simra 2 titV dňoch 10. a 11. januára 2018 sa konala vo výskumnom ústave EURAC v talianskom meste Bolzano porade riešiteľov projektu Horizont 2020 č. 677622: Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckych územiach (SIMRA) (obr. 1). Hlavným cieľom projektu SIMRA je zvyšovať povedomie o spoločenských inováciách a inovatívnych mechanizmoch riadenia v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rozvoja vidieka, a podporovať ich rozvoj v marginalizovaných vidieckych oblastiach po celej Európe a v Stredomorí, vrátane nečlenských krajín Európskej únie.

 

 

 

 

 

 

Čiastkovými cieľmi projektu sú:

  • vypracovanie systematických rámcov prehlbujúcich poznatky o komplexnosti spoločenských inovácií a hodnotenie predpokladov pre ich úspešnú implementáciu;
  • vytvorenie klasifikácie spoločenských inovácií vo vidieckych oblastiach, ktorá bude zahŕňať charakteristiky spoločenských inovácií v nadväznosti na spoločenské priority, vzťahy a spoluprácu;
  • vypracovanie integrovaného súboru metód na hodnotenie spoločenských inovácií a ich dopadov na ekonomickú, sociálnu, environmentálnu, inštitucionálnu a politickú dimenziu územného kapitálu.
  • šírenie nových poznatkov o spoločenských inováciách a nových mechanizmoch riadenia, ktoré podporujú spoločenský kapitál a budovanie inštitucionálnej kapacity;
  • vytváranie inovatívnych foriem učenie a možností na vytváranie kontaktov a zavádzanie inovatívnych opatrení na rôznych úrovniach.


Konzorcium projektu SIMRA pozostáva z 26 partnerov. Zastúpené sú univerzity a výskumné ústavy, neziskové organizácie, malé a stredné podniky, mimovládne organizácie, siete a medzinárodné organizácie. Do projektu sú zapojené nielen štáty EÚ, ale aj štáty zo stredomorského regiónu mimo EÚ, nové členské štáty EÚ a pridružené krajiny. Koordinátorkou projektu je profesorka Maria Nijniková zo škótskeho Inštitútu Jamesa Huttona (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska). Národnou koordinátorkou projektu SIMRA na Slovensku je profesorka Tatiana Kluvánková zo SPECTRA centra excelentnosti EU pri STU, Ústav ekológie lesa SAV, oddelenie Strategických environmentálnych analýz. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku je asociovaným partnerom projektu. Doba riešenia projektu je od 1. apríla 2016 do 1. apríla 2020.


Cieľom porady v Bolzane bola príprava pracovných workshopov, dotazníkového prieskumu a riadených rozhovorov pre prípadové štúdie spoločenských inovácií, ktoré boli zaradené do výskumnej časti projektu SIMRA. Prípadové štúdie pre podrobnejšie spracovanie boli vybrané zo širšieho súboru 166 príkladov sociálnych inovácií a sú k dispozícii v databáze SIMRA. Prípadové štúdie obsahujú spoločenské inovácie s rôznym zameraním. Ide napr. o spoločenské inovácie podporujúce komunitné poľnohospodárske farmy, manažment lesov, miestny rozvoj, rybárstvo, obnoviteľné zdroje energie, separáciu a recykláciu komunálneho odpade a ďalšie oblasti.


Jednou z prípadových štúdií projektu SIMRA, ktorá bola vybraná na detailné hodnotenie spoločenských inovácií, je aj lokalita UNESCO Vlkolínec (obr. 2). Štúdia je zameraná na hodnotenie procesu prípravu a očakávaných prínosov súboru revitalizačných plánov, ktoré by sa mali postupne realizovať v lokalite UNESCO Vlkolínec v období najbližších 10 až 15 rokoch. Spoločenské inovácie zakomponované v súbore pripravovaných revitalizačných plánov by mali v lokalite Vlkolínec prispieť k zlepšeniu kvality života miestnych obyvateľov, podpore miestneho podnikania, vytvoreniu nových služieb pre návštevníkov, udržateľnému cestovného ruchu a vytvoreniu takých opatrení, ktoré by miestnych obyvateľov motivovali k návratu k tradičným formám hospodárenia a tradičným remeslám. Prvým, v súčasnosti už pripravovaným revitalizačným plánom, je rekonštrukcia charakteristických krajinných prvkov a historických krajinných štruktúr v ochrannom pásme lokality Vlkolínec pomocou oživenia tradičných foriem hospodárenia, ktoré boli typické pre Vlkolínec a jeho okolie.


Na porade v Bolzane sa prediskutoval postup zberu dát pre jednotlivé prípadové štúdie a ich spôsob spracovania (obr. 3). Dôležitou súčasťou výskumu v mesiacoch február až september 2018 bude dotazníkový prieskum a riadené rozhovory, ktoré sa budú realizovať lokalitách prípadových štúdií so všetkými kľúčovými aktérmi spoločenských inovácií.. Ďalšia porada riešiteľov projektu SIMRA sa bude konať na Univerzite v Padove (Taliansko) v júni 2018 a jej cieľom bude vyhodnotiť prvé výsledky dosiahnuté v rámci prípadových štúdií.


Vypracovanie prípadovej štúdie pre lokalitu Vlkolínec podľa metodiky projektu SIMRA zabezpečujú pracovníci Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ústavu ekológie lesa SAV a medzinárodného výskumného centra CETIP (Centrum transdisciplinárnych štúdií, inštitúcií a politík). Spolupracovať však bude široký tím odborníkov z mesta Ružomberok a Liptovského regiónu.


Pri spracovaní prípadovej štúdie sa využijú sa aj výstupy projektu INTERREG V-A-SK-CZ/20/16/02 č. NKP3040D001:„Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov“. Viac o cieľoch a zameraní projektu INTERREG sme už uviedli v správe, ktorá bola zverejnená na stránke Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/69030-predstavenie-cezhranicneho-projektu-zameraneho-na-pamiatky-svetoveho-dedicstva-unesco-na-ktorom-sa-podiela-katolicka-univerzita-v-ruzomberku).


Podrobnejšie informácií o projekte SIMRA a jeho výstupoch je možné nájsť na stránke www.simra-h2020.eu. Na webovej stránkehttp://www.simra-h2020.eu/wp-content/uploads/2016/11/Brochure-Slovak.pdf je dostupná stručná brožúra o projekte SIMRA v slovenskom jazyku. V novembri 2017 bola vydaná nová brožúra projektu SIMRA zameraná na prezentáciu rozmanitosti sociálnych inovácií vo vidieckych oblastiach Európy a regiónov Stredozemia, v ktorej je zaradená aj informácia o lokalite Vlkolínec. Je dostupná na stránke (http://www.simra-h2020.eu/wp-content/uploads/2016/11/Simra-Brochure-27.11.2017.pdf).


Mária Kozová, Katedra geografie PF KU v Ružomberku,
riešiteľka projektu SIMRA a členka poradnej rady projektu


Tatiana Kluvánková, SPECTRA centrum excelentnosti EU pri STU,
Ústav ekológie lesa SAV, pob. v Bratislave,
národná koordinátorka projektu SIMRA na Slovensku

 

bolzano 1Obr. 1. Spoločná fotografia účastníkov pracovnej porady v talianskom meste  Bolzane (Foto: archív ústavu EURAC Bolzano, Elena Gorriz a Valentino Marini Govigli)

 

bolzano 2

Obr. 2 Prezentácia Márie Kozovej z Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku o pripravovaných revitalizačných plánoch v lokalite UNESCO Vlkolínec (Foto: Stanislava Brnkaľáková)

 

bolzano 3

Obr. 3 Záber z práce v malých skupinách, kde sa pripravovali postupy vstupných workshopov a dotazníkových prieskumov, ktoré sa budú realizovať v prípadových štúdiách (Foto: Mária Kozová)

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2   email   stravovanie

 

isic preukazy   instagram   facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

alumni klub ku banner