aspektyAspekty literárnovedné a jazykovedné III. Eds. D. Baláková – V. Kováčová. Ružomberok: Verbum 2017. 210 s. ISBN 978-80-561-0461-3

 

Pre nich i o nich – aj takto zámenne možno charakterizovať zameranie zborníka Aspekty literárnovedné a jazykovedné III. Daná charakteristika totiž vystihuje dedikačný charakter zborníka vznikajúceho pod gesciou Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, súboru štúdií venovaných dvom osobnostiam slovenskej literárnej vedy a jazykovedy, ktorých životno-profesionálna púť je dlhoročne zviazaná s Filozofickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zborník, vychádzajúci pri príležitosti 85. narodenín prof. PhDr. Eduarda Gombalu, CSc., a 80. narodenín prof. PhDr. Jozefa Mlacka, CSc., prezentuje aktuálne výsledky vedeckovýskumnej činnosti šestnástich autorov z ôsmich domácich i zahraničných inštitúcií.

knizna revue2016V auguste 2017 vyšla Knižná revue s prílohou „Slovenský knižný rok 2016“, ktorá obsahuje hodnotiace štúdie pôvodnej slovenskej tvorby za minulý kalendárny rok. Osobitná pozornosť je venovaná napr. nedebutovej a debutovej próze a poézii, detskej literatúre, fantastike, ale tiež literárnej vede. Práve v prehľade z tejto oblasti sa dostalo uznanie monografii Od symbolu k latencii (Verbum, 2016) z pera Jany Juhásovej z Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU v Ružomberku. Autorka prehľadu Mária Klapáková z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií PU v Prešove

hemmerlePeter Volek, vedúci Katedry filozofie na FF KU, pripravil preklad práce od Klausa Hemmerleho Tézy k trojičnej ontológii, ktorá práve vychádza vo vydavateľstve Katolíckej univerzity Verbum. Klaus Hemmerle (1929-1994), biskup v Cáchach (1975-1994), sa pokúša v tejto knihe, ktorá bola listom k sedemdesiatke Hansa Ursa von Balthasara, urobiť z kresťanskej filozofie účinnú sprostredkovateľku medzi tajomstvom a existenciou. Náuku o bytí sa snaží rozvíjať zo základov trojičných vzťahov v Bohu a dať tým podnety pre filozofiu, ako aj pre teológiu, pričom chce dať kresťanom aj nekresťanom podnety k prístupu ku kresťanskému zjaveniu.

rektoriDňa 18. septembra uplynie rok od úmrtia prof. Tadeusza Zasępu, v poradí štvrtého rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) a 21. septembra si pripomenieme taktiež rok od úmrtia prof. Jozefa Ďurčeka, v poradí druhého rektora KU. Obidvoch zosnulých rektorov si Akademické spoločenstvo KU uctí v pondelok 25. septembra výročnou zádušnou sv. omšou, ktorú bude sláviť Mons. prof. Jozef Jarab, rektor KU, v Kaplnke sv. Alberta na Pedagogickej fakulte KU o 12:15 hod. Pozývame všetkých k účasti na sv. omši a k modlitbe za zosnulých rektorov.

prva vegaTýždeň pred začiatkom zimného semestra sa na pôde Filozofickej fakulty KU v Ružomberku stretli odborníci z oblasti filozofie a literárnej vedy, aby na medzinárodnej konferencii debatovali o podobách, možnostiach a hraniciach faktuálneho naratívu. Desať prednášok, hodiny neformálnych rozhovorov, účastníci zo Slovenska, Čiech, Spojených štátov, Brazílie, Holandska a Poľska. To je stručná charakteristika podujatia, ktoré završuje aktivity v rámci posledného roku riešenia projektu VEGA Problematika faktuálneho naratívu. Na konferencii vystúpil s hlavnou prednáškou

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

 

2018

el prihlaska ff white

 

kd2

 

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo