dsc 8095Začiatkom septembra sa na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU) uskutočnila konferencia Komunikačné paradigmy v lingvistike a v žurnalistike, ktorú pri príležitosti okrúhleho životného jubilea profesora Jozefa Mlacka zorganizovala katedra žurnalistiky.

Konferenciu otvoril rektor univerzity Jozef Jarab, ktorý poukázal na to, že oslava každého životného jubilea je spätá s vďačnosťou a s uvedomením si hodnoty jubilanta. „Nie je nevyhnutné uvedomiť si, čo sa v živote mení, ale dôležité je vedieť, čo je nemenné a stále,“ zdôraznil rektor KU Jozef Jarab.

Dávame do pozornosti študentom, že bola sprístupnená možnosť vytvoriť si zápisné listy na ak. rok 2017/2018. V informačnom systéme univerzity (AiS2) si študenti vytvoria zápisný list a zároveň si vyberú predmety, ktoré chcú absolvovať počas akademického roka. Študenti si okrem povinných predmetov na daný akademický rok zapíšu aj všetky povinné predmety z predchádzajúceho ročníka, ktoré neabsolvovali úspešne, a taktiež povinne voliteľné predmety z ponuky podľa vlastného výberu resp. podľa odporúčania katedry. Zoznam predmetov bude študentov vytlačený v deň zápisu na študijnom oddelení.

imrich vaskoDňa 10. septembra  sa uskutoční slávnostné odhalenie pamätnej tabule doc. PhDr. Imrichovi Vaškovi, CSc. (1936 – 2010) v jeho rodnej obci Ondrašovce. Doc. Vaško bol významný literárny vedec, pedagóg, básnik, publicista a dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU) v rokoch 2000 – 2007.

 

Program začne svätou omšou o 10:30 hod. v Kostole sv. Alžbety Uhorskej v Ondrašovciach, ktorú bude celebrovať rektor KU prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. Po jej skončení bude nasledovať odhalenie pamätnej tabule pri rodnom dome doc. Vaška, kde sa za KU prítomným prihovorí dekan FF KU doc. Mgr. Marek Babic, PhD. Je taktiež pripravená aj výstava dokumentov z tvorivej činnosti Imricha Vaška a jeho manželky Zuzany Vaškovej.

 

Doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc. sa odborne venoval teórii literatúry, slovenskej medzivojnovej literatúre, súčasnej slovenskej literatúre, literárnej kritike. Príchodom do Ružomberka sa radí k osobnostiam, ktoré svojím osobným vkladom a zanietením stáli pri zrode Katolíckej univerzity a jej Filozofickej fakulty,  s čím je späté budovanie dôvery a rešpektu v rámci akademickej obce i v rámci vysokoškolského priestoru na Slovensku.

soc sieteAj bakalárska práca môže byť zviditeľnená v neobvykle atraktívnej podobe. Presviedča nás o tom pútavá webová stránka https://paliderer.wixsite.com/creativepsychology prezentujúca výsledky bakalárskej práce študenta psychológie Bc. Pavla Dérera. Svoju výskumnú štúdiu s názvom Závislosť od online sietí (pod školiteľským vedením Juraja Holdoša, PhD.) sa podarilo autorovi prezentovať v príťažlivej mediálnej forme prostredníctvom zaujímavého videa. Oceniť možno aj skutočnosť, že ponúka výsledky pre všetkých respondentov, ktorí participovali v jeho výskume. Zároveň táto stránka predstavuje užitočnú platformu pre ďalší zber dát v nasledujúcom výskumnom bádaní. 

t2.sk 061Filozofická fakulta KU otvára pre záujemcov o štúdium v akademickom roku 2017/2018 druhé kolo prijímacieho konania. Uzávierka na prihlášky na bakalárske a magisterské študijné programy je stanovená na 9. augusta 2017. V druhom kole je možné prihlásiť sa napr. na jednoodborové štúdium anglistiky a amerikanistiky, filozofie, germanistiky, histórie, politológie, psychológie, slovenského jazyka a literatúry a žurnalistiky, medziodborové štúdium ľubovoľnej dvojkombinácie z ponuky anglistika a amerikanistika, filozofia, germanistika, história, politológia a slovenský jazyk a literatúra, ale tiež učiteľstvo predmetov v kombinácii z ponuky anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra. Detaily o podmienkach a ďalších možnostiach štúdia nájdete na našej webstránke v časti Prijímacie konanie 2017/2018.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

 

2018

el prihlaska ff white

 

kd2

 

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo