plagat politologia pre ss v3aV piatok 17. marca 2017 privíta Katedra politológie na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku stovku študentov stredných škôl, ktorým bude o Európskej únii prednášať pozvaný hosť, MUDr. Miroslav Mikolášik, poslanec Európskeho parlamentu.

tury do textury 10

Vážení milovníci slovenského jazyka, literatúry a kultúry!

Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU v Ružomberku Vás srdečne pozýva na desiaty ročník študentskej konferencie. Podujatie sa uskutoční 25.4.2017 v priestoroch FF KU. 

Konferencia je primárne zameraná na odkrývanie skrytých študentských talentov a ponúka priestor pre rozvinutie aktuálnej diskusie o hodnotách slovenského jazyka, literatúry a kultúry.

Študentské práce by sa v rámci jazykovej či umeleckej analýzy textu mali vyznačovať jednak tvorivou invenciou, jednak odbornou erudíciou, čo organizátori konferencie adekvátne ocenia. Výber jazykovej či literárnej témy nie je ohraničený. 

Záväznú prihlášku aj s anotáciou je potrebné zaslať na emailovú adresu katarina.vilcekova@ku.sk najneskôr do 9.4.2017.

 

Prihláška

obalka malekovaJazykovedná monografia Cultural Values in British and Slovak Tourist Texts: a Study of Evaluative Adjectives od autorky Danice Malekovej porovnáva kultúrne hodnotové rámce v kontexte britských a slovenských turistických textov. Rozdiely v mentalite oboch spoločenstiev sú dokumentované autentickým jazykovým materiálom, a to najmä prostredníctvom systematického porovnania hodnotiacich prívlastkov a konceptov, ktoré rozvíjajú. Ako uvádza doc. PhDr. Milan Ferenčík, PhD. „Monografia je vydarenou odbornou publikáciou, ktorá prehlbuje naše poznanie v oblastiach dvoch jazykov a kultúr v komunikácii, a propagačných žánrov/registrov turizmu v internetovom prostredí, a to originálnym prepojením aktuálnych dát a vhodných teoreticko-metodologických východísk, ktorými sú systémovo-funkčná (hallidayovská) lingvistika, kritická štylistika, kognitívna lingvistika a psychológia. Práca predstavuje nielen inšpiratívne

pozvanka streda 15.3.2017V dňoch 15.-16. marca 2017 sa na Filozofickej fakulte KU uskutoční zasadnutie Výboru Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV (http://www.shs.sav.sk/). V rámci výraznejšej propagácie dôležitosti poznávania histórie pre súčasnú spoločnosť príde do Ružomberka asi dvadsiatka historikov a historičiek. Budú diskutovať o aktuálnych spoločenských problémoch súvisiacich s iniciatívou za posilnenie vyučovania dejepisu, Memorandom humanitných a spoločenských vedcov – Historici proti extrémizmu a konšpiračným teóriám. Ďalším bodom programu bude beseda „O súčasnej slovenskej medievistike so slovenskými medievistami“  – s Miriam Hlavačkovou, Jánom Lukačkom, Petrom Bystrickým z Historického ústavu SAV v Bratislave či stretnutie študentov a pracovníkov katedry histórie s predstaviteľmi Výboru SHS.

 

Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľná, výberová organizácia, ktorá združuje profesionálnych historikov, učiteľov dejepisu, archivárov a múzejníkov v Slovenskej republike. SHS je jednou z vedeckých spoločností pri SAV, ktoré sa združujú v Rade slovenských vedeckých spoločností. Cieľom SHS pri SAV je podporovať vedecký výskum v oblasti histórie a príbuzných vedných disciplín, ako aj šíriť poznatky o dejinách v spoločnosti. Jej úlohou je prispievať k formovaniu historického vedomia občanov Slovenskej republiky, ktoré je založené na vedeckom poznávaní národných a svetových dejín.

cu photoDňa 23. februára 2017 Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) obdržala list od ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Plavčana, v ktorom oznamuje, že na základe odporúčania Akreditačnej komisie zo dňa 24. a 25. januára 2017 Katolícka univerzita zostáva v sieti vysokých škôl univerzitného typu. V liste adresovanom rektorovi KU Mons. prof. Jozefovi Jarabovi minister školstva uvádza: „Vážený pán rektor, v súlade s ustanovením § 85 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že Katolícka univerzita v Ružomberku zostáva univerzitnou vysokou školou. K dosiahnutému výsledku Vám a celej vysokej škole gratulujem.“


Rektor KU vyjadril nad rozhodnutím potešenie: „Som presvedčený, že rozhodnutie pána ministra prináša ešte viac pokoja do našej práce a viac svetla a istoty mnohým uchádzačom pri výbere našej univerzity. Katolícka univerzita urobila za posledné mesiace výrazný posun vpred. V spolupráci s fakultami a so všetkými súčasťami KU chceme v tom naďalej pokračovať.“


KU ponúka štúdium na svojich štyroch fakultách: Filozofickej fakulte, Pedagogickej fakulte, Fakulte zdravotníctva a Teologickej fakulte. V súčasnosti na KU študuje 4103 študentov.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

english

ff ku promo video banner

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska ff white

facebook banner ff

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo