tv geo 2016 1 titDňa 7. 11. 2016 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutočnil na Katedre geografie Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku seminár prof. RNDr. Márie Kozovej, CSc. z Ústavu transdisciplinárnych štúdií v životnom prostredí na tému Slovenské mestá sa pripravujú na klimatickú zmenu.

 

Cieľom seminára bolo podať stručný úvod do problematiky zmeny klímy v mestách, zhodnotiť aktuálnu situáciu v slovenských mestách a predstaviť ako sa pripravujú na zmenu klímy. Na príkladoch vybraných slovenských miest, a to Bratislavy, Trnavy, Košíc, Kežmarku, Zvolena a miest Nitrianskeho samosprávneho kraja boli predstavené ich stratégie adaptácie, pričom prednášajúca podala zároveň informáciu, v rámci akých projektov boli stratégie vypracované a akými skúsenosťami sa inšpirovali. V prednáške boli zaradené aj praktické ukážky navrhovaných alebo už zrealizovaných opatrení na zmiernenie (mitigáciu) nepriaznivých účinkov klimatickej zmeny, a tiež opatrení na adaptáciu (prispôsobenie sa) zmeneným podmienkam viacerých európskych miest: Prahy, Brna, Rotterdamu, Kodane, Viedne, Paríža, Bilbao a Manchestra. Na seminári sa zúčastnili študenti  a pracovníci PF Ku v Ružomberku.


Počas seminára prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. uviedla, že v súčasnosti majú slovenské mestá možnosť využiť pozitívne skúsenosti z iných miest, zapojiť sa do medzinárodných aktivít iniciovaných Európskou komisiou (napr. Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike z roku 2015), ale aj skúsenosti z viacerých vedeckých a aplikačných projektov.


Inšpiráciou pre prípravu stratégie adaptácie a adaptačné opatrenia môžu byť napr. výstupy z projektu Horizont 2020 č. 653522 RESIN: Mestá a infraštruktúry odolné na zmenu klímy (doba riešenia: 05/2015 – 10/2018), ktorý vyvíja štandardizované prístupy k zvýšeniu odolnosti európskych miest a mestských oblastí, ktoré majú extrémne počasie a zmenu klímy. Do projektu bolo zapojených 17 partnerov a 4 modelové mestá: (Bilbao (Španielsko), Manchester (UK), Paríž (Francúzsko) a Bratislava (Slovensko). Cenné skúsenosti a výstupy priniesol tiež napríklad projekt UrbanAdapt, ktorý sa v r. 2015-2016 realizoval v Českej republike. Podrobnejšie informácie k tejto téme sú v článku „Slovenské mestá sa pripravujú na klimatickú zmenu“ publikovaného v Zborníku KU v Ružomberku, ktorý bol vydaný z akcií poriadaných na KU v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016.


Seminár bol výstupom z projektu Horizont 2020 č. 677622 „Spoločenské inovácie v marginalizovaných rurálnych územiach“ (SIMRA).

 

tv geo 2016 1

Prof. Mária Kozová predstavuje skúsenosti z prípravy

stratégií adaptácie na zmenu klímy v slovenských mestách.

 

 

tv geo 2016 2

Na prednáške sa zúčastnili študenti učiteľského smeru Geografia a pracovníci PF KU v Ružomberku.

 

Dňa 8. 11. 2016 v rámci Týždňa vedy a umenia vystúpil pred študentmi a vyučujúcimi Katedry geografie PF KU v Ružomberku známy bloger a propagátor inovatívnych metód vyučovania geografie Peter Farárik, ktorý sa prostredníctvom svojej facebookovej skupiny a servera Lepšia geografia už niekoľko rokov snaží prinášať do vyučovania geografie také metódy a formy vyučovania, ktoré umožňujú učiteľom všetkých typov škôl vyučovať tento predmet záživne a hravo. Z jeho vystúpenia vyberáme niekoľko zaujímavých myšlienok: „Žiakov treba naučiť, aby mali záujem o svet okolo seba, aby mali otvorenú myseľ, nebáli sa pýtať a vedeli si vyhľadávať informácie. Vždy hovorím, že úlohou učiteľa je nadchnúť žiaka pre daný predmet. Keď sa nepodarí nadchnúť, je fajn ho aspoň neznechutiť“. O svojom projekte Lepšia geografia, prostredníctvom ktorého sa k učiteľom dostávajú stovky predpracovaných a pripravených metodických materiálov hovorí: „Keď som začínal učiť, chcel som učiť geografiu zmysluplnejšie a viac sa zamerať na rozvíjanie praktických vedomostí a zručností. Rýchlo som však zistil, že čo si nevymyslím a nevytvorím sám, to nemám. Kvalitných didaktických materiálov, ktoré by mohol učiteľ využiť priamo na vyučovacích hodinách je na Slovensku veľmi málo. Postupne som zistil, že moje vzdelávacie materiály a nápady majú úspech nielen u žiakov, ale aj u učiteľov, pre ktorých som ich zdieľal na internete. Časom som sa rozhodol venovať sa tomu komplexnejšie. Občianske združenie Lepšia geografia v súčasnosti na portále www.lepsiageografia.sk učiteľom, žiakom a študentom učiteľstva ponúka bohatú databázu inovatívnych vzdelávacích materiálov, interaktívnych kvízov, máp, námety na bádateľsky orientované vyučovanie a podobne.“


Už samotné špecifické postavenie predmetu geografia v systéme vied ju predurčuje k využívaniu IKT. Vzhľadom na svoju hraničnú polohu medzi prírodnými, spoločenskými a technickými vedami integruje vlastné čiastkové poznatky a poznatky iných vied do uceleného systému, čo predstavuje spracovávanie obrovského množstva informácií. Z toho pohľadu ponúka širokú škálu využívania moderných vyučovacích metód, foriem a prístupov v rôznych fázach vyučovacieho procesu.

 

Peter Farárik na svojom workshope hovoril tiež o rozdieloch medzi tradičnou a inovatívnou výučbou. V tradičnej výučbe učiteľ predovšetkým rozhoduje, riadi, vysvetľuje a kontroluje. V novej koncepcii výučby by mal učiteľ žiakov koordinovať, orientovať, inšpirovať, motivovať, aktivizovať, usmerňovať, pomáhať im, radiť, koordinovať, vytvárať priaznivú klímu výučby, rozvíjať ich osobnostnú a sociálnu úroveň. Škola musí hľadať zaujímavé stratégie výučby, metódy a formy, ktoré študentom umožnia informácie zo spleti vytriediť, prehodnotiť, spracovať, vyvodiť ich prínos pre sebarozvoj. Ďalšou z aktuálnych požiadaviek je rozvíjanie kritického a tvorivého myslenia vo výučbe a riešenia problémov.


Keď žiaci pracujú s informáciami kognitívne rôznorodejším spôsobom, je predpoklad, že sa viac naučia. Viaceré výskumy dokázali, že čím viac rôznych činností aplikujeme v poznávacom procese, tým kvalitnejšie sú znalosti i spôsobilosti žiakov, pričom vlastná aktívna činnosť žiakov výrazne zvyšuje ich záujem, ktorý je hlavným podmieňujúcim faktorom rozvíjania ich celej škály kompetencií.


V rámci workshopu zároveň Peter Farárik účastníkom predviedol niekoľko z nim vytvorených materiálov, ktoré ponúka záujemcom na svojom vyhľadávanom serveri Lepšia geografia.

 

Dňa 9. 11. 2016 sa na Katedre geografie Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku v rámci Týždňa vedy a umenia uskutočnila prednáška doc. RNDr. Jána Laciku, CSc. z Katedry geografie a regionálneho rozvoja, FPV UKF v Nitre na tému: Vybrané geografické aspekty rozšírenia hradov na Slovensku. Cieľom prednášky bolo podať stručný úvod do predmetnej  problematiky, zhodnotiť aktuálnu situáciu rozšírenia hradov na Slovensku a priblížiť aktivity, ktoré súvisia s ich záchranou.


Výskum hradov je tradičnou doménou odborníkov z oblasti historických vied. Táto problematika má však multidisciplinárny charakter, čo dostáva do hry o hrady aj vedcov z iných odborov. Zaujímavý priestor pre výskum hradov sa otvára pre geografov, ktorí vedia narábať s účinnými nástrojmi komplexného spracovávania širokospektrálnych databáz. Geograficky prístup k výskumu hradu vychádza z predpokladu, že hrad je historickým objektom a zároveň aj prvkom historickej kultúrnej krajiny meniacej sa v čase a priestore. Autor tohto príspevku zhromaždil obsiahlu databázu o 272 slovenských hradoch, ktorá bola využitá pri zhodnotení vplyvu vybraných zložiek prírodnej krajiny na rozmiestnenie hradov na Slovensku.                                 

 

tv geo 2016 3

Ľupčiansky hrad

 

Foto: archív katedry, internet

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku