inspiration 3 kópiaV dňoch 4. až 6. decembra 2017 sa v Bruseli pri príležitosti Svetového dňa pôdy 2017 konalo podujatie „Územie, pôdy a veda“, na ktorom boli prezentované výsledky dosiahnuté v dvoch európskych projektov: Horizont 2020 INSPIRATION a SOILS4EU. Obidva projekty spája téma pôda a jej udržateľné využitie.

 

 

 

 

inspiration 0

 

Projekt INSPIRATION je zameraný na vypracovanie európskej strategickej výskumnej agendy pre integrované priestorové plánovanie, využitie územia a manažment pôdy a projekt SOILS4EU rieši postupy na skvalitnenie implementácie Tematickej stratégie EÚ na ochranu pôdy. Svetový deň pôdy 2017 sa konal za účasti významných reprezentantov Európskej komisie z Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie a Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie. Zúčastnilo sa ho viac ako 240 účastníkov – politikov, riadiacich pracovníkov zo štátnej správy a samosprávy, zástupcov akademického sektora, súkromného sektora, tretieho sektora a odborníkov z praxe zo 40 krajín Európy, Ameriky, Afriky a Ázie (obr. 1).

 

inspiration 1

Obr. 1 Záber z otvorenia Svetového dňa pôdy 2017 v Bruseli, na ktorom vystúpil aj jeden z koordinátorov projektu INSPIRATION Detlef Grimski z Nemeckej agentúry pre životné prostredie. (Foto: Mária Kozová)

 

Riešitelia projektu INSPIRATION zorganizovali 5. decembra 2017 v rámci programu Svetového dňa pôdy 2017 záverečnú konferenciu projektu, na ktorej predstavili hlavný výstup, a to európsku strategickú výskumnú agendu pre integrované priestorové plánovanie, využitie pôdy a manažment pôdy. Spoločne diskutovali o tom, ako prakticky využiť už dosiahnuté výsledky výskumu, a ktorým tematickým oblastiam je potrebné venovať v najbližších rokoch zvýšenú pozornosť. Konfrontácia názorov vedcov s praktickými skúsenosťami tvorcov politík, riadiacich pracovníkov a koncových užívateľov výsledkov výskumu potvrdila mimoriadny význam európskeho a nadnárodného výskumu a prispela k formulácii požiadaviek ako zvýšiť efektívnosť jeho financovanie.


Do projektu INSPIRATION bola počas celej doby riešenia zapojená aj Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, a preto by sme chceli stručne predstaviť ciele projektu, postup riešenia a dosiahnuté výsledky.

 

Ciele projektu INSPIRATION
Hlavným cieľom projektu Horizont 2020 INSPIRATION č. 642372: Výskumné opatrenia pre integrované priestorové plánovanie, využívanie zeme a manažment pôdy je vypracovať pre Európu strategickú výskumnú agendu o pôde, využívaní pôdy a hospodárení s pôdou vo väzbe na významné spoločenské výzvy. Projekt sa realizuje v období od marca 2015 do februára 2018 a do jeho riešenia je zapojených 22 partnerských pracovísk zo 17 krajín (Belgicko, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Írska, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko). Koordinátorom projektu je Nemecká agentúra pre životné prostredie.


Projekt H2020 INSPIRATION bol podporený aj účasťou pracovísk zo Slovenska, a to Ústavu ekológie lesa SAV, Ústavu krajinnej ekológie SAV a Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU v Ružomberku) pod vedením SPECTRA Centrum excelencie EU pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Významnú úlohu pri riešení projektu a získaní podporných údajov pre národnú správu za Slovenskú republiku mali aj ďalšie slovenské pracoviská, a to: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Centrum pre priestorové plánovanie a technické štúdie, CETIP – Centrum transdisciplinárnych štúdií inštitúcií, evolúcie a politík, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.


Prehľad postupu riešenia projektu INSPIRATION
1) Riadené rozhovory: v roku 2015 boli vo všetkých 17 zapojených krajinách realizované na základe jednotného súboru otázok riadené rozhovory, ktoré boli jedným z východiskových podkladov pre prípravu národných správ. Celkovo sa realizovalo vo všetkých 17 krajinách viac ako 500 riadených rozhovorov s predstaviteľmi riadiacej sféry na národnej a regionálnej úrovni, donormi (financovateľmi výskumu), koncovými užívateľmi výsledkov výskumu, vedcami a výskumníkmi. Dôraz sa pritom kládol na zabezpečenie širokého zastúpenia tém týkajúcich sa pôdy, vody, využívania územia a ich manažmentu. Na Slovensku sa realizovalo 50 riadených rozhovorov, z toho16 riadených rozhovorov zabezpečili pracovníci PF KU v Ružomberku.


2) Národné workshopy: v každej krajine sa po ukončení riadených rozhovorov uskutočnili národné workshopy so zainteresovanými aktérmi s cieľom syntetizovať zhromaždené informácie z riadených rozhovorov a spoločne diskutovať a prehodnotiť navrhované kľúčové národné výskumné témy. Na Slovensku sa organizovali v októbri 2015 tri workshopy, a to v Ústave krajinnej ekológie SAV Bratislave, na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (obr. 2) a v Ústave ekológie lesa SAV vo Zvolene.

 

inspiration 2

Obr. 3 Záber z workshopopu projektu INSPIRATION, ktorý sa uskutočnil na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v októbri 2015. Národný koordinátor profesor Maroš Finka zo SPECTRA — Centrum excelencie EÚ, STU v Bratislave predstavil hlavné ciele projektu INSPIRATION. (Foto: Pavol Papčo)


3) Vypracovanie národných výskumných správ: na základe syntézy názorov respondentov, záverov z workshopov a podkladov z relevantných strategických národných dokumentov každá krajina vypracovala národnú výskumnú správu. Na vypracovaní Národnej výskumnej správy za Slovensko sa podieľali aj pracovníci PF KU v Ružomberku.


4) Vypracovanie komplexnej výskumnej správy: v roku 2016 bola na základe zhrnutia výsledkov viac ako 500 riadených rozhovorov, národných workshopov a s využitím relevantných národných strategických dokumentov a dokumentov EÚ vypracovaná komplexná výskumná správa, ktorá obsahovala 17 národných správ a prehľadnú syntézu získaných informácií na prípravu návrhu integrovaných potrieb výskumu a tematických výskumných potrieb.


5) Pracovné stretnutia kľúčových riešiteľov projektu: v priebehu roku 2016 sa uskutočnili dve pracovné stretnutia, ktorých cieľom bolo posúdiť a spoločne potvrdiť oblasti výskumu integrovaného priestorového plánovania, využitia územia a manažmentu pôdy, ktoré je potrebné v najbližších rokoch posilniť v rámci európskych vedeckých projektov. Na obidvoch sa zúčastnil aj zástupca PF KU v Ružomberku. Prvé pracovné stretnutie sa konalo vo Faro (Portugalsko) v júni 2016 (obr. 2). Na pracovnom stretnutí vo Faro každá krajina prezentovala aj svoj poster s prehľadom dosihanutých výsledkov na národnej úrovni (obr. 3). Druhé pracovné stretnutie sa uskutočnilo v júni 2016 Benátkach (Taliansko) (obr. 4). Na podujatiach boli zastúpení za každú krajinu kľúčoví národní riešitelia projektu INSPIRATION a predstavitelia hlavných záujmových skupín (riadiaca sféra, donori/financovatelia výskumu, koncoví odberatelia a vedci/výskumníci).


inspiration 3Obr. 2 Účastnici pracovného stretnutia vo Faro počas prednášky koordinátora projektu Stephana Bartkeho (Portugalsko, jún, 2016) (Zdroj:http://cordis.europa.eu/result/rcn/194981_en.html).

 

inspiration 4

Obr. 3 Účastníci zo Slovenska na pracovnom stretnutí vo Faro (Portugalsko, jún, 2016) pri posteri, na ktorom sú zhrnuté výsledky riešenia projektu INSPIRATION na Slovensku. (Zdroj: Archív, SPECTRA Centrum excelencie EÚ, STU v Bratislave)

 

inspiration5

Obr. 4 Účastníci pracovného stretnutia v Benátkach, Taliansko (september, 2016). Zdroj: archív projektu INSPIRATION)

 

Hlavný výsledok riešenia projektu INSPIRATION a jeho využitie
Výsledná strategická výskumná agenda pre Európy berie do úvahy výzvy pre manažment pôdy a využitia územia, vrátane vzťahov v systéme pôda-voda-sedimenty, a témy ako sú zdravie, energia, klimatická zmena, bezpečné zásobovanie vodou. Identifikuje potrebu nových poznatkov a nových aplikácií poznatkov pre plánovanie, manažment a využitie pôdy a pre výskum systému pôda-voda-sedimenty. Je vypracovaná s cieľom pomôcť verejným a súkromným subjektom, ktorí finančne podporujú vedu a výskumu, identifikovať spoločenskú významnosť tých oblastí vedy a výskumu, do ktorých je potrebné investovať, a tým prispieť k inováciám smerujúcim k „zelenšej,“ sociálne súdržnejšej, rozumnejšej a konkurencie schopnejšej Európe.


V rámci strategickej výskumnej agendy pre Európu bolo zadefinovaných 17 integrovaných výskumných potrieb a 22 tematických výskumných potrieb. Tematické výskumné potreby boli identifikované pre nasledujúce oblasti: prírodný kapitál a poskytovanie ekosystémových služieb, požiadavky na prírodný kapitál a ekosystémové služby, manažment využitia územia a čistý vplyv/dopad na rôznych priestorových a časových úrovniach. Integrované potreby výskumu sú na priesečníku týchto tém. Výskumné potreby boli v rámci záverečnej etapy riešenia projektu podrobne interpretované, a to najmä z hľadiska očakávaných dopadov. Výsledky projektu budú využité pri formovaní politík EÚ v ochrane a manažmente pôdy a územia, ako i pri určovaní priorít výskumu pre ďalšie programové obdobie Horizont 2020.


Kompletná agenda projektu INSPIRATION, jej východiská a informácie o národných kontaktných bodoch – osobách je k dispozícii na stránke www.inspiration-agenda.eu a http://www.inspiration-h2020.eu/. Podrobné informácie o strategickej výskumnej agende a jej využití pre všetkých kľúčových aktérov (sponzorov/finančných podporovateľov výskumu, konečných užívateľov, výskumníkov a vývojových pracovníkov zabezpečujúcich prenos výsledkov výskumu do praxe a pre obyvateľov) sú prístupné na stránke projektu INSPIRATION v anglickom jazyku (http://www.inspiration-h2020.eu/sites/default/files/upload/documents/inspiration-d4_3-sra_green_paper.pdf). Na národných stránkach je prístupné zhrnutie v národných jazykoch, vrátane slovenského jazyka (http://www.inspiration-h2020.eu/sites/default/files/upload/documents/draft-inspiration-d4_3_170623_0.6_exec_summarysk.pdf).


prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., riešiteľka projektu INSPIRATION, Katedra geografie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku


prof. Ing.arch. Maroš Finka, PhD., národný koordinátor projektu INSPIRATION, SPECTRA, Centrum excelencie EÚ pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku