obalka1 2018Koncom júna 2018 vychádza najnovšie číslo časopisu Kultúrne dejiny (1/2018), v ktorom čitatelia nájdu publikované tri štúdie, dva komentované preklady a ďalšie tradičné rubriky. Prvou je štúdia Dušana Zupku s názvom Identita kráľovských dcér a dynastická politika Jagelovcov v Svätej rímskej ríši v 15. a 16. storočí. Maďarská historička Adrienn Tengely je autorkou štúdie Problémy náboženského života v arcidiecéze Jáger v polovici 19. storočia (v angličtine Problems of Religious Life in the Middle of the 19th Century in the Eger Archdiocese). Český historik Michael Viktořík sa zasa venuje téme Vojenské posádky na Moravě a v Rakouském Slezsku v 19. století. Medzi komentovanými prekladmi nájdeme dva historické pramene: Podstata priateľstva podľa cisterciána Aelreda z Rievaulx (eds. Erika Juríková – Silvia Pasminková) a Úvod J. Gregora Macera Szepsia k Paracelsovmu dielu Archidoxae (1569). Editorom je František Šimon.

leitaneDňa 21. 6. 2018 sa na FF KU v Ružomberku uskutočnila prednáška Dr. Ivety Leitane z Lotyšska na tému Slovenská katolícka moderna: porovnávacia perspektíva. Leitane, ktorá je na FF KU na vedeckom pobyte (január – jún 2018), v tejto prednáške zhrnula výsledky svojho výskumného pobytu. Vychádzala pritom z článku izraelského sociológa Eisenstadta o mnohonásobných modernitách v súčasnej spoločnosti a cez prizmu tohto článku porovnávala rozličné formy katolíckej moderny v Poľsku, na Slovensku a v Litve. Leitane v prednáške taktiež rozlíšila dva typy osvietenského chápania vzdelania. Prvý z nich nadväzuje na diela Leibniza a Herdera, druhý na Mendelsohna. Ako upozornila, Ladislav Hanus ako predstaviteľ slovenskej katolíckej moderny svojím pojmom kultúry nadviazal na prvý typ osvietenského chápania vzdelania najmä tým, že vyzdvihol autonómiu kultúry.

t2.sk 037Na záver 28. zasadnutia Kolégia dekana FF KU v Ružomberku 20. júna 2018 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie Cien dekana za rok 2017. Týmto spôsobom sa dekan Marek Babic poďakoval vyučujúcim a študentom za ich kvalitnú výučbu, výskum a ďalšie tvorivé aktivity, ktorými obohacujú akademické prostredie na fakulte. Zamestnanci a študenti spolu podali 12 zaujímavých nominácií v piatich kategóriách. Zvlášť potešujúce boli návrhy zo strany študentov, ktorí oceňovali tak nasadenie vyučujúcich, ako aj aktivity svojich spolužiakov. Z týchto návrhov vybrala komisia na svojom zasadnutí 12. júna 2018 a dekan sa rozhodol udeliť cenu štyrom vyučujúcim a jednému študentovi. Ďakujeme za všetky návrhy a blahoželáme oceneným. Teší nás, že na fakulte pôsobia a študujú činorodí ľudia s mimoriadnym nasadením.

dsc 0318Ako sa Vám darí? Kde pôsobíte? Ste v spojení so spolužiakmi? Tieto a podobné otázky sa opakovali počas neformálneho stretnutia absolventov, študentov a vyučujúcich katedry filozofie, ktoré sa uskutočnilo v piatok 15. 6. 2018 v budove Filozofickej fakulty KU v Ružomberku. Podujatie otvoril vedúci katedry Peter Volek prezentáciou o minulosti a súčasnosti katedry. Nasledoval krátky kvíz, v rámci ktorého absolventi a študenti odpovedali na rôzne, niekedy i záludné otázky zo života katedry. Pokračovalo sa besedou s dvomi absolventmi, Adrianou Kráľovou a Jánom Grebáčom, ktorí nám prezradili, kde   pôsobia, čo zo svojho vzdelania využívajú v praxi a tiež, aké sú ich plány. Stretnutie zakončili neformálne rozhovory, počas ktorých sme mali príležitosť zaspomínať si, ale tiež porozprávať sa o živote „našich filozofov“. Potešilo nás, že máme takých šikovných a tvorivých absolventov. Ďakujeme im za milé stretnutie a veríme, že naďalej ostaneme v kontakte.

obalkaVedecko-odborná konferencia absolventov štúdia psychológie na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku (ALUMNI II.) bola zavŕšená publikačným výstupom – zborníkom vedecko-výskumných prác. Absolventi prispeli do zborníka kvalitnými štúdiami, ktoré predstavujú buď teoretické východiská prehľadového charakteru alebo už spracované vlastné empirické zistenia. Jednotlivé príspevky venujú pozornosť rôznorodým psychologickým témam, či už z oblasti neuropsychologickej diagnostiky, psychológie hudby, probácie, vojenskej psychológie alebo pozitívnej psychológie a ďalšie. Je potešujúce, že v zborníku sa objavili aj state, ktoré rozoberajú aktuálne problémy reflektujúce psychologickú prax našich absolventov. 

Do druhého absolventského zborníka vedecko-odborných štúdií prispelo spolu desať autorov, pričom príspevky prešli recenzným konaním. 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

 

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

  

stravaemail  

aislogo