Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS PF KU) oznamuje, že uznesením č. 19/2017, ktoré prijal na svojom 6. zasadnutí dňa 14. februára 2017, vyhlásil doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS PF KU na uvoľnené miesta členov AS PF KU za katedry: 1) Katedra sociálnej práce; 2) Katedra pedagogiky a psychológie.

 

pdf logo 2 Vyhlásenie výsledkov volieb

pdf logo 2 Zápisnica z doplňujúcich volieb do AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 1. zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie pri AS PF KU

pdf logo 2 Dôležité informácie k doplňujúcim voľbám 01. 03. 2017


Do doplňujúcich volieb môžu byť za kandidátov navrhnutí len tí členovia zamestnaneckej časti AO PF KU,  ktorí sú v pracovnom pomere zaradení na uvedených katedrách v zmysle pracovnej zmluvy na ustanovený týždenný pracovný čas. Za Katedru sociálnej práce môže kandidovať len člen zamestnaneckej časti AO, ktorý je v pracovnom pomere zaradený na Katedre sociálnej práce v zmysle pracovnej zmluvy na ustanovený týždenný pracovný čas. Za Katedru pedagogiky a psychológie môže kandidovať len člen zamestnaneckej časti AO, ktorý je v pracovnom pomere zaradený na Katedre pedagogiky a psychológie v zmysle pracovnej zmluvy na ustanovený týždenný pracovný čas.


Doplňujúce voľby prebehnú podľa nasledovného harmonogramu:


1) Volebnú listinu za zamestnaneckú časť AO PF KU, podľa stavu zamestnanosti na PF KU k 20. februáru 2017 pripraví a predsedníčke volebnej komisie odovzdá najneskôr 20. februáru 2017 do 12:00 hod. vedúca pracovníčka personálneho oddelenia PF KU. Zoznam členov katedier, ktorí môžu byť navrhnutí za kandidáta, bude zverejnený na úradnej výveske PF KU do 13:00 hod. 20. 02.2017.


2) Návrhové listiny kandidátov budú k dispozícii na vrátnici a v kancelárii dekana PF KU, Hrabovská cesta 1 od 20.02.2017 do 24.02.2017. Návrhovú listinu musí vlastnoručne podpísať navrhovateľ a navrhovaný kandidát. Návrhové listiny možno odovzdať osobne predsedníčke volebnej komisie, v budove PF KU na Hrabovskej ceste 1, v zasadačke č. 139, v dňoch:

  • 20.02.2017 od 13.00 – 15.00 hod.;
  • 21.02.2017 od 13.00 – 15.00 hod.;  
  • 24.02.2017od 11:00 – 13:00.  

Návrhové listiny možno doručiť doporučeným listom najneskôr do 24.02.2017, na nasledovnú adresu: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.; Hrabovská cesta 1; 03401 Ružomberok. Návrhy, ktoré budú doručené poštou alebo osobne po 24.02.2017 (po 13:00 hod), nebudú akceptované.


3) Mená navrhnutých kandidátov do AS PF KU budú zverejnené na úradnej výveske PF KU a na internetovej stránke PF KU 24.02.2017 najneskôr do 15:00 hod.


4) Predstavovanie kandidátov sa uskutoční dňa 28. 02. 2017 o 10.00 hod. v budove Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku, na Hrabovskej ceste 1, v miestnosti č. A129.


5) Voľby sa uskutočnia 1. marca 2017 nasledovne:

  • V Ružomberku, od 7:00 do 10:00; v budove dekanátu PF KU; Hrabovská cesta 1, v zasadačke dekanátu;
  • V Levoči, od 12:00 do 13:30 v budove Inštitútu Juraja Páleša, Bottova 15, v zasadačke;
  • V Poprade, od 14:30 do 15.30, v budove Inštitútu Štefana Nahálku, Nábrežie Jána Pavla II. 15, v zasadačke.


6) Výsledky volieb budú zverejnené po ich potvrdení Volebnou a mandátovou komisiou pri AS PF KU najneskôr 03. 03. 2017 do 15.00 hod. na úradnej výveske PF KU a na internetovej stránke.


Na uskutočnenie, organizáciu a zabezpečenie týchto volieb ustanovuje AS PF KU volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS PF KU  v zložení:


1) doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. – predsedníčka Volebnej komisie
2) doc. RNDr. Ľudmila Lysá, PhD.  – člen za zamestnaneckú časť AO;
3) ThDr. Jozef Žvanda, PhD. – nominant Veľkého kancelára KU;
4) Veronika Ilavská - člen za študentskú časť AO;
5) Mgr. Jakub Krška - člen za študentskú časť AO.


Náhradníci:
1) PaedDr. Slavomíra Bellová, PhD. – člen za zamestnaneckú časť AO;
2) PaedDr. Mária Vargová, PhD.  – člen za zamestnaneckú časť AO;
3) Boris Kočko - člen za študentskú časť AO.


Doplňujúce voľby sa budú riadiť Zásadami volieb do AS PF KU (pre funkčné obdobie AS PF KU 2016-2020).

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

du 2018

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1

cetart pfku