clownVo štvrtok 19. 4. 2018 sa na Katedre psychológie FF KU v Ružomberku konal netradičný workshop, ktorého hlavnou témou bol humor ako komunikačný nástroj. Seminár organizovaný v spolupráci so Slovenskou asociáciou študentov a absolventov psychológie (SAŠAP) viedla Mgr. Zuzana Ambro (výkonnáriaditeľka Červeného nosa Clowndoctors) a Pavel Mihaľák (umelecký riaditeľ). Účastníci workshopu mali možnosť oboznámiť sa s organizáciou Červeného nosa a jej fungovaním. Prostredníctvom kazuistík bola priblížená jedinečná práca profesionálnych zdravotných klaunov, ktorých vystihuje schopnosť zabávať choré deti, prinášať im radosť a smiech s cieľom podporovať ich psychickú pohodu, a tak im pomôcť zvládnuť strach z hospitalizácie. Druhá časť workshopu bola venovaná humoru v praxi, efektívnemu prostriedku, ktorý využívajú zdravotní klauni a zdravotné klaunky pri práci v nemocniciach alebo v domovoch dôchodcov.

Na základe overenia doručených návrhových lístkov volebná komisia konštatuje, že do volieb do AS KU, ktoré sa na FF KU budú konať 2. 5. 2018 v čase od 10.00 hod. do 14.00 hod., bol platne navrhnutý nasledovný kandidát.

 

Kandidát do AS KU za zamestnaneckú časť akademickej obce FF KU:

Mgr. Jana Juhásová, PhD. (KSJL)

    

Bc. Pavol Dérer

Bc. Petra Lövingerová

PaedDr. Katarína Vilčeková, PhD.

 

V Ružomberku 24. 4. 2018

01 stepanova vychodilovaV dňoch 18. a 19. apríla 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty pod egidou Katedry slovenského jazyka a literatúry v rámci Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV (pobočka Ružomberok) konali dve prednášky zamerané na komparáciu slovanských jazykov (čeština – slovenčina – ruština) z viacerých hľadísk. Prvá z prednášok (doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.) bola venovaná jazykovej ekonómii v príslušných jazykoch Konfrontační pohled na vybrané evropské jazyky (čeština – slovenština – ruština), v druhej prof. Ludmila Stěpanova, CSc., koncentrovala svoju pozornosť na frazeológiu – Internacionální frazeologie v ruštině, češtině a slovenštině. Obe prednášajúce v prezentácii výsledkov svojich výskumov   poukázali tak na zhody, ako aj na rozdiely jednak v reláciách západoslovanské jazyky verzus východoslovanský jazyk, jednak na kontrasty čeština verzus slovenčina. 

www.t2.sk 07V utorok 27. marca 2018 sa na FF KU v Ružomberku uskutočnil II. ročník súťaže v písaní esejí „Moja Európa“. Súťaž je určená stredoškolským študentom a má za cieľ prehĺbiť povedomie o európskom občianstve a zároveň podporiť rozvoj kritického myslenia a schopností sformulovať vlastný názor vo forme eseje. Autorkou víťazného textu sa stala Paulína Ovečková, študentka 4. ročníka Gymnázia Považská Bystrica. Víťaznú esej nájdete tu.

Doplňujúce voľby do ŠRVŠ za KU sa na FF KU budú konať dňa 24. apríla 2018 v čase od 10.00 hod. do 14.00 hod. na prízemí bloku F.

 

Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním, zakrúžkujúc na hlasovacom lístku označeného pečiatkou AS FF KU číslo uvedené pred menom kandidáta. Volí len študentská časť akademickej obce Katolíckej univerzity v Ružomberku. Člen študentskej časti AO KU je oprávnený voliť len na tej fakulte, ktorej je študentom. 

 

Kandidát do ŠRVŠ za KU:

Konkoľ Jakub (TF KU)

 

Volebná komisia:

Bc. Pavol Dérer

Mgr. Ján Hrkút, PhD.

Bc. Petra Lövingerová

PaedDr. Katarína Vilčeková, PhD.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo