bradford 1 titKatedra manažmentu, na Inštitúte Štefana Náhalku v Poprade z Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa zúčastňuje od 1. októbra 2016 na riešení veľkého medzinárodného európskeho projektu z programu Erasmus+ (schválený EÚ v roku 2014) v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý je členený do troch kľúčových akcií KA1 – KA3.

 

 

 

Odbornej i laickej verejnosti je skôr známa KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, prostredníctvom ktorej prebiehajú výmenné študijné pobyty študentov, pedagógov i vedeckých pracovníkov v krajinách EÚ. Avšak Erasmus+ má aj ďalšie dve kľúčové akcie a síce KA3 – Podpora reformy politík a KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmeny osvedčených postupov, ktorej sa Katedra manažmentu zúčastňuje s dvoma zahraničnými partnermi - multimediálnym vydavateľstvom Eduexpert z poľskej Lodže a neziskovou organizáciou UK – Butterflies z Bradfordu vo Veľkej Británii.

 

bradford 1

Účastníci konferencie zo Slovenska : zľava Dr. Diačiková, doc. Lisnik, prof. Daňková

 

Názov projektu je Multikulturalizmus z pohľadu kultúrnej identity - projekt vzdelávania mládeže. Hlavným cieľom projektu je rozvoj inovácií prostredníctvom prípravy viacjazyčného nástroja, ktorý bude k dispozícii riešiteľom projektu a bude v spolupráci s kompetentnými v jednotlivých krajinách  ponúknutý do vyučovacieho procesu na stredných školách. Projekt priamo prispeje k zvýšeniu úrovne povedomia u stredoškolských študentov v oblasti multikulturalizmu a národnej identity a tak im umožní sa ľahšie začleniť do multikultúrnej spoločnosti. Riešiteľský kolektív pracovníkov zo Slovenska sa zameriava na identifikáciu kompetencií a zručností, ktoré potrebuje absolvent na trhu prácu, aby sa začlenil do multikultúrnej spoločnosti. Vzdelávacie aktivity budú zamerané na rozvoj týchto kompetencií, zručností a na uvedomenie si možného prínosu  kultúry k rozvoju multikultúrnej spoločnosti. Ďalším scenárom, ktorý Katedra manažmentu spracuje, bude overenie multikulturalizmu a jeho vplyv na riadenie školy a vyučovacieho procesu.

 

bradford 2

Dr. Diačiková  pri prezentácii

 

Prvá konferencia projektu s témou Multikulturalizmus so zreteľom na zachovanie identity; Rovnosť a rozmanitosť v oblasti vzdelávania,  sa konala v dňoch 23. a 24. januára 2017 v anglickom Bradforde. Okolo 60 účastníkov konferencie, či už priamych riešiteľov projektu a ďalších participujúcich organizácií si odovzdávali svoje znalosti a skúsenosti z oblasti života multikultúrnej spoločnosti mladých a ako napomôcť ich vzájomnému dialógu. Na konferencii slovenskú stranu  zastupovali prof. Ing. Alena Daňková, CSc., riaditeľka Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade a vedúca Katedry manažmentu, doc. Dr. Anton Lisnik, PhD., vedúci projektu a Ing. Anna Diačiková, PhD., odborný asistent  katedry, ktorá na konferencii vystúpila s prednáškou Skúsenosti s diverzitou v slovenskom vzdelávacom systéme.

 

bradford 3

Prof. Daňková počas panelovej diskusie

 

Doc. Lisnik informoval prítomných o metodike výskumu kompetencií stredoškolákov, ktorý realizuje slovenská strana na slovenských, ale aj poľských a anglických školách, aby bolo možné získané výsledky komparovať.  Prof. Daňková v rámci panelovej diskusie informovala o procese výberu a rozhodovania sa stredoškolákov o vysokoškolské štúdium.


Druhá konferencia sa uskutoční v druhej polovici júna na pôde Katedry manažmentu v Poprade a záverečná na jeseň 2017 vo Waršawe.


Autor: Ing. A. Diačiková

Fotogaléria:

 

bradford 4

Doc.Lisnik prezentuje metodiku výskumu

 

bradford 5

Na konferencii sa stretli aj zaujímaví ľudia zo Slovenska, zľava Katka Oravkinová z  Považskej Bystrice, zamestnaná na magistráte v Bradforde v oblasti vzdelávacieho servisu pre imigrantov  a Julius Budo rodák zo Sečoviec, ktorý je na Strednej technologickej škole v Bradforde manažérom rómskej komunity študentov (v súčasnosti 137 žiakov) a ich rodín prevažne zo Slovenska a Českej republiky

 

bradford 6

Pri rozhovore: v strede  vedúca celého projektu Ewa  Witkowska a Anna Sawicka zo spoločnosti Eduexpert

 

bradford 7

Pohľad na časť účastníkov konferencie pri návšteve medzinárodnej Strednej odbornej školy Grange Technology College v Bradforde

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

du 2018

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1

cetart pfku