www.t2.sk 05 kópiaPrezentovať aktuálny stav užívania návykových látok v rôznych cieľových skupinách bol jedným z cieľov konferencie, ktorú organizovala Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) v spolupráci s Mestom Ružomberok, Žilinským samosprávnym krajom a Slovenskou komorou sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

 

 

Medzinárodná vedecká konferencia Drogové závislosti a ich prevencia v komunite sa uskutočnila v Ružomberku v Univerzitnej knižnici v stredu 6. júna 2018 za účasti viac ako 70 odborníkov.


Ďalšími cieľmi konferencie boli vytvoriť platformu na širokú medziodborovú diskusiu v prevencii drogových závislostí a využiť skúmané dáta na tvorbu cieľov v komunitnom plánovaní sociálnych služieb.

 

www.t2.sk 07


Konferencia sa uskutočnila pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej a dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku dr. Petra Kršku, ktorí zároveň konferenciu otvorili. Úvodný príhovor predniesol rektor KU prof. Jozef Jarab.

 

www.t2.sk 05


V bloku pozvaných prednášok zazneli príspevky Školské programy prevencie užívania návykových látok prof. Oľgy Orosovej z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Verejno-zdravotné intervencie so zameraním na alkohol dr. Miroslava Bartáka z Univerzity Karlovej v Prahe a Zneužívanie psychoaktívnych látok deťmi a mládežou v komunite doc. Ľuby Pavelovej z Univerzity Komenského v Bratislave. V plenárnej časti konferencie bolo prezentovaných 8 vedeckých a odborných príspevkov, konferencia bola ukončená premietaním filmu Jarmily Rusinkovej Deti a návykové látky.

 

www.t2.sk 06


„Výskumy prezentované na konferencii nám ukázali, že závislosť detí a mládeže v Ružomberku od návykových látok má dynamickú tendenciu. Tešíme sa, že klesá konzumácia energetických nápojov, avšak výrazne narastajú skúsenosti žiakov s extázou. Preventívne opatrenia založené na dôkazoch sú adekvátnou odpoveďou na riziko drogovej závislosti a zároveň vhodným modelom spolupráce profesionálov z výskumu a praxe,“ hovorí doc. Irena Kamanová, vedúca Katedry sociálnej práce.


mondi scp nadaciaKonferencia sa mohla uskutočniť vďaka podpore Nadácie Mondi SCP.

 

 

Foto: Anton Kulan, T2.sk

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku