imatr4titŠtvrtok 15. novembra 2018 bol na Katedre manažmentu v Poprade Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku slávnostným dňom pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia študijného odboru Manažment a 1. roč. magisterského štúdia Ekonomika a manažment podniku.

 

 

 

V tento deň sa konala v aule Katedry manažmentu v Poprade slávnostná imatrikulácia, ktorá je symbolickým začiatkom novej etapy v ich živote, ktorým sa stávajú študentmi vysokej školy. Za zvukov slávnostných fanfár vstúpili do auly, na čele s pedelom nesúcim symbol akademických insígnií – žezlom, akademickí hodnostári a pedagógovia Pedagogickej fakulty - dekan PF KU PaedDr. Peter Krška, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy a public relations doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., prodekan pre kvalitu a akreditáciu doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD., vedúca Katedry manažmentu v Poprade prof. Ing. Alena Daňková, CSc., zástupca vedúcej katedry doc. Ing. Jana Piteková, PhD., ktorá bola promótorom imatrikulácie a pedagógovia pôsobiaci na Katedre manažmentu.

 

imatr3


Už tradičná  slávnosť sa konala v predvečer Medzinárodného dňa študentstva. Imatrikulácia začala hymnou Slovenskej republiky a pokračovala príhovorom pána dekana a predneseným sľubom za študentov študentkou 1. ročníka. Sľubom sa zaviazali, že si budú riadne plniť povinnosti študenta Katolíckej univerzity, budú rešpektovať poslanie univerzity, svedomito študovať, ctiť si, ochraňovať a šíriť dobré meno KU a prisahaní na akademické žezlo si každý študent prevzal Imatrikulačný list z rúk pána dekana Pedagogickej fakulty KU.  

 

imatr1


Po zaspievaní študentskej hymny Gaudeamus igitur sa slávnostné prijatie študentov do radu študentov KU skončilo, aby následne pokračovalo 3. Beániovým plesom Katedry manažmentu PF KU v neďalekom hoteli Satel, ktorý umocnil silné emócie slávnostného dňa.

 

imatr4

 

Kompletná fotogaléria

 

Autor: Anna Diačiková

Foto: autor

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku