Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS PF KU) uznesením č. 47/2017 schválil nasledovné pokyny, harmonogram a volebnú komisiu doplňujúcich volieb do Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku na uvoľnené miesta členov AS KU za Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré vyhlásil Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku  uznesením č. 112/2017.

 

Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku vyhlásil doplňujúce voľby na nasledovné uvoľnené miesta:

 

  • 2 členovia AS KU za zamestnaneckú časť AO PF KU;
  • 2 členovia AS KU za študentskú časť AO PF KU.

pdf logo 2 Výsledky doplňujúcich volieb do AS KU

 

pdf logo 2 Zoznam kandidátov do doplňujúcich volieb do AS KU

 

pdf logo 2 NÁVRHOVÁ LISTINA na kandidáta pre doplňujúce voľby za zamestnaneckú časť AO PF KU
pdf logo 2 NÁVRHOVÁ LISTINA na kandidáta pre doplňujúce voľby za študentskú časť AO PF KU

 

Do doplňujúcich volieb môžu byť za kandidátov navrhnutí len tí členovia Akademickej obce PF KU,  ktorí sú podľa štatútu KU a štatútu PF KU riadnymi členmi Akademickej obce PF KU. Doplňujúce voľby prebehnú podľa nasledovného harmonogramu:


1) Volebnú listinu za AO PF KU, podľa stavu príslušnosti do AO PF KU k 13. novembru 2017, pripravia a predsedovi volebnej komisie odovzdajú najneskôr 13. novembra 2017 do 10:00 hod.: za zamestnaneckú časť AO PF KU vedúca pracovníčka personálneho oddelenia PF KU; za študentskú časť AO PF KU vedúca študijného oddelenia PF KU. Zoznam členov AO PF KU, ktorí môžu byť navrhnutí za kandidáta, bude zverejnený na úradnej výveske PF KU od 11:00 hod. 13. 11. 2017.


2) Návrhové listiny kandidátov budú k dispozícii na vrátnici a v kancelárii dekana PF KU (miestnosť č. A108), Hrabovská cesta 1 od 13. 11. 2017 do 16. 11. 2017. Návrhovú listinu musí vlastnoručne podpísať navrhovateľ a navrhovaný kandidát. Návrhové listiny možno odovzdať osobne predsedovi volebnej komisie PaedDr. Andrejovi Hubinákovi, PhD., v budove PF KU na Hrabovskej ceste 1, v zasadačke č. 139, v dňoch:

 

  • utorok 14. 11. 2017 od 10:30 – 11:30
  • streda 15. 11. 2017 od 10.30 – 11.30
  • štvrtok 16.11.2017 od 10.30 – 11.30


Návrhové listiny možno doručiť doporučeným listom najneskôr do 16.11.2017, na nasledovnú adresu:


PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.
Hrabovská cesta 1
03401 Ružomberok.
Návrhy, ktoré budú doručené poštou alebo osobne po 16. 11. 2017 (po 13:00 hod.), nebudú akceptované.


3) Mená navrhnutých kandidátov do AS PF KU budú zverejnené na úradnej výveske PF KU a na internetovej stránke PF KU 16. 11. 2017 najneskôr do 14:00 hod.


4) Predstavovanie kandidátov sa uskutoční dňa 20. 11. 2017 o 10:00 hod. v budove Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku, na Hrabovskej ceste 1, v miestnosti č. A114.


5) Voľby sa uskutočnia 22. novembra 2017 nasledovne:

  • v Ružomberku, od 7:30 do 10:00 v budove dekanátu PF KU; Hrabovská cesta 1, v zasadačke dekanátu č. 139;
  • v Levoči, od 12:00 do 13:30 v budove Inštitútu Juraja Páleša, Bottova 15, v zasadačke;
  • v Poprade, od 14:30 do 15.30 v budove Inštitútu Štefana Nahálku, Nábrežie Jána Pavla II. 15, v zasadačke.

6) Výsledky volieb budú zverejnené najneskôr 23. 11. 2017 do 15.00 hod. na úradnej výveske PF KU a na internetovej stránke.
Na uskutočnenie, organizáciu a zabezpečenie týchto volieb ustanovuje AS PF KU volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do AS KU  v zložení:


1) PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.           – predseda volebnej komisie;
2) doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.         –  člen za zamestnaneckú časť AO;
3) Ing. Jozef Macko, PhD.                      –  člen za zamestnaneckú časť AO;
4) ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.          –  člen delegovaný VK KU;
5) Bc. Dominika Pompurová                  – člen za študentskú časť AO;
6) Marek Lauko                                     – člen za študentskú časť AO;
7) Bc. Dominik Kadlečík                          – člen za študentskú časť AO.

 

Náhradníci:
1) PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.             – člen za zamestnaneckú časť AO;
2) Mgr. Mária Tepličancová, PhD.           – člen za zamestnaneckú časť AO;
3) Peter Konečný                                  – člen za študentskú časť AO;
4) Ľuboš Adamkovič                              – člen za študentskú časť AO.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku