baner ku volby 1Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS PF KU) oznamuje, že uznesením č. 58/2017, ktoré prijal na svojom 13. zasadnutí dňa 19. decembra 2017, vyhlásil doplňujúce voľby do študentskej časti AS PF KU na uvoľnené miesto člena AS PF KU za študentskú časť Akademickej obce PF KU na prvom stupni štúdia (bc).

 

pdf logo 2 Návrhová listina  pdf logo 2 Zoznam kandidátov pdf logo 2 Výsledok doplňujúcich volieb do AS PF KU

 

 

 


Do doplňujúcich volieb môžu byť za kandidátov navrhnutí len tí členovia študentskej časti AO PF KU,  ktorí sú študentmi PF KU na prvom stupni štúdia (bc).


Doplňujúce voľby prebehnú podľa nasledovného harmonogramu:


1) Volebnú listinu (zoznam študentov, ktorí môžu kandidovať do doplňujúcich volieb) za študentskú časť AO PF KU na prvom stupni štúdia (bc)., podľa stavu zapísaných študentov k 5. februáru 2018, pripraví a odovzdá predsedovi volebnej komisie najneskôr 5. februára 2018 do 10:00 hod. vedúca študijného  oddelenia PF KU. Zoznam členov študentskej časti AO PF KU, ktorí môžu byť navrhnutí za kandidáta, bude zverejnený na úradnej výveske PF KU do 11:00 hod. 05. 02. 2018.


2) Návrhové listiny kandidátov budú k dispozícii od 05. febr. 2018 do 09. febr. 2018 na vrátnici a v kancelárii dekana PF KU, Hrabovská cesta 1, Ružomberok. Návrhovú listinu musí vlastnoručne podpísať navrhovateľ a navrhovaný kandidát. Návrhové listiny možno odovzdať osobne predsedovi volebnej komisie doc. RNDr. Milanovi Lehotskému, CSc. alebo ním poverenému členovi Volebnej komisie v budove PF KU na Hrabovskej ceste 1, Ružomberok v zasadačke č. 139, v dňoch:

 

  • 06. 02. 2018      od 10:00 – 12:00 hod.;
  • 07. 02. 2018      od 10:00 – 12:00 hod.


Návrhové listiny možno doručiť doporučeným listom najneskôr do 09. febr. 2018, na nasledovnú adresu: doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc. ; Hrabovská cesta 1; 03401 Ružomberok. Návrhy, ktoré budú doručené poštou alebo osobne po 09. febr. 2018 (po 12:00 hod), nebudú akceptované.


3) Mená navrhnutých kandidátov do AS PF KU budú zverejnené na úradnej výveske PF KU a na internetovej stránke PF KU 09. febr. 2018 najneskôr do 15:00 hod.


4) Predstavovanie kandidátov sa uskutoční dňa 12. 02. 2018 o 10.00 hod. v budove Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku na Hrabovskej ceste 1 v miestnosti č. A114.


5) Voľby sa uskutočnia dňa 14. februára 2018 nasledovne:
* V Ružomberku od 8:00 do 10:00 v budove dekanátu PF KU; Hrabovská cesta 1, v zasadačke dekanátu;
* V Levoči od 12:00 do 13:30 v budove Inštitútu Juraja Páleša, Bottova 15, v zasadačke;
* V Poprade od 14:30 do 15.30 v budove Inštitútu Štefana Nahálku, Nábrežie Jána Pavla II. 15, v zasadačke.


6) Výsledky volieb budú zverejnené po ich potvrdení Volebnou a mandátovou komisiou pri AS PF KU najneskôr 16. februára 2018 do 15.00 hod. na úradnej výveske PF KU a na internetovej stránke.


Na uskutočnenie, organizáciu a zabezpečenie týchto volieb ustanovuje AS PF KU volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS PF KU  v zložení:


1) Doc. RNDr. Milan Lehotský, CSC.     predseda Volebnej komisie
2) PaedDr. Monika Kubatková, PhD.       člen za zamestnaneckú časť AO;
3) ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.        nominant Veľkého kancelára KU;
4) Jana Hanuliaková                člen za študentskú časť AO;
5) Petra Ščensná                člen za študentskú časť AO.


Náhradníci:


1) Mgr. Mária Tepličancová, PhD.        člen za zamestnaneckú časť AO;
2) PaedDr. Mária Vargová, PhD.        člen za zamestnaneckú časť AO;
3) Mgr. Daniela Posypanková         člen za študentskú časť AO.


Doplňujúce voľby sa budú riadiť Zásadami volieb do AS PF KU (pre funkčné obdobie AS PF KU 2016-2020).

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku