simra padova 3 titV dňoch 12. až 14. júna 2018 sme sa zúčastnili na výročnej porade riešiteľov projektu Horizont 2020: Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckych územiach (SIMRA), ktorá sa konala na Univerzite v Padove. Cieľom porady bolo predstaviť výsledky, ktoré boli dosiahnuté v projekte SIMRA počas prvých dvoch rokov. Poradu zorganizoval taliansky partner projektu SIMRA Univerzita v Padove, ktorá je jednou z najznámejších univerzít v Taliansku.

 

Bola založená už v roku 1222. Je treťou najstaršou univerzitou v Taliansku a patrí medzi desať najstarších univerzít na svete. Medzi najslávnejších učencov, ktorý na univerzite pôsobili, patrí Galileo Galilei, ktorý tu učil matematiku v rokoch 1592 až 1610.

 

simra padova 1

Tatiana Kluvánková a Stanislava Brnkaľáková z Ústavu ekológie lesa SAV prezentovali dosiahnuté výsledky v pracovnom balíčku WP2.


Prvý deň porady sa uskutočnil na Katedre štatistických vied Univerzity v Padove. Zodpovední riešitelia podrobne zhodnotili doterajšie výsledky pracovných balíčkov WP 1 až WP7 a predstavili postup riešenia a plánované výstupy na najbližšie obdobie. Druhý deň rokovania sa uskutočnil v dedinke San Basalio, ktorá leží v lokalite Delta de Po. Bol venovaný prezentácii aktuálneho stavu hodnotenia prípadových štúdií, ktoré boli vybrané zo širšieho súboru 166 príkladov spoločenských inovácií zahrnutých v databáze SIMRA. Spracovatelia prípadových štúdií predstavili výsledky hodnotiaceho procesu získané z dotazníkového prieskumu a riadených rozhovorov. V projekte SIMRA prechádza procesom hodnotenia viac ako 20 prípadových štúdií z krajín Európy, Severnej Afriky a Blízkeho východu. Podľa detailnosti hodnotenia sú rozdelené do troch kategórií: A, B a C. V kategórii A sú zaradené štúdie, v ktorých sa bude aplikovať komplexný súbor hodnotiacich nástrojov a do tejto skupiny bola zaradená aj lokalita UNESCO Vlkolínec. Spoločenské inovácie podporujú predovšetkým komunitné poľnohospodárske farmy, manažment lesov, miestny rozvoj, rybárstvo, obnoviteľné zdroje energie, separáciu a recykláciu komunálneho odpade a ďalšie oblasti. Lokalita Vlkolínec je zameraná na hodnotenie procesu prípravu a očakávaných výstupov súboru revitalizačných plánov.

 

simra padova 2

Národná koordinátorka projektu SIMRA na Slovensku Tatiana Kluvánková s Máriou Kozovou pri posteri o lokalite UNESCO Vlkolínec

 

Vypracovanie prípadovej štúdie pre lokalitu Vlkolínec podľa metodiky projektu SIMRA zabezpečujú pracovníci Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s pracovníkmi Ústavu ekológie lesa SAV a medzinárodného výskumného centra CETIP (Centrum medziodvetvových štúdií, inštitúcií a politík). Na štúdii sa však podieľa široký tím ďalších odborníkov z mesta Ružomberok, Liptovského regiónu. Výsledky a zistenia projektu SIMRA sa využijú v rámci nových metodík, ktoré budú predložené Európskej komisii, a budú zverejnené a odporúčané na širšie využitie v rámci celej EÚ. Cennými výstupmi projektu SIMRA budú aj spoločné články riešiteľov projektu v špeciálnych číslach karentovaných časopisov zameraných na spoločenské inovácie vo vidieckych územiach. Podrobnejšie informácií o projekte SIMRA a jeho výstupoch je možné nájsť na stránke www.simra-h2020.eu.

 

simra padova 3

Spoločná fotografia riešiteľov projektu SIMRA v knižnici Botanickej záhrady založenej

na Univerzite v Padove v roku 1545.

 

Mária Kozová, Katedra geografie PF KU v Ružomberku,
riešiteľka projektu SIMRA a členka poradnej rady projektu
a Tatiana Kluvánková, SPECTRA centrum excelentnosti EU pri STU,
Ústav ekológie lesa SAV, pob. v Bratislave,
národná koordinátorka projektu SIMRA na Slovensku


Autor fotografií: Tomáš Szabo, CETIP

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku