zumag redakciaČasopis Zumag, ktorý tvoria študenti žurnalistiky FF KU v Ružomberku, získal v novinárskej súťaži Štúrovo pero tretie miesto v kategórii vysokoškolských časopisov.

 

Dvadsiateho štvrtého ročníka súťaže Štúrovo pero sa zúčastnilo 72 stredoškolských a osem vysokoškolských časopisov, ako aj 11 elektronických magazínov.

Ružomberský Zumag obsadil v kategórii vysokoškolských časopisov tretie miesto spolu s časopisom Atteliér (akademický dvojtýždenník Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave). Druhé miesto získali Farmakoviny (časopis Slovenského spolku študentov farmácie v Bratislave). Prvé miesto, rovnako ako minulý rok, porota neudelila.

55 300x200Študenti Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku úspešne reprezentovali svoju alma mater na 52. ročníku Akademického Prešova, Súťaži amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska.

Prezentovali sa performatívnym predstavením Proglasu v nedivadelnom prostredí. Konštantínov Proglas, veršovaný predhovor k staroslovienskemu prekladu Biblie, prvá a zároveň najvýznamnejšia pamiatka v staroslovienčine, tak v ich prevedení nadobudol úplne iný rozmer. Prostredníctvom predostretého „divadla života“ sa usilovali človeka dnešnej hektickej doby vytrhnúť z koľají všednosti a poukázať na podstatu, pravé hodnoty ľudskej existencie.

clownVo štvrtok 19. 4. 2018 sa na Katedre psychológie FF KU v Ružomberku konal netradičný workshop, ktorého hlavnou témou bol humor ako komunikačný nástroj. Seminár organizovaný v spolupráci so Slovenskou asociáciou študentov a absolventov psychológie (SAŠAP) viedla Mgr. Zuzana Ambro (výkonnáriaditeľka Červeného nosa Clowndoctors) a Pavel Mihaľák (umelecký riaditeľ). Účastníci workshopu mali možnosť oboznámiť sa s organizáciou Červeného nosa a jej fungovaním. Prostredníctvom kazuistík bola priblížená jedinečná práca profesionálnych zdravotných klaunov, ktorých vystihuje schopnosť zabávať choré deti, prinášať im radosť a smiech s cieľom podporovať ich psychickú pohodu, a tak im pomôcť zvládnuť strach z hospitalizácie. Druhá časť workshopu bola venovaná humoru v praxi, efektívnemu prostriedku, ktorý využívajú zdravotní klauni a zdravotné klaunky pri práci v nemocniciach alebo v domovoch dôchodcov.

Na základe overenia doručených návrhových lístkov volebná komisia konštatuje, že do volieb do AS KU, ktoré sa na FF KU budú konať 2. 5. 2018 v čase od 10.00 hod. do 14.00 hod., bol platne navrhnutý nasledovný kandidát.

 

Kandidát do AS KU za zamestnaneckú časť akademickej obce FF KU:

Mgr. Jana Juhásová, PhD. (KSJL)

    

Bc. Pavol Dérer

Bc. Petra Lövingerová

PaedDr. Katarína Vilčeková, PhD.

 

V Ružomberku 24. 4. 2018

01 stepanova vychodilovaV dňoch 18. a 19. apríla 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty pod egidou Katedry slovenského jazyka a literatúry v rámci Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV (pobočka Ružomberok) konali dve prednášky zamerané na komparáciu slovanských jazykov (čeština – slovenčina – ruština) z viacerých hľadísk. Prvá z prednášok (doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.) bola venovaná jazykovej ekonómii v príslušných jazykoch Konfrontační pohled na vybrané evropské jazyky (čeština – slovenština – ruština), v druhej prof. Ludmila Stěpanova, CSc., koncentrovala svoju pozornosť na frazeológiu – Internacionální frazeologie v ruštině, češtině a slovenštině. Obe prednášajúce v prezentácii výsledkov svojich výskumov   poukázali tak na zhody, ako aj na rozdiely jednak v reláciách západoslovanské jazyky verzus východoslovanský jazyk, jednak na kontrasty čeština verzus slovenčina. 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo