Aktuálne projekty na FF KU v Ružomberku

 

Názov projektu Problém realizmu a antirealizmu v humanitných vedách
Podporujúca inštitúcia VEGA
Názov programu / Identifikačné číslo 1/0192/14
Trvanie 2014 – 2016
Hlavný riešiteľ prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek
Spoluriešitelia Mgr. Janka Kaščáková, PhD., Pavol Labuda, PhD., Ján Hrkút, PhD., PaedDr. Katarína Labudová, PhD., PhDr. Danica Maleková, PhD., Mgr. Andrea Javorská, PhD. (FF UKF), Mgr. Viera Medviďová D, Mgr. Martin Nosáľ, Mgr. Lenka Čupková, PhD. (FF UKF)    
Riešiteľská fakulta Filozofická fakulta
Anotácia / cieľ projektu Hlavným cieľom výskumného tímu bude úloha objasniť metódy prepojenia filozofie, estetiky a literatúry pomocou odhaľovania ich predpokladov, podmienok a metód skúmania pri riešení problému realizmu a antirealizmu v humanitných vedách. Kvôli tomu bude potrebné priblížiť problém realizmu a antirealizmu a jeho vplyvu na filozofiu, estetiku a literatúru, ako aj na metodológiu výskumu humanitných vied. Konkrétne sa bude skúmať riešenie problému realizmu a antirealizmu vo filozofii, estetike a literárnej vede. Vo filozofii sa bude skúmať vedecký realizmus a jeho kritika, jeho jazykové a metafyzické predpoklady, ako aj realizmus metafyzických základov chápania človeka. V estetike sa bude skúmať ontologický status estetických diel, do akej miery sú závislé alebo nezávislé od ich tvorcov a recipientov. V literárnej vede sa bude skúmať problém realizmu postáv literárnych diel. Pritom sa budú odhaľovať a zdôvodňovať metafyzické predpoklady realizmu, čo ovplyvní metódu a výsledky celého skúmania.
Suma 1. rok riešenia 2014 3.513 EUR
Suma 2. rok riešenia 2015 3.967 EUR

 

Názov projektu Biblická frazeológia v interkultúrnom a interjazykovom kontexte
Podporujúca inštitúcia VEGA
Názov programu / Identifikačné číslo 1/0480/15
Trvanie 2015 – 2017
Hlavný riešiteľ doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
Spoluriešitelia PhDr. Viera Kováčová, PhD., Mgr. Katarína Markovičová, PhD. (Rek KU)
Riešiteľská fakulta Filozofická fakulta
Anotácia / cieľ projektu

Projekt sa zameriava na výskum biblickej frazeológie realizovaný v intenciách kognitívno-pragmatického prístupu. Živosť jednotiek chápaných ako súčasť spoločnej európskej kultúrnej tradície sa posudzuje v reláciách ich fungovania v istom spoločensko-kultúrnom kontexte a z aspektu generačne diferencovaných používateľov jazyka. Prostredníctvom cezgeneračného pohľadu na jazykové správanie používateľov slovenského jazyka z frazeologického aspektu (biblická frazeológia v rečovom úze) sa roztvára možnosť analýzy registrovaných posunov/zmien v ich frazeologickej kompetencii i v ich ne/uvedomovanom vzťahu k motivačnému prameňu týchto kultúrne špecificky zakotvených frazém. Pri deskripcii a explanácii výsledkov sa zohľadňuje aj aspekt medzijazykového porovnania (smerom k češtine a ruštine).

Na podloží korpusu písaných textov (publicistické a umelecké texty) sa výskum biblickej frazeológie rozširuje o problematiku jej formálno-sémantickej premenlivosti.

Suma 1. rok riešenia 2015 2.640 EUR

 

Názov projektu Martin Mičura - politik a právnik
Podporujúca inštitúcia VEGA
Názov programu / Identifikačné číslo 1/0514/15
Trvanie 2015 – 2017
Hlavný riešiteľ PhDr. Michal Marťák, PhD.
Spoluriešitelia prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D., Mgr. Peter Zmátlo, PhD., Mgr. Eliška Kozarcová D, prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. (PF UK)
Riešiteľská fakulta Filozofická fakulta
Anotácia / cieľ projektu Martin Mičura patrí bezpochyby v moderných slovenských dejinách k významným a výrazným osobnostiam kresťanskej politiky a tradície. Bol jedným z mála laických elít katolíckeho politického hnutia, najskôr ako podpredseda Slovenskej ľudovej strany, s ktorou sa v rokoch 1921-1922 rozišiel, od roku 1925 ako zakladateľ a krajinský predseda Československej strany ľudovej na Slovensku, aby od konca roku 1938 opäť vyvíjal signifikantnú politickú činnosť v rámci HSĽS. Ešte ako poslanec v Národnom zhromaždení v rokoch 1925-1938 bol známy kladením dôrazu na spoluprácu slovenských a českých katolíkov, česko-slovenskú vzájomnosť i riešenie sociálnej otázky v prospech širokých ľudových vrstiev. Práve roky 1925-1938 predstavujú jedno z najdôležitejších (a z istých hľadísk aj najdôležitejšie) zlomových období nielen v jeho živote. Aj napriek zanedbateľnému počtu voličských hlasov, ktoré strana pod Mičurovým vedením na Slovensku získavala, jeho význam pre Slovensko je nepopierateľný a odrážal sa v politickom i spoločenskom živote na katolíckom Slovensku v celej šírke (na rozdiel od jeho strany) tak v medzivojnovom období, ako aj v rokoch 1939-1945.
Suma 1. rok riešenia 2015 1.989 EUR

 

Názov projektu Problematika faktuálneho naratívu
Podporujúca inštitúcia VEGA
Názov programu / Identifikačné číslo 1/0830/15
Trvanie 2015 – 2017
Hlavný riešiteľ Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
Spoluriešitelia PhDr. Juraj Šuch, PhD. (FHV UMB), Mgr. Juraj Dvorský, PhD., Mgr. Pavol Labuda, PhD., Mgr. Viera Medviďová D, PaedDr. Edita Príhodová, PhD., Mgr. Paulína Šedíková Čuhová, PhD.
Riešiteľská fakulta Filozofická fakulta
Anotácia / cieľ projektu

Pri diskusiách o črtách naratívu sa zvyčajne rozlišuje medzi fikčným (napr. rozprávania v rámci umeleckej literatúry alebo filmu) a faktuálnym naratívom (napr. historické rozprávania). V skutočnosti však nie je tak

jednoduché formulovať ostrú hranicu medzi danými typmi naratívov. Viacerí autori totiž poukazujú na skutočnosť, že napr. historické naratívy majú s fikčnými viacero spoločných čŕt. Cieľom projektu bude preto preskúmať rôzne názory na povahu faktuálnych naratívov a identifikovať ich kľúčové črty. Zameriame sa tak na stanovisko, podľa ktorého medzi faktuálnym a fikčným naratívom existuje zásadný rozdiel, ako aj na názor, že tu existujú

zaujímavé prieniky. V rámci riešenia projektu tak budeme čeliť viacerým zaujímavým ontologickým a epistemologickým otázkam: Aká je povaha faktuálneho naratívu? Akým spôsobom prebieha naratívna reprezentácia reality? Je takéto zobrazenie verné alebo skôr obrazné?

Suma 1. rok riešenia 2015 2.958 EUR

 

 

Možnosti získania grantov a štipendií

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) (výzvy spravidla koncom marca)

 

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) (výzvy spravidla koncom marca)

 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

 

Národný štipendijný program (NŠP)

 

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA)

The John Templeton Foundation

Komisia J. W. Fulbrighta

The European Institutes for Advanced Study (EURIAS) Fellowship Programme

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

 

2018

el prihlaska ff white

 

kd2

 

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo