obr. 2 kópiaOd 01. 09 2017 sa Katolícka univerzita v Ružomberku zapojila do riešenia projektu „Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov“. Ide o projekt cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika v rámci prioritnej osi 3: Rozvoj miestnych iniciatív zameraný na zvýšenie spolupráce formou výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe pri správe kultúrneho a prírodného dedičstva nadregionálneho významu na území prírodného parku Mikulčický Luh a v lokalite UNESCO Vlkolínec. Doba riešenia projektu je od 01. 09. 2017 do 30. 06. 2019.

 

logo irrva 2014 20


Na riešení projektu sa podieľajú pracovníci Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzita v Brne, (vedúci partner), Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (hlavný cezhraničný partner), Biosférickej rezervácie Dolní Morava, o.p.s. Lednice (partner č. 1), Mesta Ružomberok (partner č. 2) a Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (partner č. 3). Do riešenia budú zapojení aj odborníci zo Správy Národného parku Veľká Fatra, Mestských lesov, s.r.o. Ružomberok, Krajského pamiatkového úradu Žilina a jeho pracoviska v Ružomberku, PD Ludrová, OZ Vlkolínec a organizácií miestnych záhradkárov v Ružomberku a vo Vlkolínci.


Jedným z hlavných dôvodov prípravy projektu bol záujem prispieť k obnove tradičných spôsobov hospodárenia v lokalite Vlkolínec. Za ostatných 70 rokov došlo v krajinnej štruktúre tejto lokalite k zásadným zmenám, políčka a pasienky sa prestali obrábať a využívať, postupne zarástli náletovými drevinami, čím sa výrazne narušil aj charakteristický vzhľad krajiny. Pritom ochranné pásmo lokality Vlkolínec má veľký a dosiaľ nevyužitý potenciál pre návštevníkov na umiestnenie ďalších aktivít agro- a ekoturizmu a mohlo by sa stať aj „laboratórium“ pre žiakov základných a stredných škôl Liptovského regiónu a študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku (a ďalších univerzít) a miestom pravidelných prakticky orientovaných workshopov, letných škôl a zážitkových vzdelávacích aktivít.


V prvom roku riešenia projektu sú plánované vzdelávacie a školiace aktivity a vypracujú sa krajinná štúdia na revitalizáciu ochranného pásma, manuál o tradičnom hospodárení, koncepty dokumentácií pre nové náučné chodníky a návrhy na podporu udržateľného cestovného ruchu. V druhom roku bude projekt zameraný na revitalizáciu pridomových záhrad a obnovu tradičných foriem hospodárenia na vytipovaných políčkach v ochrannom pásme lokality Vlkolínec. Záverečná etapa projektu sa zameria na implementáciu výsledkov projektu do praxe a ich priemet do zásadných strategických dokumentov na miestnej a regionálnej úrovni.


Jedným z už realizovaných podujatí bol workshop: „Návrhy na revitalizáciu a udržateľné využívanie lokality UNESCO Vlkolínec“, ktorý sa uskutočnil v dňoch 22. a 23. 09. 2017 na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku a v lokalite Vlkolínec. V rámci 1. dňa workshopu sa jeho účastníci mali možnosť oboznámiť s hlavnými cieľmi projektu, dôvodmi jeho realizácie, cieľovými skupinami, záujmovými územiami a hlavnými výstupmi. Riešitelia projektu prezentovali ukážky z hodnotenia vývoja krajinnej štruktúry v lokalite Vlkolínec za ostatných 250 rokov, návrhy pripravované v krajinnej štúdii na revitalizáciu územia a obnovu tradičných foriem hospodárenia v jej ochrannom pásme a návrhy na podporu udržateľného cestovného ruchu v lokalite Vlkolínec a jej okolí. Partneri z českých pracovísk predstavili skúsenosti s revitalizáciou, manažmentom a udržateľným využívaním kultúrnej krajiny a krajinných pamiatkových zón na území Moravy. 2. deň workshopu sa uskutočnil v lokalite Vlkolínec a bol venovaný problematike zachovania starých a krajových odrôd ovocných drevín. Pozvaný lektor Ing. Ľudovít Vašš z Mikroregiónu Bošáčka z Občianskeho združenia Pangaea prezentoval priamo v záhradách možnosti ich revitalizácie. Miestni záhradkári a členovia OZ Vlkolínec spolu s riešiteľmi projektu a prizvanými odborníkmi diskutovali o požiadavkách na postupnú obnovu sadov a záhrad, s ktorou sa v projekte začne už na jar 2018. Viac o workshope nájdete na stránke http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/68984-projekt-zamerany-na-skvalitnenie-kulturneho-a-prirodneho-dedicstva.


Najbližšie stretnutie riešiteľov projektu sa uskutoční 12. 10. 2017 na pôde Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Na programe bude riešenie technicko-organizačných otázok spojených s prípravou workshopu v Biosférickej rezervácii Dolní Morava pre zástupcov miestnej samosprávy a významné subjekty v rezervácii, ktorý sa uskutoční v novembri 2017.


Mária Kozová, Katedra geografie PF KU v Ružomberku

 

obr. 1Obr. 1 Partneri projektu z Českej republiky sprava: Ing. Jan Vybíral, riaditel Biosférickej rezervácie Dolní Morava, doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. a Mgr. Ing. Libor Lněnička (vedúci projektu) z Masarykovej univerzity v Brne (foto: Mária Kozová).

 

obr. 2

Obr. 2 RNDr. Ivana Tomčíková, PhD., PaedDr. Iveta Rakytova (Katedra geografie PF KU v Ružomberku) a Mgr. Marianna Stančokova z Mesta Ružomberok vystúpili s prezentáciou o návrhoch na podporu udržateľného cestovného ruchu v lokalite Vlkolínec a jej okolí (foto: Mária Kozová).

 

obr. 3

Obr. 3 Lektor Ing. Ľudovít Vašš (prvý sprava) pri výklade o o konkrétnych možnostiach obnovy a revitalizácie starých sadov a záhrad v lokalite Vlkolínec (Foto: Libor Lněnička)

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku