Vnútorné predpisy KU - link

 

Vnútorné predpisy fakulty

 

Základné predpisy:

pdf2 Štatút FF KU

 

pdf2 Organizačný poriadok FF KU


pdf2 Štruktúra FM VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov FF KU

pdf2 Štruktúra FM dekanátu a prevádzky FF KU

 

pdf2 Štruktúra FM technickí zamestnanci FF KU

 

pdf2 Fakultný rozvojový fond

 

pdf2 Cena dekana FF KU v Ružomberku


Veda:

pdf2 Smernica dekana FF KU o doktorandskom štúdiu na FF KU

 

pdf2 Usmernenie dekana FF KU o dochádzke študentov doktorandských študijných programov v dennej forme


pdf2 Smernica o Fonde na podporu vedy FF KU 


pdf2 Smernica dekana FF KU o Odborových komisiách doktorandského štúdia


pdf2 Smernica dekana FF KU o školiteľoch doktorandského štúdia na FF KU


pdf2 Usmernenie a kritériá FF KU na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „DOCENT“ a na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „PROFESOR“

 

pdf2 Rokovací poriadok vedeckej rady Filozofickej fakulty KUŠtúdium:

pdf2 Informácie o štúdiu pre akademický rok 2017/2018


pdf2 Študijný poriadok FF KU

 

pdf2 Smernica dekana FF KU č. 3/2017 o ukončení štúdia

 

pdf2 Prílohy k smernici č. 2/2017 o záverečných prácach

 

pdf2 Smernica rektora č. 2/2017 o záverečných prácach

 

pdf2 Smernica o školnom pre akademický rok 2017/2018

 

       Príloha 1: Formulár žiadosti o zníženie alebo odpustenie školného 2017/2018
       Príloha 2: Bankové údaje k žiadosti 2017/2018

 


pdf2 Smernica o písomných prácach študentov bakalárskych a magisterských študijných programov

 

pdf2 Oznam o počte kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho štúdia

 

pdf2 Oznam o počte kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského štúdia


pdf2 Smernica o akademickej nečestnosti

 

pdf2 Smernica dekana o hodnotení vlastnej činnosti (11. 4. 2007)

 

pdf2 Smernica dekana o rigoróznom konaní na FF KU

 

pdf2 Harmonogram akademického roka 2012/2013


pdf2 Harmonogram akademického roka 2013/2014


pdf2 Harmonogram akademického roka 2014/2015


pdf2 Harmonogram akademického roka 2015/2016

 

pdf2 Harmonogram akademického roka 2016/2017

 

pdf2 Štipendijný poriadok KU

 

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo