kolaz vegaV roku 2017 bol ukončený trojročný VEGA projekt Problematika faktuálneho naratívu, ktorý riešil interdisciplinárny tím z Filozofickej fakulty KU (Eugen Zeleňák, Edita Príhodová, Paulína Šedíková Čuhová, Juraj Dvorský, Pavol Labuda, Viera Medviďová, Rastislav Kostolný) a Filozofickej fakulty UMB (Juraj Šuch). Cieľom projektu bolo preskúmať rôzne názory na povahu faktuálnych naratívov a vyjadriť sa k viacerým otázkam a problémovým okruhom súvisiacim s faktuálnymi rozprávaniami. Aká je povaha faktuálnych naratívov (napr. historických prác) a ich základné črty? Je možná verná

hbscNa Katedre psychológie FF KU sa v stredu 21.3.2018 uskutoční školenie administrátorov štúdie HBSC. Health Behaviour in School Aged Children je medzinárodná štúdia, ktorá skúma zdravie a so zdravím súvisiace správanie detí a adolescentov v ich sociálnom kontexte. Každé štyri roky sa do štúdie zapojí približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15 rokov z viac ako 40 krajín Európy a Severnej Ameriky s cieľom získať údaje, na základe ktorých je možné sledovať aktuálne trendy v živote školákov.

V súčasnosti prebieha príprava slovenského zberu údajov, ktorý sa začne v apríli 2018 na 130 náhodne vybraných základných školách. Študenti psychológie majú jedinečnú príležitosť vyskúšať si zber dát v teréne a s ním súvisiacu neľahkú terénnu prácu výskumníka v kooperácii so skúsenými koordinátormi v rámci medzinárodného výskumu. Zber dát je logisticky, časovo aj formálne veľmi náročný, z tohto dôvodu budú administrátori zaškolení. Navyše v prípade záujmu majú študenti možnosť využiť adekvátnu časť získaných dát na písanie svojich bakalárskych alebo diplomových prác.

Zber údajov bude trvať približne 6 týždňov a dotazníky sa budú v školách administrovať v 5. až 9. ročníku. 

www.t2.sk 08Na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 13. 3. 2018 uskutočnila prezentácia prác v rámci študentskej vedeckej a odbornej činnosti Albertus Magnus 2017/2018. Zúčastnené študentky najskôr vo februári odovzdali svoje písomné práce, následne od školiteľa a oponenta dostali posudky a nakoniec druhý marcový utorok verejne prezentovali svoje výstupy. Do tohto podujatia sa zapojili študentky z katedry žurnalistiky a z katedry slovenského jazyka a literatúry. Klaudia Brázdilová sa zamerala na aktuálnu problematiku

sutaz moja europa plagatZapoj sa do súťaže a vyhraj zájazd do Európskeho parlamentu

Katedra politológie FF KU vyhlasuje 2. ročník súťaže v písaní esejí pre študentov stredných škôl s názvom „Moja Európa“. Súťaž sa uskutoční 27. marca 2018 o 10.30 hod. na FF KU v Ružomberku.

Cieľom súťaže je prehĺbiť povedomie o Európskej únii a európskom občianstve, podporiť rozvoj kritického myslenia a schopnosť sformulovať vlastný názor o Európskej únii v širších súvislostiach.

V deň konania súťaže budú súťažiacim zverejnené tri témy o Európe, resp. Európskej únii. Na jednu zvolenú tému budú súťažiaci počas 90 minút písať esej (úvahu). Každá súťažná esej bude hodnotená dvomi vyučujúcimi politológie. Výsledky

cernovskaMesto Ružomberok vydalo zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Černovská tragédia, ktorá sa uskutočnila dňa 27. októbra 2017 v rámci trojdňových osláv pri príležitosti 110. výročia černovských udalostí. Na príprave a vydaní zborníka sa podieľali členovia katedry histórie: ako editor Dr. Peter Zmátlo a doc. Jaroslav Nemeš, ktorý mal na starosti technickú prípravu knihy. V zborníku sú uverejnené odborné príspevky od slovenských a českých historikov zaoberajúcich sa udalosťami a súvislosťami spojenými s černovskou masakrou v roku 1907.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo