prezentácie bol tiež vývoj filozofie matematiky a vedy v práci Ladislava Kvasza (Rastislav Kostolný), ako aj problematika meniacej sa podoby vedenia vojny (Michal Rigel). Popoludňajší blok odštartoval príspevok z oblasti žurnalistiky rozoberajúci mediálnu prezentáciu Istanbulského dohovoru na Slovensku (Terézia Strmeňová). Zvyšok dňa patril histórii a historiografii. Ako prvá odznela prednáška o Ostrihomskom arcibiskupstve v 16. storočí v domácej a zahraničnej historiografii (Lukáš Bujko) nasledovaná príspevkom o stredovekých kamenároch a murároch v historiografii (Ondrej Glod). Politická situácia prvej Československej republiky bola rozoberaná v príspevku zameriavajúcom sa na príchod Šrámkovej Československej strany lidovej na Slovensko do roku 1925 (Matej Maruniak). Konferenciu zakončila detailná prednáška a analýza sociálneho postavenia obyvateľstva sninského okresu v povojnovom období 1945 – 1948 (Peter Tkáč). Konferencia ponúkla doktorandom možnosť oboznámiť sa so svojimi výskumnými témami, ale tiež získať spätnú väzbu od zúčastnených študentov, spolužiakov a vyučujúcich.

foto: t2.sk

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

 

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

  

stravaemail  

aislogo