interreg 2 titV dňoch 19. a 20. apríla 2018 sa v Mestskej časti Ružomberok – Vlkolínec uskutočnil v poradí už druhý prakticky orientovaný workshop zameraný na revitalizačné plány, ktoré sa v projekte INTERREG V-A-SK-CZ/20/16/02 č. NKP3040D001: „Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov“ pripravujú pre lokalitu UNESCO Vlkolínec.

 

 

 

interreg logo

 

Workshop pripravili partneri projektu, a to Mesto Ružomberok a Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s OZ Vlkolínec, Fakultou prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne a Biosférickou rezerváciou Dolní Morava, o.p.s. Do riešenia projektu sú za slovenskú stranu zapojení aj odborníci z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Správy Národného parku Veľká Fatra, Mestských lesov Ružomberok, s.r.o., Krajského pamiatkového úradu Žilina a jeho pracoviska v Ružomberku a Poľnohospodárskeho družstva Ludrová, ktorí sa tiež na príprave programu workshopu aktívne podieľali. Na workshope sa zúčastnili aj miestni obyvatelia Vlkolínca, členovia OZ Vlkolínec, členovia organizácií miestnych záhradkárov v Ružomberku a vo Vlkolínci a ďalší, ktorí o tému workshopu prejavili záujem. Spolu bolo na workshope 40 účastníkov (z toho 4 z Českej republika a 1 z Talianska).


Do programu prvého dňa workshopu boli zaradené prednášky zamerané na skúsenosti s uplatňovaním ochranárskych zásad UNESCO na území Biosférickej rezervácie Dolní Morava (Ing. Jan Vybíral, riaditeľ BR Dolní Morava), historický vývoj krajinných štruktúr v lokalite UNESCO Vlkolínec za ostatných 250 rokov (prof. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. a prof. RNDr. František Petrovič, PhD., Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre) a udržateľný cestovný ruch a jeho prínos pre rozvoj lokality UNESCO Vlkolínec (doc. Ing. Jana Piteková, PhD., Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku). Väčšia časť prvého dňa workshopu sa realizovala priamo v záhradách a na území ochranného pásma lokality UNESCO Vlkolínec. V dopoludňajšom programe lektor Ing. Ondřej Dovala, špecialista na ošetrovanie ovocných stromov a pomológiu (Česká republika) predstavil na praktických príkladoch, ako by bolo možné zachovať v tejto lokalite krajové odrody ovocných stromov a ako správne ošetrovať staré stromy. V rámci popoludňajšieho programu bola zaradená obhliadka políčok za kostolom, ktorú viedol Pavel Krištofík z PD Ludrová, kde sa už začalo na jar 2018 s výrubom náletových stromov a kríkov a úpravou pozemku s rozlohou 3,2 ha.

 

interreg 2

Ing. Ondřej Dovala (Česká republika) pri výklade odporúčaných spôsobov ošetrovanie starých stromov (Foto: Eva Pauditšová)


Do programu druhého dňa workshopu boli zaradené tri nosné témy. Prvá z nich bola zameraná na prípravu krajinnej štúdie ako odborného podkladu pre obnovu tradičných foriem hospodárenia v ochrannom pásme lokality UNESCO Vlkolínec (doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave). Táto štúdia bude slúžiť aj ako dôležitý odborný podklad pre pripravovaný Územný plán zóny Ružomberok – Vlkolínec a tiež pre pripravované Zmeny a doplnky Územného plánu Mesta Ružomberok. Druhá téma bola venovaná mimoriadne aktuálnym otázkam, a to ochranným opatreniam pozemkov pred poškodzovaním zverou. K tejto téme si pripravili námety a návrhy riešení Mgr. Peter Vantara (riaditeľ Správy NP Veľká Fatra), Ing. Milan Šlávka (riaditeľ Mestských lesov Ružomberok, s.r.o.) a Ing Jozef Halama (zástupca riaditeľa Mestských lesov Ružomberok, s.r.o.). K téme bola bohatá diskusia, kde aj prítomní miestni obyvatelia a chalupári uvádzali konkrétne pretrvávajúce problémy a škody, ktoré spôsobuje lesná zver. Pán Anton Sabucha premietol ukážky svojich fotografií medveďov, ktoré žijú v okolí lokality UNESCO Vlkolínec vo veľkých počtoch. V záverečnej tretej téme doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD.(Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) predstavila pripravovaný projekt mapovania starých krajových odrôd ovocných stromov v lokalite UNESCO Vlkolínec, ktorý by sa mal realizovať do konca roku 2018. Mapovanie sa bude realizovať vo vybraných sadoch a záhradách.

 

interreg 3

Účastníci workshopu pri pozemku (na pravej strane), kde na jar 2018 pracovníci PD Ludrová uskutočnili výrub náletových stromov a kríkov. Pavel Krištofík (v strede) z PD Ludrová poukázal aj na problémy, ktoré bude potrebné doriešiť pri obhospodarovaní pozemku tradičnou formou (Foto: Mária Kozová)


Na základe prednesených prednášok, uskutočnených praktických častí workshopu a bohatej diskusie predložili prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. (Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku) a Ing. Jozef Bašary (Mestský úrad Ružomberok a OZ Vlkolínec) návrhy záverov a odporúčaní, ktoré budú predstavené na najbližšej Rade pre Vlkolínec.
V mene organizátorov workshopu sa chceme poďakovať všetkým účastníkom za ich aktívnu účasť a veľmi cenné námety a návrhy na riešenie úloh revitalizačných plánov pre lokalitu UNESCO Vlkolínec. Tešíme sa na naše ďalšie pracovné stretnutia vo Vlkolínci a Ružomberku.

 

prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., Katedra geografie PF KU v Ružomberku
a Ing. Jozef Bašary, Mestský úrad Ružomberok

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku