simra 4 kópiaV roku 2018 riešitelia projektu Horizont 2020 „Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckych oblastiach“ (SIMRA) pripravujú štúdiu o iniciatívach v oblasti spoločenských inovácií a ich vplyve na hospodárske, sociálne, environmentálne, inštitucionálne a politické rozmery vo vidieckych oblastiach. Do súboru iniciatív, ktoré analyzuje a hodnotí táto štúdia, bola zaradená aj lokalita UNESCO Vlkolínec.

 

 

Vypracovanie prípadovej štúdie pre lokalitu Vlkolínec podľa metodiky projektu SIMRA zabezpečujú pracovníci Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ústavu ekológie lesa SAV a medzinárodného výskumného centra CETIP Network s. r. o. (Centrum medziodvetvových štúdií, inštitúcií a politík), ktorí na štúdii spolupracujú so širokým tímom odborníkov nielen z mesta Ružomberok ale aj z ďalších slovenských pracovísk.


V nadväznosti na metodický postup vypracovania štúdie o iniciatívach v oblasti spoločenských inovácií sa dňa 15. marca 2018 uskutočnilo na Katedre geografie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pracovné stretnutie (skupinový rozhovor) odborníkov, ktorí sa podieľajú na revitalizačných plánov a projektov obnovy lokality UNESCO Vlkolínec.

 

simra 1

Podujatie projektu SIMRA, ktoré bolo venované skupinovej diskusii k revitalizačným plánov v lokalite UNESCO Vlkolínec, otvorila Mária Kozová z PF KU v Ružomberku.


Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia samosprávy (viceprimátor mesta Ružomberok Ing. Michal Slašťan, poslanec za Mestskú časť Ružomberok – Vlkolínec Vojtech Macko, projektový manažér z Mestského úradu mesta Ružomberok Ing. Jozef Bašary, ktorý je zároveň aj predseda OZ Vlkolínec a Ing. arch. Pavol Šrankota z Útvaru hlavného architekta mesta Ružomberok), pamiatkovej starostlivosti (JUDr. Ing. Miroslava Šichtová z Krajského pamiatkového úradu Žilina a Ing. arch. Peter Kulašík z Krajského pamiatkového úradu Žilina, pracovisko v Ružomberku a Ing. arch. Boris Hochel z OZ HOBLINA), ochrany prírody a krajiny (Mgr. Peter Vantara, riaditeľ Správy Národného parku Veľká Fatra) a pracovníci z univerzít (doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD. z Katedry krajinnej ekológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. z Katedry biológie a ekológie PF KU v Ružomberku a doc. Ing. Jana Piteková, PhD. z Katedry manažmentu PF KU v Ružomberku, z detašovaného pracoviska v Poprade). Skupinový rozhovor moderoval významný slovenský geograf, ekológ, univerzitný profesor a ochranca životného prostredia profesor Mikuláš Huba, ktorý sa v lokalite Vlkolínec už v 80. rokoch minulého storočia zapojil do aktivít dobrovoľníkov Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny na záchranu ľudových stavieb. V roku 2009 spolupracoval aj na vypracovaní Manažmentového plánu pre lokalitu Vlkolínec a jej ochranného pásma. Na podujatí sa ako asistenti, ktorí zabezpečovali celý priebeh zúčastnili: Ing. Martin Špaček a Ing. Tomáš Szabo z výskumného centra CETIP s. r. o., prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. a RNDr. Pavol Papčo, PhD. z Katedry geografie PF KU v Ružomberku.

 

simra 2

Martin Špaček z CETIP s.r.o. predstavil výskum spoločenských inovácií v projekte SIMRA


Cieľom skupinového rozhovoru bolo analyzovať a hodnotiť doterajší priebeh realizácie revitalizačných plánov a projektov a dozvedieť sa viac o prebiehajúcich a pripravovaných inovatívnych spoločenských aktivitách v tejto lokalite. V rámci pripravených interaktívnych cvičení sa diskusia zamerala na vyhodnotenie plánov a projektov prinášajúcich inovácie (a to od prvého nápadu - myšlienky až po jeho implementáciu) a na posúdenie podmienok, ktoré tento inovatívny proces v lokalite Vlkolínec podporujú a ktoré ho obmedzujú. Pozvaní odborníci spoločne analyzovali a hodnotili zmeny v lokalite UNESCO Vlkolínec, ku ktorým už prispeli prebiehajúce iniciatívne projekty a aktivity. Zároveň posúdili, čo už priniesli, resp. čo môžu priniesť revitalizačné plány a projekty miestnej komunite, miestnym podnikateľom, návštevníkom a mestu Ružomberok. V diskusii bola venovaná osobitná pozornosť identifikácii oblastí, ktoré sa už v spolupráci s lokálnymi a regionálnymi partnermi podarilo zlepšiť a tiež tým oblastiam, v ktorých problémy pretrvávajú a vyžadujú zásadné zlepšenie. Záverečná diskusia bola zameraná na posúdeniu dôsledkov a dopadov (pozitívnych alebo negatívnych) už realizovaných alebo pripravovaných projektov a miestnych aktivít, a to v environmentálnej, sociálnej, ekonomickej oblasti a v oblasti spravovaní a riadenia územia lokality UNESCO Vlkolínec.

 

simra 3

Účastníci skupinovej diskusie počas prednášky o cieľoch a úlohách projektu SIMRA.


Štúdia projektu SIMRA o iniciatívach v oblasti spoločenských inovácií zabezpečí významnú metodickú podporu pre projekt INTERREG SK-CZ Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov (UNESCO VLaMI), na riešení ktorého sa podieľa PF KU v Ružomberku, mesto Ružomberok a ďalší partneri. Doba riešenia projektu INTERREG SK-CZ je od 09/2017 do 06/2019. V tomto projekte sa okrem vzdelávacích akcií pripravuje súbor revitalizačných plánov, ktoré by sa mali postupne realizovať v lokalite UNESCO Vlkolínec v období najbližších 10 až 15 rokoch. Prvým, v súčasnosti už pripravovaným revitalizačným plánom, je rekonštrukcia charakteristických krajinných prvkov a historických krajinných štruktúr v ochrannom pásme lokality Vlkolínec pomocou oživenia tradičných foriem hospodárenia, ktoré boli typické pre Vlkolínec a jeho okolie. Práve na základe aktivít projektu INTERREG SK-CZ bola lokalita Vlkolínec vybraná medzi prípadové štúdie medzinárodného projektu SIMRA. Podrobné informácie o projekte SIMRA sú k dispozícii na webovej adrese: http://www.simra-h2020.eu/.

 

simra 4

Počas podujatia pracovali účastníci na jednotlivých cvičeniach v malých skupinách, ktorých priebeh usmerňoval moderátor Mikuláš Huba z Geografického ústavu SAV.

 

V mene výskumného tímu by som sa chcela veľmi pekne poďakovať všetkým účastníkom skupinového rozhovoru za ich účasť na skupinovej diskusii a za ich ochotu aktívne sa podieľať na výskumnej štúdii projektu SIMRA. Diskusné príspevky účastníkov v rámci skupinového rozhovoru významnou mierou prispeli k pripravovanej štúdii, a to predovšetkým veľmi cennými informáciami o lokalite UNESCO Vlkolínec a tiež aj o revitalizačných plánoch a ďalších iniciatívnych alebo komunitných aktivitách, ktoré sa v tomto území už realizovali, realizujú alebo v súčasnosti pripravujú. Ďalšími zdrojmi informácií pre analýzu a hodnotenie prípadovej štúdie pre lokalitu UNESCO Vlkolínec budú pološtruktúrované rozhovory s kľúčovými aktérmi zainteresovanými v príprave a realizácii revitalizačných plánov a dotazníkový prieskum s miestnymi obyvateľmi, chalupármi, členmi OZ Vlkolínec a ďalších záujmových organizácií, ktoré budú realizovať riešitelia projektu SIMRA v mesiacoch apríl až september 2018.


prof. Mária Kozová, CSc. Katedra geografie PF KU v Ružomberku
Autor fotografií: Ing. Tomáš Szabo, CETIP, s. r. o.

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2   email   stravovanie

 

isic preukazy   instagram   facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

alumni klub ku banner