02 obrazokTermín podania prihlášok na všetky bakalárske študijné programy uskutočňované na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku je stanovený na 17. apríla 2018 (pre absolventov stredných škôl v SR alebo ČR). FF KU aktuálne ponúka nasledujúce možnosti bakalárskeho štúdia: (1) jednoodborové štúdium anglistiky a amerikanistiky, filozofie, philosophy (filozofia v anglickom jazyku), histórie, psychológie, slovenského jazyka a literatúry a žurnalistiky; (2) medziodborové štúdium ľubovoľnej dvojkombinácie z ponuky anglistika a amerikanistika, filozofia, história a slovenský jazyk a literatúra; (3) učiteľstvo predmetov v ľubovoľnej

dvojkombinácii z ponuky anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, nemecký jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra. Pri učiteľských študijných programoch je tiež možnosť medzifakultných kombinácií. V tomto prípade si uchádzač vyberie jeden predmet z ponuky FF KU (uvedený v bode 3) a jeden predmet z ponuky Pedagogickej fakulty KU (napr. náboženská výchova, výtvarná výchova, taliansky jazyk a literatúra, informatika, matematika). Detaily o podmienkach a ďalších možnostiach štúdia nájdete na našej webstránke v časti Prijímacie konanie.

 

Štúdium učiteľstva predmetov v kombinácii je zamerané na dve zvolené predmetové špecializácie, ale tiež na prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania. Študenti získavajú základy školskej pedagogiky a psychológie a nadobúdajú orientáciu v organizačných podmienkach vzdelávania.

 

Štúdium anglistiky a amerikanistiky študentom ponúka rôznorodé poznatky o anglickom01 obrazok jazyku a kultúre či spoločnosti anglofónnych krajín. Výučbu zabezpečujú domáci i pôvodom zahraniční odborníci s bohatými pedagogickými skúsenosťami. Štúdium filozofie ponúka poznatky z dejín filozofie, logiky, etiky, estetiky, metafyziky, bioetiky a pod. Študenti nadobúdajú schopnosti a zručnosti pre kreatívne uvažovanie a samostatné rozhodovanie, zvládajú postupy kritického myslenia a hodnotenia. V rámci štúdia histórie poslucháči získavajú ucelený prehľad o všeobecných (svetových) a národných (slovenských) dejinách, ako aj o základných metódach práce historikov. Absolventi sú schopní tvorivo pracovať a adaptovať sa na meniaci spoločenský kontext. Študenti slovenského jazyka a literatúry sa oboznamujú so slovenským jazykom a literatúrou v širších spoločensko-kultúrnych súvislostiach. Nadobúdajú poznatky o zákonitostiach stavby jazyka, súčasných vývinových tendenciách a o jeho fungovaní, ako aj zručnosti interpretovať literárno-umelecký text. 

 

Medziodborové štúdium umožňuje študovať ľubovoľnú dvojkombináciu z ponuky anglistika a amerikanistika, filozofia, história a slovenský jazyk a literatúra, v pomere 50 : 50. Výhodou tohto typu štúdia je interdisciplinarita, prekonávanie hraníc medzi jednotlivými vedeckými odbormi a vnímanie problematiky z viacerých uhlov pohľadu. Študenti majú širší rozhľad a uplatnenie v praxi. 

 

Štúdium psychológie je zamerané na získanie ucelených vedomostí z oblasti psychologických vied, ale tiež z psychologickej praxe. Študenti tohto programu využívajú špičkovo vybavené psycholaboratórium, ktoré umožňuje realizáciu experimentov, pozorovaní i zážitkových interakčných výcvikov a tréningov. Absolventi bakalárskeho štúdia môžu u nás plynule pokračovať v nadväzujúcom magisterskom štúdiu psychológie, prípadne sa môžu uplatniť ako asistenti psychológie na rôznych pozíciách v oblastiach hospodársko-spoločenského života.

 

Na základe prieskumu, do ktorého sa zapojilo 238 absolventov bakalárskeho i magisterského štúdia psychológie na FF KU, možno konštatovať, že naši absolventi majú výborné uplatnenie v odbore. Výsledky prieskumu:

 

graf1

 

graf2

 

 

Do pol roka si našli prácu tri štvrtiny absolventov. Väčšina z našich bývalých študentov (77,4%) sa uplatnila v odbore psychológia alebo v príbuznom odbore. Na poli psychológie pracujú naši absolventi v oblasti poradenstva a diagnostiky, ďalej v personalistike, klinickej psychológii, psychoterapii, ale i v akademickej sfére, ďalej v štátnej správe, firemnom prostredí a v zdravotníctve.

 

Štúdium žurnalistiky poskytuje osvojenie si základov žurnalistických aktivít v tlači, rozhlase, televízii, tlačových a marketingových agentúrach. Študenti nadobúdajú schopnosť kultivovane sa vyjadrovať v materinskom jazyku, získavajú vedomosti o podstate a úlohách médií, ale tiež praktické skúsenosti a technické zručnosti v oblasti práce redaktora rôznych médií. Počas štúdia sa študenti oboznamujú aj s prácou profesionálnych novinárov. Počas posledných akademických rokov s našimi študentmi na FF KU diskutovali, okrem iných, Marek Vagovič z aktuality.sk, Štefan Chrappa z RTVS, Mirek Tóda a Filip Struhárik z Denníka N, Eugen Korda z .týždňa či Matúš Krčmárik zo Sme.

 

03 obrazokŠtudenti žurnalistiky už počas štúdia využívajú špičkovo vybavené televízne, fotografické, rozhlasové a typografické štúdio v tzv. mediálnom centre univerzity. Pracujú tiež v oceňovaných študentských médiách fungujúcich na FF KU, v časopise Zumag, v PULZ rádiu či Televízii Unica. Nielen absolventi, ale niekedy už študenti získavajú reálne skúsenosti s prácou v mienkotvorných celoslovenských médiách, akými sú RTVS, JOJ, Denník Postoj, Denník N, Televízia Lux a pod. Pozrite si, ako vyzerá štúdium žurnalistiky cez fotoreport jedného zo študentov alebo ukážku práce našich šikovných žurnalistov – promo video FF KU.

 

Absolventi vybraných bakalárskych študijných programov na FF KU môžu pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni. Okrem toho majú uplatnenie v školstve, vzdelávaní, kultúrnych inštitúciách, neziskových organizáciách, občianskych združeniach či firmách alebo v oblastiach ako sú koordinácia projektov, turistický ruch, domáce a zahraničné masmédiá, styk s verejnosťou a i.Podľa posledného zverejneného hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry mala práve Filozofická fakulta KU najnižší podiel nezamestnaných absolventov spomedzi všetkých filozofických fakúlt na Slovensku.

 

graf3

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

 

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

  

stravaemail  

aislogo