vranov img 0090Štyri desiatky stredoškolských študentov a učiteľov z Dánska, Portugalska, Turecka, Poľska a Slovenska vo štvrtok navštívili priestory Filozofickej fakulty a Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Po privítaní dekanom filozofickej fakulty Marekom Babicom a vedúcim katedry žurnalistiky Pavlom Izraelom nasledovala prehliadka knižničných priestorov a absolvovanie workshopov v mediálnom centre a psychologickom laboratóriu. 

Členovia katedry žurnalistiky oboznámili študentov s používaním televíznej techniky, ktorú si mohli aj vyskúšať. Predstavili im aj fungovanie študentských médií – televízie Unica, Pulz rádia a časopisu Zumag.

 

Na základe overenia doručených návrhových lístkov volebná komisia konštatuje, že do volieb do AS KU, ktoré sa na FF KU budú konať 7. 11. 2018 v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod., boli platne navrhnutí nasledovní kandidáti:

 

Kandidát do AS KU za zamestnaneckú časť akademickej obce FF KU:

Mgr. Ján Hrkút, PhD.

 

Kandidát do AS KU za študentskú časť akademickej obce FF KU:

Jakub Harzek

 

V Ružomberku 25.10.2018               

Bc. Pavol Dérer

Mgr. Jana Juhásová, PhD.

Mgr. Peter Kravčák, PhD.

Lucia Podstrelená

csr dsc 0380V týchto dňoch si pripomíname okrúhle výročie historických udalostí súvisiacich so vznikom spoločného štátu Slovákov a Čechov. Pri tejto príležitosti Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s mestom Ružomberok, Kultúrnym domom Andreja Hlinku a Slovenskou historickou spoločnosťou – pobočkou v Ružomberku zorganizovala diskusiu pre širokú verejnosť v ružomberskej synagóge. Moderátor podujatia Ján Hrkút si ako hostí pozval historika z Katedry histórie FF KU Petra Zmátla a ružomberského archivára a historika Petra Dvorského. Diskusiu otvoril svojím príhovorom primátor mesta Ružomberok Igor Čombor, ktorý sa zameral na dôležitú úlohu Ružomberčanov pri vzniku ČSR a taktiež poukázal na viaceré zaujímavé súvislosti či menej známe skutočnosti týkajúce sa mesta a regiónu. Následne historici priblížili širší kontext a súvislosti týkajúce sa spoločenských procesov a zmien roku 1918, t. j. rozpad rakúsko-uhorskej monarchie a vznik nástupníckych štátov, medzi ktorými bolo aj Československo.

 

rigo promoFilozofická fakulta KU v Ružomberku má podľa § 83 ods. 1 a v súlade s §53 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách právo vykonávať rigorózne skúšky. Aktuálne ponúka rigorózne konanie v študijných programoch filozofia, história, psychológia, žurnalistika (ukončené titulom PhDr.) a učiteľstvo akademických predmetov špecializácia história a špecializácia slovenský jazyk a literatúra (ukončené titulom PaedDr.). Záujemcovia si môžu vybrať jednu z ponúkaných tém alebo navrhnúť vlastnú tému rigoróznej práce, ktorá však musí byť schválená príslušnou katedrou. Podrobnejšie informácie o podmienkach nájdete v časti rigorózne konanie.

srvs7. novembra 2018 od 9. do 13. hodiny sa na Filozofickej fakulte KU uskutočnia voľby do Študentskej rady vysokých škôl. Podrobné informácie o spôsobe navrhovania kandidátov spolu s vnútorným predpisom Zásady volieb do ŠRVŠ za KU sú zverejnené na hlavnej stránke univerzity Voľby do Študentskej rady vysokých škôl za KU.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

 

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

  

stravaemail  

aislogo