zapisy2

1. Študenti vyšších ročníkov si do 02.09.2018 vytvoria zápisný list a zároveň si vyberú predmety v akademickom informačnom systéme AIS2 (tvorba zápisných listov je sprístupnená). Je potrebné zapísať si všetky povinné predmety z predchádzajúceho ročníka, ktoré neboli úspešne absolvované + povinné predmety, povinne voliteľné a výberové predmety odporúčané danou katedrou (zverejnené v informáciách o štúdiu).

 

ios baner2
Prvé ročníky Bc a Mgr štúdia si zápisné listy nevytvárajú.


Študent v prvom roku štúdia každého stupňa je povinný osobne sa zúčastniť na zápise na štúdium v termíne určenom fakultou.
Ak študenta v druhom a treťom ročníku zapisuje zástupca, je povinný podľa článku 3, ods. 5 Študijného poriadku PF KU priniesť plnú moc. Bez tohto dokladu nemôže byť študent zapísaný.

 

2. Na zápis si každý študent prinesie vyplnené a podpísané tlačivo "BOZP", vyplnené a podpísané tlačivo „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“ a študenti dennej formy aj vyplnené tlačivo „Čestné vyhlásenie pre účely centrálneho registra študentov“ (dokumenty sú priložené nižšie).

 

3. V zmysle Smernice rektora č. 28/2017 o výške školného a poplatkov spojených so vzdelávaním na Katolíckej univerzite v Ružomberku sú externí študenti povinní uhradiť školné najneskôr do 31. októbra 2018 a  potvrdenie o úhrade doručiť na študijné oddelenie.

 

Oznámenie o školnom vám bude doručené po zápise.


Smernicu rektora nájdete tu:

pdf logo 2 Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU v akademickom roku 2018/2019

 

4. Študenti, ktorí požiadali o prestup na iný študijný odbor, program alebo menia formu štúdia, musia si pri zápise opätovne zapísať všetky predmety nového študijného programu od prvého ročníka a následne po zápise požiadať o uznanie už absolvovaných predmetov z predchádzajúceho štúdia. Žiadosť o uznanie predmetov je možné podať do 30.09.2018 Tlačivo na uznanie predmetov je k dispozícii na stránke PF KU.

 

5. Informácie potrebné na vydanie preukazu študenta nájdete na stránke: preukazy.ku.sk

 

UPOZORNENIE!
1. Upozorňujeme študentov na záväznosť zápisu – zápisom si študent určuje, akú časť povinností predpísaných študijných programov absolvuje v akademickom roku 2018/2019. V prípade, ak si študent predmet pre daný akademický rok nezapíše, nie je možné, aby daný predmet v tomto roku absolvoval.
2. Žiadame študentov, aby si pozorne prečítali v platnom Študijnom poriadku PF KU článok 9 „Zápis a absolvovanie predmetov“ (pozri pf.ku.sk/úradná nástenka). Predmety, ktoré si študent zapíše, sú pre neho predmetmi záväznými pre daný akademický rok – uvedené sa vzťahuje aj na povinne voliteľné predmety. Možnosť škrtu pri nich prichádza do úvahy z dôvodu kolízie v rozvrhu, ktorá študentovi bráni absolvovať zapísané povinne voliteľné predmety, a to na základe žiadosti študenta adresovanej študijnému oddeleniu elektronickou poštou do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra. Inak absolvovanie zapísaného povinne voliteľného predmetu je záväzné.

 

Tlačivá na stiahnutie:

pdf logo 2 Harmonogram zápisov PF KU na akademický rok 2018/2019 – Ružomberok

pdf logo 2 Harmonogram zápisov 2018-2019 (Inštitút Štefana Náhalku v Poprade, Nábr. Jána Pavla II. 15, 058 01 Poprad)

pdf logo 2 Harmonogram zápisov 2018-2019 (Inštitút Juraja Páleša, Bottova 15, Levoča)

pdf logo 2 Inštuktáž k vytvoreniu elektronického predzápisu v AIS

pdf logo 2 Harmonogram akademického roka 2018/2019

pdf logo 2 BOZP

pdf logo 2 Súhlas so spracovaním osobných údajov

pdf logo 2 Čestné vyhlásenie

word icon small Žiadosť o uznanie predmetov

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku