Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS PF KU) oznamuje, že uznesením č. 21/2017, ktoré prijal na svojom 7. zasadnutí (mimoriadnom) dňa 11. apríla 2017, schválil nasledovné pokyny, harmonogram a volebnú komisiu doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS KU na uvoľnené miesto člena AS KU za Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré vyhlásil Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku  uznesením č. 86/2017.

 

pdf logo 2 Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do AS KU

pdf logo 2 Zoznam kandidátov

pdf logo 2 Návrhová listina na kandidáta pre doplňujúce voľby


Do doplňujúcich volieb môžu byť za kandidátov navrhnutí len tí členovia zamestnaneckej časti AO PF KU,  ktorí sú podľa štatútu KU a štatútu PF KU riadnymi členmi zamestnaneckej časti AO PF KU. Doplňujúce voľby prebehnú podľa nasledovného harmonogramu:


1) Volebnú listinu za zamestnaneckú časť AO PF KU, podľa stavu zamestnanosti na PF KU k 19. aprílu 2017 pripraví a predsedovi volebnej komisie odovzdá najneskôr 19. apríla 2017 do 10:00 hod. vedúca pracovníčka personálneho oddelenia PF KU. Zoznam členov AO PF KU, ktorí môžu byť navrhnutí za kandidáta, bude zverejnený na úradnej výveske PF KU od 11:00 hod. 19. 04.2017.
2) Návrhové listiny kandidátov budú k dispozícii na vrátnici a v kancelárii dekana PF KU, Hrabovská cesta 1 od 19.04.2017 do 26.04.2017. Návrhovú listinu musí vlastnoručne podpísať navrhovateľ a navrhovaný kandidát. Návrhové listiny možno odovzdať osobne predsedovi volebnej komisie, v budove PF KU na Hrabovskej ceste 1, v zasadačke č. 139, v dňoch:

19.04.2017 od 11:00 – 13:00 hod.;

25.04.2017 od 09:00 – 11:00 hod.;  

26.04.2017 od 09:00 – 11:00 hod.  

Návrhové listiny možno doručiť doporučeným listom najneskôr do 26.04.2017, na nasledovnú adresu:
doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.;
Hrabovská cesta 1;
03401 Ružomberok.
Návrhy, ktoré budú doručené poštou alebo osobne po 26.04.2017 (do 11:00 hod), nebudú akceptované.
3) Mená navrhnutých kandidátov do AS PF KU budú zverejnené na úradnej výveske PF KU a na internetovej stránke PF KU 27.04.2017 najneskôr do 12:00 hod.
4) Predstavovanie kandidátov sa uskutoční dňa 02. 05. 2017 o 13.00 hod. v budove Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku, na Hrabovskej ceste 1, v miestnosti č. A129.
5) Voľby sa uskutočnia 3. mája 2017 nasledovne:
* v Ružomberku, od 7:30 do 10:00; v budove dekanátu PF KU; Hrabovská cesta 1, v zasadačke dekanátu č. 139;
* v Levoči, od 12:00 do 13:30 v budove Inštitútu Juraja Páleša, Bottova 15, v zasadačke;
* v Poprade, od 14:30 do 15.30, v budove Inštitútu Štefana Nahálku, Nábrežie Jána Pavla II. 15, v zasadačke.
6) Výsledky volieb budú zverejnené najneskôr 04. 05. 2017 do 15.00 hod. na úradnej výveske PF KU a na internetovej stránke.
Na uskutočnenie, organizáciu a zabezpečenie týchto volieb ustanovuje AS PF KU volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS PF KU  v zložení:


1) doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.  – predseda volebnej komisie
2) PhDr. Mgr. Eva Dirgová, PhD.– člen za zamestnaneckú časť AO;
3) Mgr. Katarína Kohútová, PhD. – člen za zamestnaneckú časť AO;
4) Člen delegovaný VK KU – člen za zamestnaneckú časť AO;
5) Bc. Filip Bambúch - člen za študentskú časť AO;
6) Mgr. Mária Tepličancová - člen za študentskú časť AO.


Náhradníci:
1) PaedDr. Monika Kubatková, PhD. – člen za zamestnaneckú časť AO;
2) PhDr. Slavomíra Bellová, PhD.  – člen za zamestnaneckú časť AO;
3) Boris Kočko - člen za študentskú časť AO;
4) Róbert Švec - člen za študentskú časť AO.

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

du 2018

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku