t2.sk 037Na záver 28. zasadnutia Kolégia dekana FF KU v Ružomberku 20. júna 2018 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie Cien dekana za rok 2017. Týmto spôsobom sa dekan Marek Babic poďakoval vyučujúcim a študentom za ich kvalitnú výučbu, výskum a ďalšie tvorivé aktivity, ktorými obohacujú akademické prostredie na fakulte. Zamestnanci a študenti spolu podali 12 zaujímavých nominácií v piatich kategóriách. Zvlášť potešujúce boli návrhy zo strany študentov, ktorí oceňovali tak nasadenie vyučujúcich, ako aj aktivity svojich spolužiakov. Z týchto návrhov vybrala komisia na svojom zasadnutí 12. júna 2018 a dekan sa rozhodol udeliť cenu štyrom vyučujúcim a jednému študentovi. Ďakujeme za všetky návrhy a blahoželáme oceneným. Teší nás, že na fakulte pôsobia a študujú činorodí ľudia s mimoriadnym nasadením.

 

V kategórii pedagogická činnosť bola ocenená Petra Lajčiaková. Svojimi pedagogickými aktivitami prispieva k vysokej úrovni vzdelávania na svojej katedre, organizuje a podporuje činnosti smerujúce k dobrej sociálnej klíme medzi študentmi a pedagógmi. Aj vďaka jej pedagogickej činorodosti je o štúdium psychológie na našej fakulte tradične vysoký záujem.

 

V kategórii publikačná a vedeckovýskumná činnosť bola ocenená Katarína Labudová. V roku 2017 publikovala viacero významných prác, pričom špeciálne treba spomenúť štúdie v zahraničnom karentovanom časopise a zahraničnom časopise evidovanom v databáze Scopus, ako aj kapitolu vo vedeckej monografii vydanej v prestížnom zahraničnom vydavateľstve. Ide tu o ojedinelý publikačný výkon sústredený do jedného roka.

 

V kategórii prezentácia fakulty a spolupráca s verejnosťou bola ocenená Jana Juhásová z KSJL. Pravidelne spoluorganizuje a moderuje rôznorodé literárne, umelecké a popularizačné podujatia. V roku 2017 to boli napr. Poetry Quartet, iniciácia knihy „Mila Haugová vo výbere Rudolfa Juroleka“ v univerzitnej knižnici a iniciácia spoločnej knihy Mily Haugovej a Jána Kudličku v Galérii Ľudovíta Fullu. Taktiež spolupracuje s médiami, napr. Slovenským rozhlasom, Rádiom Lumen či televíziou Lux na príprave relácií, hlavne o spirituálnej poézii.

 

V kategórii mimoriadne kvalitné vykonávanie pracovnej činnosti bola ocenená Viera Kováčová. Študenti oceňujú jej kvalitne a dôsledne pripravené vyučovacie hodiny, ako aj študijné materiály. Rovnako vítajú jej rýchlu a detailnú pomoc ohľadom záverečných prác. Spomenúť treba tiež jej činnosť pre Akademický senát FF KU, v rámci ktorej sa podieľa na príprave a tvorbe zápisníc a dokumentov senátu.

 

Zo študentov bol za reprezentáciu fakulty ocenený Pavol Dérer, študent psychológie. Je jedným z laureátov ceny Dobrovoľník roka 2017 v kategórii dobrovoľnícky projekt roka, ktorú udeľuje CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum. Pavol Dérer tiež reprezentoval fakultu na psychologickej konferencii v Ostrave „Mezinárodní studentské psychologické dny 2017“ a venuje sa ďalším školským a mimoškolským aktivitám.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo