02 obrazokTermín podania prihlášok na všetky bakalárske študijné programy uskutočňované na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku je stanovený na 17. apríla 2018 (pre absolventov stredných škôl v SR alebo ČR). FF KU aktuálne ponúka nasledujúce možnosti bakalárskeho štúdia: (1) jednoodborové štúdium anglistiky a amerikanistiky, filozofie, philosophy (filozofia v anglickom jazyku), histórie, psychológie, slovenského jazyka a literatúry a žurnalistiky; (2) medziodborové štúdium ľubovoľnej dvojkombinácie z ponuky anglistika a amerikanistika, filozofia, história a slovenský jazyk a literatúra; (3) učiteľstvo predmetov v ľubovoľnej

dvojkombinácii z ponuky anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, nemecký jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra. Pri učiteľských študijných programoch je tiež možnosť medzifakultných kombinácií. V tomto prípade si uchádzač vyberie jeden predmet z ponuky FF KU (uvedený v bode 3) a jeden predmet z ponuky Pedagogickej fakulty KU (napr. náboženská výchova, výtvarná výchova, taliansky jazyk a literatúra, informatika, matematika). Detaily o podmienkach a ďalších možnostiach štúdia nájdete na našej webstránke v časti Prijímacie konanie.

 

Štúdium učiteľstva predmetov v kombinácii je zamerané na dve zvolené predmetové špecializácie, ale tiež na prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania. Študenti získavajú základy školskej pedagogiky a psychológie a nadobúdajú orientáciu v organizačných podmienkach vzdelávania.

 

Štúdium anglistiky a amerikanistiky študentom ponúka rôznorodé poznatky o anglickom01 obrazok jazyku a kultúre či spoločnosti anglofónnych krajín. Výučbu zabezpečujú domáci i pôvodom zahraniční odborníci s bohatými pedagogickými skúsenosťami. Štúdium filozofie ponúka poznatky z dejín filozofie, logiky, etiky, estetiky, metafyziky, bioetiky a pod. Študenti nadobúdajú schopnosti a zručnosti pre kreatívne uvažovanie a samostatné rozhodovanie, zvládajú postupy kritického myslenia a hodnotenia. V rámci štúdia histórie poslucháči získavajú ucelený prehľad o všeobecných (svetových) a národných (slovenských) dejinách, ako aj o základných metódach práce historikov. Absolventi sú schopní tvorivo pracovať a adaptovať sa na meniaci spoločenský kontext. Študenti slovenského jazyka a literatúry sa oboznamujú so slovenským jazykom a literatúrou v širších spoločensko-kultúrnych súvislostiach. Nadobúdajú poznatky o zákonitostiach stavby jazyka, súčasných vývinových tendenciách a o jeho fungovaní, ako aj zručnosti interpretovať literárno-umelecký text. 

 

Medziodborové štúdium umožňuje študovať ľubovoľnú dvojkombináciu z ponuky anglistika a amerikanistika, filozofia, história a slovenský jazyk a literatúra, v pomere 50 : 50. Výhodou tohto typu štúdia je interdisciplinarita, prekonávanie hraníc medzi jednotlivými vedeckými odbormi a vnímanie problematiky z viacerých uhlov pohľadu. Študenti majú širší rozhľad a uplatnenie v praxi. 

 

Štúdium psychológie je zamerané na získanie ucelených vedomostí z oblasti psychologických vied, ale tiež z psychologickej praxe. Študenti tohto programu využívajú špičkovo vybavené psycholaboratórium, ktoré umožňuje realizáciu experimentov, pozorovaní i zážitkových interakčných výcvikov a tréningov. Absolventi bakalárskeho štúdia môžu u nás plynule pokračovať v nadväzujúcom magisterskom štúdiu psychológie, prípadne sa môžu uplatniť ako asistenti psychológie na rôznych pozíciách v oblastiach hospodársko-spoločenského života.

 

Na základe prieskumu, do ktorého sa zapojilo 238 absolventov bakalárskeho i magisterského štúdia psychológie na FF KU, možno konštatovať, že naši absolventi majú výborné uplatnenie v odbore. Výsledky prieskumu:

 

graf1

 

graf2

 

 

Do pol roka si našli prácu tri štvrtiny absolventov. Väčšina z našich bývalých študentov (77,4%) sa uplatnila v odbore psychológia alebo v príbuznom odbore. Na poli psychológie pracujú naši absolventi v oblasti poradenstva a diagnostiky, ďalej v personalistike, klinickej psychológii, psychoterapii, ale i v akademickej sfére, ďalej v štátnej správe, firemnom prostredí a v zdravotníctve.

 

Štúdium žurnalistiky poskytuje osvojenie si základov žurnalistických aktivít v tlači, rozhlase, televízii, tlačových a marketingových agentúrach. Študenti nadobúdajú schopnosť kultivovane sa vyjadrovať v materinskom jazyku, získavajú vedomosti o podstate a úlohách médií, ale tiež praktické skúsenosti a technické zručnosti v oblasti práce redaktora rôznych médií. Počas štúdia sa študenti oboznamujú aj s prácou profesionálnych novinárov. Počas posledných akademických rokov s našimi študentmi na FF KU diskutovali, okrem iných, Marek Vagovič z aktuality.sk, Štefan Chrappa z RTVS, Mirek Tóda a Filip Struhárik z Denníka N, Eugen Korda z .týždňa či Matúš Krčmárik zo Sme.

 

03 obrazokŠtudenti žurnalistiky už počas štúdia využívajú špičkovo vybavené televízne, fotografické, rozhlasové a typografické štúdio v tzv. mediálnom centre univerzity. Pracujú tiež v oceňovaných študentských médiách fungujúcich na FF KU, v časopise Zumag, v PULZ rádiu či Televízii Unica. Nielen absolventi, ale niekedy už študenti získavajú reálne skúsenosti s prácou v mienkotvorných celoslovenských médiách, akými sú RTVS, JOJ, Denník Postoj, Denník N, Televízia Lux a pod. Pozrite si, ako vyzerá štúdium žurnalistiky cez fotoreport jedného zo študentov alebo ukážku práce našich šikovných žurnalistov – promo video FF KU.

 

Absolventi vybraných bakalárskych študijných programov na FF KU môžu pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni. Okrem toho majú uplatnenie v školstve, vzdelávaní, kultúrnych inštitúciách, neziskových organizáciách, občianskych združeniach či firmách alebo v oblastiach ako sú koordinácia projektov, turistický ruch, domáce a zahraničné masmédiá, styk s verejnosťou a i.Podľa posledného zverejneného hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry mala práve Filozofická fakulta KU najnižší podiel nezamestnaných absolventov spomedzi všetkých filozofických fakúlt na Slovensku.

 

graf3

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo