1. Študenti vyšších ročníkov si do 31.08.2017 vytvoria zápisný list a zároveň si vyberú predmety v akademickom informačnom systéme AIS2 (tvorba zápisných listov bude sprístupnená od 01. augusta 2017). Je potrebné zapísať si všetky povinné predmety z predchádzajúceho ročníka, ktoré neboli úspešne absolvované a povinne voliteľné a výberové predmety odporúčané danou katedrou (zverejnené v informáciách o štúdiu).

 

Aktuálnu brožúru Informácie o štúdiu 2017/2018 si môžete stiahnuť v PDF klikom

na baner.

 

ios 2017 baner

 

Prvé ročníky Bc a Mgr štúdia si zápisné listy nevytvárajú.
Študent v prvom roku štúdia každého stupňa je povinný osobne sa zúčastniť na zápise na štúdium v termíne určenom fakultou.
Ak študenta v druhom a treťom ročníku zapisuje zástupca, je povinný podľa článku 3, ods. 5 Študijného poriadku PF KU priniesť plnú moc. Bez tohto dokladu nemôže byť študent zapísaný.

 

2. Na zápis si každý študent prinesie vyplnené a podpísané tlačivo „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“ a študenti dennej formy aj vyplnené tlačivo „Čestné vyhlásenie pre účely centrálneho registra študentov“ (dokumenty sú priložené nižšie).

 

3. V zmysle smernice rektora č. 3/2017 sú externí študenti povinní uhradiť školné najneskôr do 18. septembra 2017 a  potvrdenie o úhrade doručiť na študijné oddelenie. Smernica rektora je zverejnená tu.

 

4. Študenti, ktorí požiadali o prestup na iný študijný odbor, program alebo menia formu štúdia, musia si pri zápise opätovne zapísať všetky predmety nového študijného programu od prvého ročníka a následne po zápise požiadať o uznanie už absolvovaných predmetov. Tlačivo na uznanie predmetov je k dispozícii na stránke PF KU.

 

5. Informácie potrebné na vydanie preukazu študenta nájdete na stránke: preukazy.ku.sk

 

Tlačivá na stiahnutie

pdf logo 2 Harmonogram zápisov PF KU na akademický rok 2017/2018 - Ružomberok

pdf logo 2 Harmonogram akademického roka 2017/2018

pdf logo 2 Súhlas so spracovaním osobných údajov

pdf logo 2 Čestné vyhlásenie

pdf logo 2 Žiadosť o uznanie predmetov

 

 

UPOZORNENIE!
1. Upozorňujeme študentov na záväznosť zápisu – zápisom si študent určuje, akú časť povinností predpísaných študijných programov absolvuje a akademickom roku 2017/2018. V prípade, ak si študent predmet pre daný akademický rok nezapíše, nie je možné, aby daný predmet v tomto roku absolvoval.
2. Žiadame študentov, aby si pozorne prečítali v platnom Študijnom poriadku PF KU článok 9 „Zápis a absolvovanie predmetov“ (pozri pf.ku.sk/úradná nástenka). Predmety, ktoré si študent zapíše, sú pre neho predmetmi záväznými pre daný akademický rok – uvedené sa vzťahuje aj na povinne voliteľné predmety. Možnosť škrtu pri nich prichádza do úvahy z dôvodu kolízie v rozvrhu, ktorá študentovi bráni absolvovať zapísané povinne voliteľné predmety, a to na základe žiadosti študenta adresovanej študijnému oddeleniu elektronickou poštou do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra. Inak absolvovanie zapísaného povinne voliteľného predmetu je záväzné.

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

du 2018

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1

cetart pfku