www.t2.sk 04Dňa 25. 4. 2018 sa na Katedre germanistiky FF KU uskutočnilo podujatie „Europa - meine Wahl“ (Európa moja voľba), určené študentom stredných škôl vyšších ročníkov. Iniciátorom  tohto podujatia bolozdruženie Bürger Europas e.V. z Berlína, ktoré v spolupráci so Spolkom učiteľov nemčiny a germanistov Slovenska (SUNG) pripravilo sériu akcií – konferenciu a kvízy – na Slovensku (Košice, Poprad a Ružomberok). Prednášajúcim bol pán Peter Wolf.  Kvízu „Wer wird Europameister“ (Kto bude majstrom Európy) sa u nás na FF KU v Ružomberku zúčastnilo 78 študentov a tri učiteľky nemeckého jazyka z Gymnázia sv. Andreja, z Gymnázia Š. Moyzesa (obe z Ružomberka) a z Evanjelického gymnázia v Liptovskom Mikuláši. Kvíz, ktorého herný princíp sa podobal na  známu televíznu hru „Milionár“,  pozostával z 8 tematických okruhov.

 

zumag redakciaČasopis Zumag, ktorý tvoria študenti žurnalistiky FF KU v Ružomberku, získal v novinárskej súťaži Štúrovo pero tretie miesto v kategórii vysokoškolských časopisov.

 

Dvadsiateho štvrtého ročníka súťaže Štúrovo pero sa zúčastnilo 72 stredoškolských a osem vysokoškolských časopisov, ako aj 11 elektronických magazínov.

Ružomberský Zumag obsadil v kategórii vysokoškolských časopisov tretie miesto spolu s časopisom Atteliér (akademický dvojtýždenník Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave). Druhé miesto získali Farmakoviny (časopis Slovenského spolku študentov farmácie v Bratislave). Prvé miesto, rovnako ako minulý rok, porota neudelila.

55 300x200Študenti Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku úspešne reprezentovali svoju alma mater na 52. ročníku Akademického Prešova, Súťaži amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska.

Prezentovali sa performatívnym predstavením Proglasu v nedivadelnom prostredí. Konštantínov Proglas, veršovaný predhovor k staroslovienskemu prekladu Biblie, prvá a zároveň najvýznamnejšia pamiatka v staroslovienčine, tak v ich prevedení nadobudol úplne iný rozmer. Prostredníctvom predostretého „divadla života“ sa usilovali človeka dnešnej hektickej doby vytrhnúť z koľají všednosti a poukázať na podstatu, pravé hodnoty ľudskej existencie.

clownVo štvrtok 19. 4. 2018 sa na Katedre psychológie FF KU v Ružomberku konal netradičný workshop, ktorého hlavnou témou bol humor ako komunikačný nástroj. Seminár organizovaný v spolupráci so Slovenskou asociáciou študentov a absolventov psychológie (SAŠAP) viedla Mgr. Zuzana Ambro (výkonnáriaditeľka Červeného nosa Clowndoctors) a Pavel Mihaľák (umelecký riaditeľ). Účastníci workshopu mali možnosť oboznámiť sa s organizáciou Červeného nosa a jej fungovaním. Prostredníctvom kazuistík bola priblížená jedinečná práca profesionálnych zdravotných klaunov, ktorých vystihuje schopnosť zabávať choré deti, prinášať im radosť a smiech s cieľom podporovať ich psychickú pohodu, a tak im pomôcť zvládnuť strach z hospitalizácie. Druhá časť workshopu bola venovaná humoru v praxi, efektívnemu prostriedku, ktorý využívajú zdravotní klauni a zdravotné klaunky pri práci v nemocniciach alebo v domovoch dôchodcov.

Na základe overenia doručených návrhových lístkov volebná komisia konštatuje, že do volieb do AS KU, ktoré sa na FF KU budú konať 2. 5. 2018 v čase od 10.00 hod. do 14.00 hod., bol platne navrhnutý nasledovný kandidát.

 

Kandidát do AS KU za zamestnaneckú časť akademickej obce FF KU:

Mgr. Jana Juhásová, PhD. (KSJL)

    

Bc. Pavol Dérer

Bc. Petra Lövingerová

PaedDr. Katarína Vilčeková, PhD.

 

V Ružomberku 24. 4. 2018

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo