www.t2.sk 07V utorok 27. marca 2018 sa na FF KU v Ružomberku uskutočnil II. ročník súťaže v písaní esejí „Moja Európa“. Súťaž je určená stredoškolským študentom a má za cieľ prehĺbiť povedomie o európskom občianstve a zároveň podporiť rozvoj kritického myslenia a schopností sformulovať vlastný názor vo forme eseje. Autorkou víťazného textu sa stala Paulína Ovečková, študentka 4. ročníka Gymnázia Považská Bystrica. Víťaznú esej nájdete tu.

Doplňujúce voľby do ŠRVŠ za KU sa na FF KU budú konať dňa 24. apríla 2018 v čase od 10.00 hod. do 14.00 hod. na prízemí bloku F.

 

Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním, zakrúžkujúc na hlasovacom lístku označeného pečiatkou AS FF KU číslo uvedené pred menom kandidáta. Volí len študentská časť akademickej obce Katolíckej univerzity v Ružomberku. Člen študentskej časti AO KU je oprávnený voliť len na tej fakulte, ktorej je študentom. 

 

Kandidát do ŠRVŠ za KU:

Konkoľ Jakub (TF KU)

 

Volebná komisia:

Bc. Pavol Dérer

Mgr. Ján Hrkút, PhD.

Bc. Petra Lövingerová

PaedDr. Katarína Vilčeková, PhD.

monografia nove obalkaBaláková, Dana – Kováčová, Viera: K výskumu biblickej frazeológie. Ružomberok: Verbum 2017. 234 s. ISBN 978-80-561-0505-4

Monografia K výskumu biblickej frazeológie čerpá z výsledkov sociolingvistického výskumu poznania biblickej frazeológie zacieleného na predstaviteľov dvoch príbuzných kultúrno-jazykových spoločenstiev – slovenského a českého. Autorky v nej hľadajú odpovede na súbor otázok týkajúcich sa živosti skúmaného okruhu biblických frazém v súčasnom jazyku: na základe empirického materiálu predstavujú znalostno-používateľské zázemie biblických frazém (mieru ich poznania a aktívneho komunikačného využívania u generačne diferencovaných používateľov slovenského a českého jazyka). Výskum reflektuje nielen znalosť a používanie, ale aj porozumenie biblickým frazémam – získaný materiál je totiž cenným príspevkom k poznávaniu respondentského dešifrovania sémantických vlastností frazém a k určeniu smerodajných faktorov, ktoré interpretáciu významu frazém podmieňujú.

02 obrazokTermín podania prihlášok na všetky bakalárske študijné programy uskutočňované na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku je stanovený na 17. apríla 2018 (pre absolventov stredných škôl v SR alebo ČR). FF KU aktuálne ponúka nasledujúce možnosti bakalárskeho štúdia: (1) jednoodborové štúdium anglistiky a amerikanistiky, filozofie, philosophy (filozofia v anglickom jazyku), histórie, psychológie, slovenského jazyka a literatúry a žurnalistiky; (2) medziodborové štúdium ľubovoľnej dvojkombinácie z ponuky anglistika a amerikanistika, filozofia, história a slovenský jazyk a literatúra; (3) učiteľstvo predmetov v ľubovoľnej

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo