Predsedníctvo Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku oznamuje, že na svojom 15. zasadnutí dňa 10. septembra 2018, vyhlásilo doplňujúce voľby do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na nasledovné uvoľnené miesta členov AS PF KU.

 

pdf logo 2 Návrhová listina ASPFKU zamestnanci

pdf logo 2 Návrhová listina ASPFKU študenti


Za študentskú časť AO PF KU

  • 1 člen – študent na I. (Bc.) stupni štúdia;
  • 2 členov – študentov na II. (Mgr.) stupni štúdia;
  • 1 člen – študent na III. (PhD.) stupni štúdia.


Za zamestnaneckú časť AO PF KU

  • 1 člen zo zamestnancov Katedry biológie a ekológie PF KU;
  • 1 člen zo zamestnancov Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU.


Do doplňujúcich volieb za zamestnaneckú časť AS PF KU môžu byť za kandidátov navrhnutí len tí členovia zamestnaneckej časti AO PF KU,  ktorí sú v pracovnom pomere zaradení na príslušnej katedre v zmysle pracovnej zmluvy na ustanovený týždenný pracovný čas.
Za Katedru biológie a ekológie PF KU môže byť za kandidáta do doplňujúcich volieb navrhnutý len ten člen zamestnaneckej časti AO PF KU,  ktorý je v pracovnom pomere zaradený na Katedre biológie a ekológie PF KU v zmysle pracovnej zmluvy na ustanovený týždenný pracovný čas. Za Katedru predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU môže byť za kandidáta do doplňujúcich volieb navrhnutý len ten člen zamestnaneckej časti AO PF KU,  ktorý je v pracovnom pomere zaradený na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU v zmysle pracovnej zmluvy na ustanovený týždenný pracovný čas.
Do doplňujúcich volieb za študentskú časť AS PF KU môžu byť za kandidátov navrhnutí členovia študentskej časti AO PF KU podľa príslušného stupňa štúdia.


Doplňujúce voľby prebehnú podľa nasledovného harmonogramu:


1) Volebnú listinu  (zoznam študentov, ktorí môžu kandidovať v doplňujúcich volieb) za študentskú časť AO PF KU, podľa stavu na PF KU k 17. septembru 2018 pripraví a predsedovi volebnej komisie odovzdá najneskôr 17. septembra 2018 do 10:00 hod. vedúca Študijného oddelenia PF KU. Zoznam členov študentskej časti AO PF KU, ktorí môžu byť navrhnutí za kandidáta, bude zverejnený na úradnej výveske PF KU do 11:00 hod. 17. septembra 2018. Volebnú listinu za zamestnaneckú časť AO PF KU (zoznam zamestnancov Katedry biológie a ekológie a Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky, ktorí môžu kandidovať v doplňujúcich voľbách) podľa stavu zamestnanosti na PF KU k 17. septembru 2018 pripraví a predsedovi volebnej komisie odovzdá najneskôr 17. septembra 2018 do 10:00 hod. vedúca Personálneho a mzdového oddelenia PF KU.


2) Návrhové listiny kandidátov budú k dispozícii na vrátnici a v kancelárii dekana PF KU, Hrabovská cesta 1 od 17. septembra 2018 do 21. septembra 2018. Návrhovú listinu musí vlastnoručne podpísať navrhovateľ a navrhovaný kandidát. Návrhové listiny možno odovzdať osobne predsedovi volebnej komisie, alebo ním delegovanej osobe, v budove PF KU na Hrabovskej ceste 1, v zasadačke č. 139, v dňoch:

 

  • 17. 09. 2018     od 10:00 do 12:00 hod.;
  • 18. 09. 2018      od   9:00 do 12:00 hod.;
  • 19.09.2018     od 10:00 do 11:30 hod.


Návrhové listiny možno doručiť doporučeným listom najneskôr do 21. septembra 2018, na nasledovnú adresu: doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.; Hrabovská cesta 1; 03401 Ružomberok. Návrhy, ktoré budú doručené poštou alebo osobne po 21. septembri 2018 (po 12:00 hod), nebudú akceptované.


3) Mená navrhnutých kandidátov do AS PF KU budú zverejnené na úradnej výveske PF KU a na internetovej stránke PF KU dňa 21. septembra 2018 najneskôr do 15:00 hod.


4) Predstavovanie kandidátov sa uskutoční dňa 24. septembra 2018 o 10.00 hod. v budove Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku, na Hrabovskej ceste 1, v miestnosti č. A114.


5) Voľby sa uskutočnia 25. septembra 2018 nasledovne:
* v Ružomberku, od 7:30 do 10:00; v budove dekanátu PF KU; Hrabovská cesta 1, v zasadačke dekanátu;
* v Levoči, od 12:00 do 13:30 v budove Inštitútu Juraja Páleša, Bottova 15, v zasadačke;
* v Poprade, od 14:30 do 15.30, v budove Inštitútu Štefana Nahálku, Nábrežie Jána Pavla II. 15, v zasadačke.

6) Výsledky volieb budú zverejnené po ich potvrdení Volebnou a mandátovou komisiou pri AS PF KU najneskôr 27. septembra 2018 do 15.00 hod. na úradnej výveske PF KU a na internetovej stránke.


Na uskutočnenie, organizáciu a zabezpečenie týchto volieb bola ustanovená volebná komisia pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS PF KU  v zložení schválenom Volebnou a mandátovou komisiou dňa 10. septembra 2018:


1) Doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.     predseda Volebnej komisie
2) Mgr. Katarína Russinová, PhD.       člen za zamestnaneckú časť AO;
3) ThLic. Mgr. Jozef Žvanda, PhD.       nominant Veľkého kancelára KU;
4) Bc. Róbert Švec         člen za študentskú časť AO;
5) Mgr. Štefan Halaj       člen za študentskú časť AO.


Náhradníci:
1) PaedDr. Monika Kubatková, PhD.    člen za zamestnaneckú časť AO;
2) PaedDr. Rosangela Libertini, PhD.     člen za zamestnaneckú časť AO;
3) Mgr. Beáta Valentínyová             člen za študentskú časť AO.


Doplňujúce voľby sa budú riadiť Zásadami volieb do AS PF KU (pre funkčné obdobie AS PF KU 2016-2020).

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku