Vnútorné predpisy KU - link

 

Vnútorné predpisy fakulty

 

Základné predpisy:

pdf2 Štatút FF KU

 

pdf2 Organizačný poriadok FF KU


pdf2 Štruktúra FM VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov FF KU

pdf2 Štruktúra FM dekanátu a prevádzky FF KU

 

pdf2 Štruktúra FM technickí zamestnanci FF KU

 

pdf2 Cena dekana FF KU v Ružomberku


Veda:

pdf2 Smernica dekana FF KU o doktorandskom štúdiu na FF KU

 

pdf2 Usmernenie dekana FF KU o dochádzke študentov doktorandských študijných programov v dennej forme

 

pdf2 Usmernenie dekanky FF KU o doktorandských skúškach z cudzieho jazyka


pdf2 Smernica o Fonde na podporu vedy FF KU 


pdf2 Smernica dekana FF KU o Odborových komisiách doktorandského štúdia


pdf2 Smernica dekana FF KU o školiteľoch doktorandského štúdia na FF KU


pdf2 Usmernenie a kritériá FF KU na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „DOCENT“ a na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „PROFESOR“

 

pdf2 Rokovací poriadok vedeckej rady Filozofickej fakulty KUŠtúdium:

pdf2 Informácie o štúdiu pre akademický rok 2017/2018


pdf2 Študijný poriadok FF KU

 

pdf2 Smernica dekana FF KU č. 3/2017 o ukončení štúdia

 

pdf2 Prílohy k smernici č. 2/2017 o záverečných prácach

 

pdf2 Smernica rektora č. 2/2017 o záverečných prácach

 

pdf2 Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU v akademickom roku 2018/2019 (28/2017)

     Príloha 1:Formulár žiadosti o zníženie alebo odpustenie školného

    Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 28/2017 Smernica rektora o výške školného a     poplatkov spojených so štúdiom na KU v akademickom roku 2018/2019 (4/2018)

    Dodatok č. 2 k Vnútornému predpisu č. 9/2018 Smernici rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU v akademickom roku 2018/2019


pdf2 Smernica o písomných prácach študentov bakalárskych a magisterských študijných programov

 

pdf2 Oznam o počte kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho štúdia

 

pdf2 Oznam o počte kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského štúdia


pdf2 Smernica o akademickej nečestnosti

 

pdf2 Smernica dekana o hodnotení vlastnej činnosti (11. 4. 2007)

 

pdf2 Smernica dekana o rigoróznom konaní na FF KU

  

pdf2 Harmonogram akademického roka 2018/2019

 

pdf2 Štipendijný poriadok KU

 

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

 

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

  

stravaemail  

aislogo