t2.sk 008Na dedičstvo Biblie vo frazeologickom fonde vybraných slovanských jazykov (primárne slovenčina a čeština, sekundárne ruština) svoju pozornosť zamerali riešiteľky grantového projektu VEGA Biblická frazeológia v interkultúrnom a interjazykovom pohľade (2015 – 2017).Dana Baláková, Viera Kováčová a Katarína Markovičová, využívajúc pri výskume problematiky najmä sociolingvistický a kognitívno-pragmatický prístup, pri riešení výskumných úloh zohľadňovali hneď niekoľko bádateľských aspektov. Ich výskumné zameranie sa sústredilo

predovšetkým na: a) súčasný stav poznania a uplatňovania biblickej frazeológie v medzigeneračnom i medzijazykovom porovnaní, b) registráciu a interpretáciu kognitívno-pragmatických posunov, ktoré zasahujú sémantickú stránku biblických frazém, c) vzťah frazém k ich pramennému východisku vrátane jeho odrazu v po-/vedomí generačne diferencovaných používateľov jazyka (pociťovanie/uvedomovanie si filiácií frazém s biblickým prameňom), d) analýzu modifikačného rozmeru frazém (formálno-sémantická premenlivosť) na príklade súčasných písaných (publicistických a umeleckých) textov.

V reláciách nacionálne – internacionálne dosiahnuté výsledky sú cenným príspevkom nielen pre národnú (slovenskú), ale aj pre konfrontačnú frazeológiu.

Riešiteľský kolektív výsledky výskumu prezentoval odbornej verejnosti tak cez publikačné výstupy monografického, časopiseckého a zborníkového typu, ako aj prostredníctvom vystúpení na medzinárodných vedeckých konferenciách domácich (Bratislava, Nitra, Ružomberok) i zahraničných (Praha, Olomouc, Petrohrad, Kostroma), vrátane pozvaných prednášok, a prostredníctvom vystúpení na požiadanie profesijných odborných združení (Jazykovědné sdružení České republiky – pobočka Ústí nad Labem, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave).

 

Spomedzi publikačných grantových výstupov vyberáme:

AAB Baláková, Dana – Kováčová, Viera: K výskumu biblickej frazeológie. Ružomberok: Verbum 2017. ISBN 978-80-561-0505-4

ADN Baláková, Dana: Biblická frazeológia v intra-/interjazykovom slovenskom a českom kontexte I. In: Jazykovedný časopis, roč. 68, 2017, č. 3, s. 459 – 472. ISSN 0021-5597, 1338-4287


ADN Kováčová, Viera: Biblická frazeológia v intra-/interjazykovom slovenskom a českom kontexte II. In: Jazykovedný časopis, roč. 68, 2017, č. 3, s. 473 – 490. ISSN 0021-5597, 1338-4287

AFA Baláková, Dana: Kultúrne dedičstvo v kontinuu (na materiáli biblickej frazeológie). In: Svět v obrazech a ve frazeologii. Ed. L. Janovec. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta 2017, s. 39 – 50. ISBN 978-80-7290-964-3


AFA Kováčová, Viera: Sonda do poznania biblickej frazeológie v medzigeneračnom pohľade. In: Svět v obrazech a ve frazeologii. Ed. L. Janovec. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta 2017, s. 51– 63. ISBN 978-80-7290-964-3

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

 

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

  

stravaemail  

aislogo