20190308 145220 titV dňoch 28. februára - 1. marca 2019 a 7. marca - 8. marca 2019 sa v dvojdňových blokoch študenti Inštitútu Juraja Páleša v Levoči mohli zúčastniť na odbornom workshope s názvom „Prstová abeceda“. Workshop sa konal pod vedením odbornej asistentky Katedry špeciálnej pedagogiky Mgr. Kataríny Dzurillovej, PhD. a jeho hlavným cieľom bolo praktické osvojenie si jednotlivých znakov jednoručnej a dvojručnej prstovej abecedy. Znaky prstovej abecedy reprezentujú konkrétne písmena abecedy.

 

Prstová abeceda predstavuje jeden z najznámejších systémov prstových znakov, ktorý sa uplatňuje najmä v komunikácii s osobami so sluchovým postihnutím. Primárne bol však tento komunikačný systém vytvorený osobami, ktoré nemali poškodený sluch, ale potrebovali sa dorozumieť inak ako hovorenou rečou. Reč je o mníchoch zo 7. storočia, ktorí pri vstupe do kláštorov skladali sľub mlčanlivosti a tak pre svoje vzájomné komunikačné potreby vytvorili prstovú abecedu. Vďaka priekopníkom, ktorí považovali prstovú abecedu za efektívny spôsob komunikácie najmä v rámci vzdelávania osôb so sluchovým postihnutím sa tento komunikačný systém postupne rozšíril do celého sveta.

 

20190307 101608


Na Slovensku sa môžeme stretnúť s dvoma systémami prstovej abecedy: jednoručnou a dvojručnou. Jednoručná je vo svete viac rozšírená a využíva sa aj v školách pre žiakov so sluchovým postihnutím. S dvojručnou sa skôr stretneme u staršej generácii Nepočujúcich. V porovnaní s jednoručnou prstovou abecedou je v dôsledku zapojenia oboch rúk pomalšia a teda aj ľahšie zrakom vnímateľná o čom sa presvedčili aj samotní študenti.  

 

img 20190301 143825


Študenti si v rámci workshopu osvojili znaky oboch systémov prstovej abecedy - jednoručnej aj dvojručnej a to formou rôznych hier a cvičení zameraných na ich osvojenie a upevnenie.

 

20190308 145220


S pojmom prstová abeceda sa študenti nášho inštitútu doposiaľ stretli len v teoretických východiskách augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (AAK), ktorá je súčasťou osnov viacerých predmetov na Katedre špeciálnej pedagogiky. Takto prakticky orientovaný workshop bol pre študentov príjemným spestrením ich štúdia, ale predovšetkým absentujúcou možnosťou aplikovania ich teoretických vedomostí v praktických zručnostiach. Po absolvovaní workshopu študenti dostali certifikát o absolvovaní neakreditovaného vzdelávania z predmetu Prstová abeceda.

 

Autor: Mgr. Katarína Dzurillová, PhD.

Foto: IJP

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

baner du 2

banner bulletin 3

 

 

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku