t2.sk 008Na dedičstvo Biblie vo frazeologickom fonde vybraných slovanských jazykov (primárne slovenčina a čeština, sekundárne ruština) svoju pozornosť zamerali riešiteľky grantového projektu VEGA Biblická frazeológia v interkultúrnom a interjazykovom pohľade (2015 – 2017).Dana Baláková, Viera Kováčová a Katarína Markovičová, využívajúc pri výskume problematiky najmä sociolingvistický a kognitívno-pragmatický prístup, pri riešení výskumných úloh zohľadňovali hneď niekoľko bádateľských aspektov. Ich výskumné zameranie sa sústredilo

predovšetkým na: a) súčasný stav poznania a uplatňovania biblickej frazeológie v medzigeneračnom i medzijazykovom porovnaní, b) registráciu a interpretáciu kognitívno-pragmatických posunov, ktoré zasahujú sémantickú stránku biblických frazém, c) vzťah frazém k ich pramennému východisku vrátane jeho odrazu v po-/vedomí generačne diferencovaných používateľov jazyka (pociťovanie/uvedomovanie si filiácií frazém s biblickým prameňom), d) analýzu modifikačného rozmeru frazém (formálno-sémantická premenlivosť) na príklade súčasných písaných (publicistických a umeleckých) textov.

V reláciách nacionálne – internacionálne dosiahnuté výsledky sú cenným príspevkom nielen pre národnú (slovenskú), ale aj pre konfrontačnú frazeológiu.

Riešiteľský kolektív výsledky výskumu prezentoval odbornej verejnosti tak cez publikačné výstupy monografického, časopiseckého a zborníkového typu, ako aj prostredníctvom vystúpení na medzinárodných vedeckých konferenciách domácich (Bratislava, Nitra, Ružomberok) i zahraničných (Praha, Olomouc, Petrohrad, Kostroma), vrátane pozvaných prednášok, a prostredníctvom vystúpení na požiadanie profesijných odborných združení (Jazykovědné sdružení České republiky – pobočka Ústí nad Labem, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave).

 

Spomedzi publikačných grantových výstupov vyberáme:

AAB Baláková, Dana – Kováčová, Viera: K výskumu biblickej frazeológie. Ružomberok: Verbum 2017. ISBN 978-80-561-0505-4

ADN Baláková, Dana: Biblická frazeológia v intra-/interjazykovom slovenskom a českom kontexte I. In: Jazykovedný časopis, roč. 68, 2017, č. 3, s. 459 – 472. ISSN 0021-5597, 1338-4287


ADN Kováčová, Viera: Biblická frazeológia v intra-/interjazykovom slovenskom a českom kontexte II. In: Jazykovedný časopis, roč. 68, 2017, č. 3, s. 473 – 490. ISSN 0021-5597, 1338-4287

AFA Baláková, Dana: Kultúrne dedičstvo v kontinuu (na materiáli biblickej frazeológie). In: Svět v obrazech a ve frazeologii. Ed. L. Janovec. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta 2017, s. 39 – 50. ISBN 978-80-7290-964-3


AFA Kováčová, Viera: Sonda do poznania biblickej frazeológie v medzigeneračnom pohľade. In: Svět v obrazech a ve frazeologii. Ed. L. Janovec. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta 2017, s. 51– 63. ISBN 978-80-7290-964-3

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo