inkluzivne pristupy titV Levoči na Inštitúte Juraja Páleša sa 12. septembra 2018 konala medzinárodná vedecká konferencia „Inkluzívne prístupy v edukácii detí a žiakov“, na ktorej sa stretli viacerí významní pedagógovia, špeciálni pedagógovia, odborníci na inkluzívnu edukáciu, osobnosti verejného života, zástupcovia inštitúcií Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

 

 

Zavítali hostia z Poľska, Čiech, Ukrajiny a Slovenska. Jej hlavným cieľom bolo vytvoriť priestor na vedeckú diskusiu o budovaní predpokladov implementácie inkluzívneho vzdelávania a analýze možností podpory inkluzívnej edukácie v materských a v základných školách. Zúčastnilo sa jej 70 účastníkov.

 

img 9610 960x720


Vedeckú konferenciu otvoril dekan Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku PaedDr. Peter Krška, PhD. Následne sa prihovoril štátny tajomník MŠVVaŠ SR Mgr. Peter Krajňák a na príkladoch ukázal na potrebu zmeny prístupu k vzdelávaniu rómskych žiakov a potrebe inklúzie. Z vedenia univerzity prijala pozvanie prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., poverená prorektorka. V mene svojom i rektora KU pozdravila prítomných, poukázala na dôležitosť venovať sa problematike inklúzie i osvety a vyzdvihla činnosť a záujem pedagógov IJP v Levoči o aktuálne problémy školstva.

 

img 20180912 0919271


Konferencia sa konala ako jeden z výstupov projektu KEGA č. 032KU-4/2016 „Podpora inkluzívnej edukácie na predprimárnom a primárnom stupni školskej sústavy s akcentom na sociálne znevýhodnené skupiny“.
Prednášky v hlavnom pléne otvoril riaditeľ IJP v Levoči doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. Z odborníkov na inklúziu z Čiech vystúpili prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci a PhDr. Petr Adamus, Ph.D. z Ostravskej univerzity.
Na konferencii zaujímavým príspevkom vystúpil aj jeden z najväčších kapacít na školstvo a vzdelávanie na Slovensku, autor mnohých publikácií a učebníc, prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., Dr. h. c. Ďalšími prednášajúcimi boli prof. Viktor Hladush, DrSc. zo Štátnej akadémie pedagogických vied v Kyjeve, Mgr. Pavol Janoško, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, Prof. Alexander Globa, DrSc. z Kyjeva a PhDr. Viera Šilonová, PhD.

 

p1130136


Po obede prebiehali rokovania v sekciách, kde s príspevkami zameranými na prípravy učiteľa pre inkluzívnu školu, inkluzívne prístupy v edukácii detí/žiakov v prostredí materskej školy a základnej školy vystúpili viacerí erudovaní odborníci, docenti a profesori na inklúziu a špeciálnu pedagogiku.

 

konferencia 2018 septm 008 960x720

 
Konferencia priniesla mnoho podnetov do pedagogickej práce, rady a odporúčania pre zavádzanie a realizáciu inklúzie, čo zvlášť ocenili prítomní učitelia zo základných a materských škôl, špeciálni pedagógovia z poradenských zariadení a i. Odborníci z akademickej obce uznali prínos v nadviazaní nových kontaktov pre spoluprácu, v rozšírení rozhľadu v problematike a v podnetoch pre ďalšie bádania. V inkluzívnej škole je dôležitý učiteľ, ako uviedol prof. Zelina, oveľa viac ako materiálne podmienky či vybavenie. Prítomnosť viacerých učiteľov, riaditeliek i odborných zamestnancov dokumentuje, že na výchovnom Slovensku sú učitelia, ktorí sa chcú zlepšovať a vytvárať vo svojej škole prostredie prijímajúce každé dieťa/žiaka. V skutočne inkluzívnej škole sú zohľadnené potreby každého dieťaťa/žiaka. Veríme, že takéto prostredie sa podarí vytvoriť čo v najväčšom počte škôl na Slovensku.  

 

PaedDr. Veronika Kušnírová, PhD.

PaedDr. Božena Švábová, PhD.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku